Připojení tabulkových dat

V této kapitole si ukážeme funkci join Připojení resp. její využití k připojení tabulkových dat k atributové tabulce vrstvy, kterou máme v projektu. Funkce připojení umožňuje na základě shodných hodnot jednoho atributu připojit atributovou tabulku k vektorové vrstvě. Takto k sobě můžeme připojit atributové tabulky dvou vektorových vrstev. Díky knihovně GDAL však lze jako atributovou tabulku nahrát i tabulková data bez geometrie (formáty *.csv, *.dbf, *.ods, *.xls aj.). To má využití zejména pokud potřebujeme připojit získané tabulky s informacemi o prvcích ve vektorové vrstvě nebo pokud potřebujeme připojit data naměřená v terénu ke známým prvkům nebo např. naměřeným GPS bodům.

Postup si ukážeme na připojení tabulky získané z databáze chráněných území (http://drusop.nature.cz) k vektorové vrstvě velkoplošných zvláště chráněných území (AOPK). Připojením získáme informaci, pod jaké orgány ochrany přírody spadají jednotlivá území.

Postup připojení

Nejprve je vhodné převést naši tabulku na data s oddělenými hodnotami, např. formát CSV, což provedeme přímo v tabulkovém procesoru - při ukládání nebo exportu vybereme formát *.csv.

Existují dva hlavní způsoby jak nahrát tabulková data jako vrstvu do QGIS:

1. Pomocí mActionAddDelimitedTextLayer Přidat vrstvu s odděleným textem stejně jako při přidání XY dat, pouze zvolíme radiobuttonon Žádna geometrie (pouze atributová tabulka)

- nelze editovat přímo v QGIS

+ rozpozná typ atributu (text, Celé číslo atd.)

2. Stejně jako vektorovou vrstvu, přetažením z prohlížeče nebo pomocí mActionAddOgrLayer Přidat vektorovou vrstvu.

+ lze editovat přímo v QGIS

- interpretuje všechny atributy jako text, lze ošetřit vytvořením doplňujícího textového souboru *.csvt

 • *.csvt soubor musí být umístěn ve stejném adresáři a mít stejný název jako přidávaný *.csv soubor. Dále musí obsahovat pouze jeden řádek, ve kterém jsou uvedeny typy atributů k odpovídajícím sloupcům *.csv („Integer“,“Real“,“String“).
../_images/join_csvt.png

Obr. 98 Ukázka tabulkových dat ve formátu *.csv (vlevo) a odpovídající soubor *.csvt (vpravo)

../_images/join_layer.png

Obr. 99 Zobrazení tabulkových dat v seznamu vrstev.

../_images/join_atribut.png

Obr. 100 Atributové tabulky vektorové vrstvy (nahoře) a importované tabulky (dole). V tomto případě budeme připojovat pomocí atributů „kod“ a „Kód“, které jsou souhlasné.

Jakmile máme přidána tabulková data, otevřeme vlastnosti vektorové vrstvy, ke které chceme tabulku připojit, zvolíme záložku join Připojení a přidáme nové připojení pomocí tlačítka symbologyAdd. V dialogovém okně (Obr. 101) potom nastavíme parametry připojení.

../_images/join1.png

Obr. 101 Okno přidání připojení.

Základní nastavení připojení

 • Připojit vrstvu selectstring - vybereme vrstvu (.csv tabulku)
 • Připojit pole selectstring - vybereme atribut (týká se tabulky .csv), přes který chceme data připojit
 • Cílové pole selectstring - vybereme souhlasný atribut (vektorové vrstvy), ke kterému se bude tabulka připojovat

Další volitelné nastavení

 • checkbox Kešovat připojenou vrstvu ve virtuální paměti - pro rychlejší práci s daty

 • checkbox Dynamický formulář - automatické načtení, v případě změn hodnot v „Cílovém poli“

 • checkbox Editovatelné spojení na vrstvu - umožňuje editovat atributy připojené vrstvy z atributové tabulky cílové vrstvy. Obě vrstvy musí být v režimu editace

  • checkbox Vložit nebo aktualizovat řádek při editaci - při vytvoření nového prvku v cílové vrstvě se automaticky vytvoří záznam v připojené vrstvě
  • checkbox Kaskádové mazání - při smazání prvku v cílové vrstvě se automaticky smaže záznam v připojené vrstvě
 • checkbox Připojená pole - lze zvolit konkrétní atributy pro připojení

 • checkbox Vlastní předpona názvu pole - zde můžeme zvolit vlastní předponu názvů připojených atributů (jejich sloupců)

Po přidání se připojení a jeho nastavení objeví v seznamu. Pomocí tlačítek lze připojení editovat symbologyEdit nebo odstranit symbologyRemove.

../_images/join_list.png

Obr. 102 Seznam připojení ve vlastnostech vrstvy.

Zobrazením atributové tabulky vrstvy můžeme překontrolovat připojení. Připojené atributy se zobrazí na konci tabulky.

../_images/join_priklad.png

Obr. 103 Výsledek spojení tabulek.

S takto připojenou tabulkou můžeme dále pracovat stejně, jako by byla přímo ve vektorové vrstvě (např. měnit symbol, provádět dotazování a analýzy)

Poznámka

Při připojení se zdrojová data (vektorové vrstvy ani připojené tabulky) nemění. Data z tabulky jsou připojením pouze odkazována k odpovídajícím prvkům atributové tabulce vrstvy.

 • po odebrání tabulky ze seznamu vrstev, nebo přímo vymazání souboru .csv se připojení zruší
 • pro trvalé uložení připojených dat do vektorové vrstvy lze použít funkci exportu vrstvy (Export ‣ Save Features As…)