Přidání a export dat

V této kapitole je popsán postup přidání a exportu vektorových dat. Obecný princip přidávání a exportu dat v QGIS najdeme v kapitole Přidávání a export geodat. Pro čtení a zápis vektorových formátů používá QGIS knihovnu GDAL.

Tip

V režimu čtení lze vektorová data také načíst přímo z archivu zip a gzip.

Přidávání vektorových dat

Nabídka pro načtení vektorové vrstvy se aktivuje v záložce Vrstva ‣ Přidat vrstvu ‣ Přidat vektorovou vrstvu, ikonou mActionAddOgrLayer přidání vektorové vrstvy nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+V.

../_images/qgis_ogc_addvector_icons.png

Obr. 53 Dialogové okno přidání vektorové vrstvy.

Nejčastější volbou vkládání dat je soubor nebo adresář. Vložení jedné vrstvy je možné označením Typ zdroje - checkbox Soubor. Kliknutím na tlačítko Procházet se otevře navigační okno s možností vybrat soubor s vektorovými daty. Po potvrzení se označená vrstva načte do mapového okna.

Volba Adresář umožňuje označit složku, ve které se nachází vektorová data. Potvrzením tlačítkem Otevřít QGIS připraví všechna dostupná data uložená ve složce k načtení. Objeví se potvrzující okno se všemi dostupnými vrstvami. Vrstvy lze buď označit všechny, nebo podržením klávesy Ctrl vybrat jen požadované vrstvy (Obr. 54). Další možností je přidat data pomocí vestavěného datového katalogu (prohlížeče souborů) viz kapitola Přidávání dat.

../_images/qgis_ogc_addvector_selectfromfolder.png

Obr. 54 Výběr jednotlivých vrstev při přidávání vektorových vrstev ze složky.

Export vektorových dat

Pravým kliknutím na vrstvu vyvoláme kontextové menu, vybereme možnost Export -> Save Features As… a zadáme parametry exportu. Můžeme zde zvolit výstupní formát (např. *.kml, *.shp, *.gpx), souřadnicový systém vrstvy a další volitelné parametry.

../_images/vector_saveas.png

Obr. 55 Okno exportu vektorové vrstvy.

Pokud potřebujeme exportovat pouze část prvků vrstvy nebo konkrétní zájmové prvky, musíme tyto prvky nejprve označit výběrem (např. mActionSelectRectangle Vybrat prvky oblastí nebo jednoklikem nebo mIconExpressionSelect Vabrat prvky pomocí vzorce). Potom se nám v okně exportu aktivuje možnost checkbox Uložit pouze vybrané prvky, nebo pro export použijeme druhou volbu z kontextového menu Export ‣ Save Features As…

Tip

Pro uložení pouze atributové tabulky vrstvy lze zvolit výstupní formát *.csv.