Atributové a prostorové dotazování

Atributové dotazování

Atributové dotazování slouží k vytvoření výběru prvků z vektorové vrstvy dle námi zadaných kritérií. Funkce, která toto umožňuje, je mIconExpressionSelect Vybrat prvky pomocí výrazu… a můžeme ji spustit buď z nástrojového panelu, nebo z atributové tabulky dané vrstvy. Dialogové okno vypadá obdobně jako okno kalkulátoru polí mActionCalculateField a zadávání výrazu zde funguje na stejném principu. Tedy v levé části okna (Výraz) je prostor pro zadání požadovaného výrazu a pravá část okna (Funkce) slouží k rychlému přidání funkcí nebo parametrů do výrazu.

../_images/select_exp.png

Obr. 104 Okno atributového dotazování.

Po zadání našeho výrazu potvrdíme tlačítkem mIconExpressionSelect Vybrat prvky, čímž se nám vytvoří požadovaný výběr. Z nabídky vedle tlačítka můžeme vybrat další možnosti práce s výběrem pomocí atributového dotazu. Tlačítkem Přiblížit na prvky přblížíme na výsledné prvky bez provedení výběru.

../_images/select_exp_fun.png

Obr. 105 Další možnosti práce s výběrem pomocí atributového dotazu.

Tip

V levé části stavového řádku vidíme aktuální počet vybraných prvků (viz Obr. 108).

Uvedeme si jednoduchý příklad atributového dotazu. Z vrstvy Velkoplošných zvláště chráněných území, potřebujeme vybrat národní parky a jejich ochranná pásma. Podmínkou samozřejmě je, že musíme mít takovou informaci o prvcích v atributové tabulce.

../_images/select_exp_vzchu_at.png

Obr. 106 Informace o prvcích v atributové tabulce.

Formulace našeho dotazu by v mluveném slově vypadala přibližně takto: „Vyber takové prvky, které mají buď atribut KAT s hodnotou NP nebo atribut KAT s hodnotou OP“. Výraz, který potřebujeme vepsat do dialogového okna:

"kat" = 'OP' or "kat" = 'NP'
../_images/select_exp_vzchu.png

Obr. 107 Výsledek atributového dotazu („kat“ = ‚OP‘ or „kat“ = ‚NP‘) ve vrstvě Velkoplošných zvláště chráněných území .

../_images/select_exp_vzchu_status.png

Obr. 108 Výpis počtu vybraných prvků (v levé části stavového řádku).

Vybrat prvky podle hodnoty

Pro rychlé a zjednodušené atributové dotazovaní lze také využít formulář funkce mIconFormSelectVybrat prvky podle hodnoty… (klávesová zkratka F3), kde lze zadat hodnoty a pravidla výběru k jednotlivým atributům.

../_images/select_att.png

Obr. 109 Formulář funkce mIconFormSelectVybrat prvky podle hodnoty…

Prostorové dotazování

Prostorové dotazování slouží k vytvoření výběru prvků na základě prostorového vztahu dvou vektorových vrstev. Funkce, která toto umožňuje, je mAlgorithmSelectLocation Vybrat podle umístění… a najdeme ji v menu Vektor ‣ Výzkumné nástroje ‣ Vybrat podle umístění…

../_images/select_by_location.png

Obr. 110 Okno Vybrat podle umístění.

 • Vybrat prvky z selectstring - vybereme vrstvu, ve které chceme tvořit výběr

 • Geometric predicate (typ vztahu, který se bude vyhodnocovat), množina možností se generuje podle vstupních vrstev

  • checkbox protínají - vybere prvky, které se jakkoliv protínají s prvky v průnikové vrstvě
  • checkbox dotýkájí se - vybere prvky se společnou hranicí nebo lomovým bodem s prvky v průnikové vrstvě
  • checkbox obsahují - vybere pouze prvky, které osahují prvky z průnikové vrstvy (např. celý polygon uvnitř polygonu)
  • checkbox překrývají se - vybere pouze prvky, které se svoji částí protínají s prvky v průnikové vrstvě
  • checkbox rozděluje - vybere prvky, které nijak neprotínají prvky v průnikové vrstě
  • checkbox jsou uvnitř - vybere pouze prvky, které leží celou rozlohou uvnitř prvku průnikové vrstvy (např. celý polygon uvnitř polygonu)
  • checkbox jsou si rovny - vybere prvky, které jsou totožné
  • checkbox kříží se - vybere prvky, které se křižují s prvky v průnikové vrstvě (u linií)
 • Porovnáním s prvky z selectstring - vybereme vrstvu, podle které se prvky budou vybírat

  • checkbox Pouze vybrané prvky - pokud chceme aby vstupovaly pouze vybrané prvky vrstvy
 • Upravit aktuální výběr pomocí selectstring

  • vytvořením nového výběru - zruší stávající výběr a vytvoří zcela nový
  • přidáním do aktuálního výběru - k aktuálnímu výběru přidá nadefinovaný výběr
  • vybráním v rámci aktuálního výběru - vytvoří nový výběr pouze z prvků které jsou aktuálně ve výběru
  • odstraněním z aktuálního výběru - z aktuálního výběru odebere prvky, které nadefinujeme

Příklad prostorového dotazu (Obr. 111) - zajímá nás, která maloplošná chráněná území leží celou rozlohou ve velkoplošném chráněném území. Prostorový dotaz bude vypadat takto: vyber prvky z vrstvy maloplosna_uzemi, které jsou prvky zcela uvnitř prvků ve vrstvě velkoplosna_uzemi.

../_images/select_by_location_priklad.png

Obr. 111 Výběr maloplošných chráněných území, které leží uvnitř velkoplošných chráněných územích.

Poznámka pro pokročilé

Pomocí funkcí mAlgorithmSelectRandom Náhodný výběr…/mAlgorithmSelectRandom Náhodný výběr v podmonožinách… můžeme tvořit náhodné výběry z prvků. Tyto funkce najdeme v hlavním menu Vektor ‣ Výzkumné nástroje.