EPSG

European Petroleum Survey Group byla od roku 1986 do roku 2005 vědecká organizace s vazbou k evropskému naftovému průmyslu. Od roku 2005 se pod EPSG rozumí dataset spravovaný nástupnickou organizací IOGP (The International Association of Oil & Gas producers).

Jde o databázi zemských elipsoidů, geodetických dat, zeměpisných a kartografických souřadnicových systémů, měrných jednotek a podobně. Každé kartografické zobrazení, resp. souřadnicový systém má dán jedinečný kód. Tento kód je celé nezáporné číslo vyjma nuly, které se v databázi nesmí opakovat. Například EPSG:4326 vyjadřuje souřadnicový systém WGS84 o souřadnicích zeměpisné šířky a délky v celých stupních s Greenwichem jako nultým poledníkem. Databáze je podporována a rozšířena ve všech programech pracujících s geografickými daty. Oficiální stránka této databáze je www.epsg.org, transformaci mezi různými souřadnicovými systémy lze zkoušet na www.epsg-registry.org.

Tip

Nejnovější přehled včetně exportu do různých formátů naleznete na stránce http://epsg.io

../_images/epsg_page.png

Obr. 20 Hlavní stránka epsg.io.

Významné kódy EPSG

EPSG:3857

sférické Mercatorovo zobrazení, používaný například Google, Bing, OpenStreetMap

EPSG:4326

WGS84, souřadnicový systém používaný mimo jiné v zařízeních GPS, zeměpisné souřadnice

EPSG:5513

systém S-JTSK, jih \(x\) / západ \(y\) (S-JTSK / Krovak), definováno od nultého poledníku Greenwich, kladné souřadnice

EPSG:5514

systém S-JTSK, východ \(x\) / sever \(y\) (S-JTSK / Krovak East North), definováno od nultého poledníku Greenwich, záporné souřadnice

Kódy, se kterými se také můžete setkat

Tyto kódy jsou zastarelé a neměli by se používat.

EPSG:2065

systém S-JTSK, jih \(x\) / západ \(y\) (S-JTSK / Krovak), definováno od Ferrova poledníku, kladné souřadnice; někdy se chybně využívá jako ekvivalent EPSG:5514 (S-JTSK / Krovak East North); tyto systémy však nejsou ekvivaletní a tento kód by se takto používat neměl

EPSG:5221

systém S-JTSK, východ \(x\) / sever \(y\) (S-JTSK / Krovak East North), definováno od Ferrova poledníku, záporné souřadnice

EPSG:102067

systém S-JTSK, východ \(x\) / sever \(y\) (S-JTSK / Krovak East North), kód využívaný v softwarech firmy ESRI, často přejímaný do jiných softwarů; provizorní náhrada, dokud kód EPSG:5514 nebyl oficiálně přidán do databáze EPSG; dnes je již zastaralý a není nutné jej využívat

EPSG:900913

alternativní zápis Mercatorova zobrazení využívané v Google Maps; číslo \(900913\) představuje grafickou podobu slova google; dnes již není nutné, lepší je využívat oficiální kód EPSG:3857

Důležité

V oblasti užití dat v geografických informačních systémech není užíván EPSG EPSG:2065 S-JTSK/Krovak s kladnými souřadnicemi v pořadí jih \(x\), západ \(y\), který naopak užívají geodeti pro měření v terénu a zobrazují pak ve svých měřických výstupech kladné souřadnice \(x\), \(y\). Pokud je tento výstup použit přímo jako zdroj pro GIS aplikaci či mapovou službu, data se nezobrazí správně, neboť aplikace jsou naprogramovány na užití Křovákova zobrazení se zápornými souřadnicemi. Vztah mezi souřadnicemi „záporného“ \(x\), \(y\) a „kladného“ \(x\), \(y\) Křováka, tedy mezi EPSG:5514 a EPSG:5513, je x = -y a y = -x.

../_images/srovnani_epsg.png

Obr. 21 Srovnání některých EPSG kódů - Mercator, WGS84, S-JTSK Krovak a S-JTSK Krovak East North (zdroj: epsg.io).