Katastrálne dáta SR v GIS

V predchádzajúcich kapitolách boli rozoberané súradnicové systémy, viď. Souřadnicové systémy, dve základné reprezentácie dát v GIS, viď. Reprezentace dat, priestorové databázy Prostorové databáze a ďalšie. Všetky tieto znalosti sa dajú veľmi pekne a elegantne využiť aj pri práci s dátami slovenského katastra. Cieľom tejto kapitoly je predstaviť a ukázať možnosti pracovať so zásuvným modulom SKKN tool, resp. nástrojom kataster-import, nakoľko zásuvný modul SKKN tool aktuálne nie je funkčný. Samozrejme však plánujeme jeho aktualizáciu a opätovný chod.

Nástroj kataster-import však funguje a dá sa plne využiť na konverziu a import grafických a popisných katastrálnych dát (KN) Slovenskej republiky (SR) do geografického informačného systému (GIS).

Podrobná dokumentácia je na GitHube, viď. lfurtkevicova/kataster-import a pre plugin SKKN tool viď. SKKN tool ako nový zásuvný modul v QGIS (https://github.com/lfurtkevicova/kn-stuff/wiki/SKKN-tool).

Dnes existujú mnohé veľmi šikovné aplikácie ako napríklad tzv. MAPKA - Mapový klient ZBGIS alebo interaktívna online mapa s vrstvami samospráv, obcí a miest, ktorá obsahuje aj ich územné plány, katastrálne dáta, zaujímavosti, atrakcie a vybavenosť Mojamapa.sk. Tieto nástroje sú veľmi nápomocné, no ich funkčnosť je často limitovaná.

Webová mapová aplikácia Mapový klient ZBGIS slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS (základná báza údajov pre geografický informačný systém), digitálnymi údajmi KN, registrom adries, registrom pôdy LPIS, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to skrátka komplexný nástroj, ktorý zobrazuje, vyhľadáva a analyzuje priestorové údaje.

Ako často prezentuje aj Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (UGKK), je možné pracovať s dátami z externých zdrojov vo formáte SHP, DGN, DXF, GML, GPX alebo formou webových mapových služieb WMS, WMTS. V aplikácii je možné vytvárať tlačové výstupy a exporty do formátu PDF, vykonávať základné analýzy nad mapou ako meranie dĺžky a plochy, zobrazenie výškového profilu, získanie súradníc bodov alebo informácie o objektoch z mapy.

Mapový klient ZBGIS je dokonca optimalizovaný na použitie priamo v mobilných zariadeniach, t.j. tablet, smartfón vďaka čomu možno pracovať priamo v teréne. Tiež je možné na základe aktuálnej polohy mobilného zariadenia identifikovať objekty na mape, napríklad nehnuteľnosť (parcelu) a následne získať o nej detailné informácie ako parcelné číslo, vlastník, číslo listu vlastníctva, druh pozemku, súpisné číslo stavby a podobne. Viac tu.

Ak vyššie uvedené platí, má význam rozmýšľať o tom, ako dostať grafické a popisné dáta KN SR do QGISu?

Určite áno! Napriek tomu, že sa to za posledné roky ohromne posunulo vpred, sme presvedčení, že QGIS dokáže držať svoje čestné miesto. Viac v časti Použitie v praxi.