S-JTSK

Nejpoužívanější souřadnicový systém v České republice Systém Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální používá tzv. Křovákovo zobrazení. Jde o dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze, které v roce 1922 navrhl Ing. Josef Křovák.

../_images/krovakovo_zobrazeni.png

Obr. 17 Křovákovo zobrazení (zdroj: Portál FreeGIS).

Transformace elipsoidických souřadnic \(\varphi,\lambda\) na pravoúhlé rovinné souřadnice \(x, y\) (viz kapitola Typy souřadnic) se provádí ve čtyřech krocích. Spočívá ze zobrazení elipsoidu na kulovou plochu, z transformace zeměpisných sférických souřadnic na sférické kartografické souřadnice na kulové ploše, ze zmenšení kulové plochy (kvůli zmenšení zkreslení z + 24 cm na +14 cm) a její konformního zobrazení na dotykový kužel v obecné poloze a nakonec z rozvinutí plochy dotykového kužele do roviny. Česká republika leží celá ve třetím kvadrantu (první kvadrant geodetického souřadnicového systému, kladná osa \(x\) směřuje dolů, kladná osa \(y\) do leva).

../_images/krovakovo_zobrazeni_kroky.png

Obr. 18 Transformace v krocích - elipsoidické, sférické, kartografické, polární a rovinné souřadnice (zdroj: podle SAŽP).

Poznámka

V geografických informačních systémech se často používá forma převedená do matematického třetího kvadrantu, osy jsou potom prohozené a souřadnice záporné.