WGS84

World Geodetic System (zkratka WGS84) je světově uznávaný geodetický standard vydaný ministerstvem obrany USA v roce 1984. Jedná se o geocentrický pravoúhlý pravotočivý systém pevně spojený se Zemí. Definuje souřadnicový systém a referenční elipsoid WGS84 pro geodézii a navigaci. Odchylky od referenčního elipsoidu pak popisují geoid EGM84. V roce 1996 byl rozšířen o zpřesněnou definici geoidu EGM96. Byl vytvořen na základě měření pozemních stanic družicového polohového systému TRANSIT a nahrazuje dřívější systémy WGS60, WGS66 a WGS72. Tento systém je spojen s reálnou Zemí prostřednictvím souboru přesných souřadnic WGS84 pozemních stanic kontrolního segmentu GPS.

WGS84 používá zeměpisné souřadnice (viz kapitola Typy souřadnic). Polohu tedy určíme pomocí zeměpisné délky, šířky a výšky. Šírka nabývá 0°-90° na sever od rovníku a 0°-90° na jih od rovníku. Délka pak nabývá hodnot 0°-180° na západ od nultého poledníku a 0°- 180° na východ od nultého poledníku. Nultým poledníkem ve WGS84 je IERS Reference Meridian. Leží 5.31 úhlových vteřin východně od Prime meridian (Greenwich).

Souřadnicový systém WGS84 dále používá i pravoúhlé souřadnice, které jsou definovány pravotočivou kartézskou soustavou souřadnic se středem v těžišti Země (včetně moří a atmosféry). Kladná osa \(x\) směřuje k průsečíku nultého poledníku a rovníku, kladná osa \(z\) k severnímu pólu a kladná osa \(y\) je na obě předchozí kolmá ve směru doleva (90° východní délky a 0° šířky), tvoří tak pravotočivou soustavu souřadnic.

../_images/wgs84-xyz.png

Obr. 19 Referenční systém a pravoúhlé souřadnice bodu M v souřadnicovém systému WGS84 (zdroj: Royal Observatory of Belgium).