ETRS89

ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) je evropský terestický systém, ve kterém je Euroasijská deska jako celek považována za statickou. Modelová rychlost desky je definována modelem NNR-NUVEL1A.

Jde o systém, jehož počátek leží v těžišti hmot Země, včetně hmot oceánů a atmosféry. Referenčním elipsoidem je elipsoid GRS80 (Geodetic Reference System 1980), který je svými parametry velice blízký elipsoidu WGS84. Systém je definován jako geocentrický (centrum v těžišti Země), ekvatoriální, terestrický (pevně spojený se Zemí) s konvenční Greenwich orientací. Stejně jako WGS84 používá zeměpisné i pravoúhlé souřadnice.

ETRS je tvořen referenčním rámcem ETRF (European Terrestrial Reference Frame) a příslušnými algoritmy a konstantami. Je realizován souřadnicemi stabilizovaných bodů na zemském povrchu. Realizace referenčního rámce ETRF jsou úzce vázány na realizace referenčního rámce ITRF, které „celosvětově“ vznikají využitím dostupných technik kosmické geodézie, nejen GNSS.