Reprezentace dat

Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole GIS programy modelují fenomény reálného světa pomocí dvou základních reprezentací dat - rastrové a vektorové. Data lze mezi těmito reprezentacemi, za přijmutí určité ztráty informace, volně převádět.

../_images/dem3d.png

Obr. 23 Ukázka vizualizace rastrových (digitální model terénu) a vektorových dat (vrstevnice a výškové kóty).

Témata