Import dat s oddělenými hodnotami a GPS dat

Data s oddělenými hodnotami

Jestliže máme tabulková data obsahující geografické souřadnice, můžeme tato data poměrně snadno naimportovat a vytvořit z nich vektorovou vrstvu. Při importu pracujeme s daty s oddělenými hodnotami (DSV).

Tabulková data

Data s oddělenými hodnotami jsou tabulková data uložená v textovém souboru. V takovém souboru jsou sloupce odděleny specifickým oddělovacím znakem a řádky koncem řádku. Pro oddělení hodnot můžeme použít jakýkoliv znak, ale nejčastěji se setkáváme s hodnotami oddělené čárkou (CSV) nebo tabulátorem (TSV). Soubory tabulkových procesorů lze snadno exportovat do textového souboru s oddělenými hodnotami, tyto soubory lze potom prohlížet jak pomocí tabulkových procesorů, tak i textových editorů.

Existují dva způsoby, jak mohou být geodata v souboru s oddělenými hodnotami uložena:

 • jako x,y souřadnice bodů v oddělených sloupcích (tzv. XY data)
 • jako well-known text (WKT)
../_images/xydata.png

Obr. 93 Příklad tabulky s vhodnými XY daty.

../_images/xydata_csv.png

Obr. 94 Tabulková data (Obr. 93) převedená do formátu CSV.

Poznámka

Na obrázku Obr. 94 si můžeme všimnout zápisu desetinných čísel oddělenými čárkou v souboru s hodnotami oddělenými čárkou. V takovém případě musí být hodnota vymezená uvozovkami. Pokud by zde uvozovky nebyly, znamenala by čárka oddělení nového sloupce.

Tip

Pokud máme v tabulce souřadnice zapsané v takové formě, že je nedokážeme importovat, můžeme pro úpravu použít jednoduché funkce tabulkového procesoru (LEFT, RIGHT, MID atd.)

Import dat

Import se provadí pomocí funkce mActionAddDelimitedTextLayer Přidat vrstvu s odděleným textem.

../_images/delimited.png

Obr. 95 Okno funkce mActionAddDelimitedTextLayer Přidat vrstvu s odděleným textem.

 • Název souboru - cesta a název souboru, můžeme vyhledat soubor pomocí tlačítka Procházet…

 • Název vrstvy - název nově vzniklé vrstvy

 • Formát souboru radiobuttonon - vybereme typ oddělení hodnot v textovém souboru

  • radiobuttonon CSV (hodnoty oddělené čárkou) - standardní .csv soubor s hodnotami oddělenými čárkou
  • radiobuttonon Oddělovač regulárního výrazu - použití regulárního výrazu
  • radiobuttonon Vlastní oddělovače - výběr libovolného oddělovače
 • Kódování selectstring - vybereme kódování textu

 • Možnosti záznamu a polí

  • Počet řádků nadpisů k vypuštění selectnumber - vynechá zadaný počet rádků na začátku
  • checkbox První záznam obsahuje názvy polí - zaškrtneme, pokud máme v tabulce jako první řádek názvy sloupců
  • checkbox Detekovat typy polí - detekuje datový typ sloupce
  • checkbox Desetinný oddělovač je čárka - zaškrtneme, pokud v datech nemáme oddělena desetinná čísla tečkou, ale čárkou (např. Obr. 94)
  • checkbox Oříznout pole - smaže přebytečné mezery v datech např. na konci nebo začátku záznamu
  • checkbox Zrušit prázdná pole - odstraní prázdné sloupce
 • Definice geometrie

  • radiobuttonon Souřadnice bodu - body definovány souřadnicemi X a Y (XY Data)

   • X pole, Y pole selectstring - výběr sloupců, ve kterých jsou zapsané souřadnice. Z pole, M pole vybíráme, pokud data obsahují hodnoty Z a M
   • checkbox DMS souřadnice - zaškrtneme, pokud máme souřadnice ve tvaru DMS (degrees-minutes-seconds) - stupně, minuty, vteříny
  • radiobuttonon Well known text (WKT) - souřadnice uložené jako řetězec WKT (např. POINT(1.525622 51.20836))

   • Pole geometrie selectstring - výběr sloupce, ve kterém jsou zapsané souřadnice
   • Geometrický typ selectstring - typ geometrie
  • radiobuttonon Žádna geometrie (pouze atributová tabulka) - přidá pouze tabulku

  • selectstring SRS geometrie - souřadnicový systém, ve kterém jsou souřadnice uložené

 • Nastavení vrstvy

  • checkbox Použít prostorový index - vytvoří prostorový index pro rychlejší práci s daty - vhodnější pro objemné soubory
  • checkbox Použít index subsady - vytvoří index podmnožiny (filtrovaných) prvků
  • checkbox Sledovat soubor - sledování změn souboru za běhu QGIS, při aktualizaci mActionRefresh se projeví změny souboru (např. přidání dalších dat do řádků) ve vrstvě
  • ve spodní části okna vidíme náhled vkládaných dat

Pokud chceme naimportovaná data uložit jako vrstvu, musíme exportovat (Uložit jako…).

../_images/xydata_vysledek.png

GPS data

K práci s GPS daty QGIS používá plugin GPS Nástroje, který by měl být v základní instalaci QGIS nainstalovaný a aktivní. V panelu nástrojů se plugin zobrazí jako ikona import_gpx GPS nástroje. Pro ukládání GPS dat je mnoho různých formátů. QGIS používá standardní výměnný formát GPX (GPS eXchange format).

../_images/gpstools.png

Obr. 96 Okno pluginu GPS Nástroje.

Získání .gpx souboru z GPS přístroje

../_images/gpstools2.png

Obr. 97 Získání GPX souboru z GPS přístroje pomocí pluginu GPS nástroje.

 • pomocí pluginu gps_importer GPS Nástroje v záložce Stáhnout z GPS

  • GPS zařízení selectstring - typ našeho GPS přístroje
  • Port selectstring - např. usb
  • Typ prvku selectstring - prvky, které chceme stáhnout z GPS
  • Název vrstvy - jak se bude vrstva jmenovat
  • Výstupní soubor - zadáme cestu a název souboru, a to buď ručně, nebo pomocí tlačítka Uložit jako…
 • použitím externího software pro získání .gpx souboru

  • software od výrobce GPS
  • volně dostupný software

Import .gpx souboru

 • použitím pluginu gps_importer GPS Nástroje

  • po otevření pluginu (Obr. 96) zadáme cestu a název souboru, a to buď ručně, nebo pomocí tlačítka Procházet
  • potvrdíme tlačítkem OK a vybereme data, která chceme vložit
 • stejně jako přidání vektorových dat mActionAddOgrLayer přidání vektorové vrstvy nebo přetažením z prohlížeče souborů - v tomto případě data nelze editovat!

Vytvoření .gpx souboru

 • pomocí tlačítka create_gpx Vytvořit novou vrstvu GPX (přidá se do panelu na práci s vrstvami)
 • export bodové nebo liniové vrstvy pomocí Uložit jako… s výběrem formátu .gpx