Vlastnosti vrstvy

Atributová tabulka

Vektorová data se skládájí ze dvou základních složek – geometrie (body, linie, polygony) a informací o jednotlivých prvcích tzv. atributů.

Atributovou tabulku otevřeme pomocí ikony mActionOpenTable Otevřít atributovou tabulku (klávesová zkratka F6), nebo pravým kliknutím vyvoláme kontextové menu a zvolíme Otevřít atributovou tabulku. Tabulka slouží k prohlížení a editaci atributové složky dat. V názvu okna je vypsaný název vrstvy, celkový počet prvků (Features total), počet odfiltrovaných prvků (filtered) a počet prvků ve výběru (selected).

../_images/at_table.png

Obr. 56 Atributová tabulka vrstvy.

Okno atributové tabulky lze otevírat ve dvou režimech, a to buď v samostatném okně, nebo jako panel. Přepínat tyto režimy lze v liště atributové tabulky pomocí funkce|mDockify|:sup:Atributová tabulka jako panel. Výchozí chování lze nastavit v hlavním nastavení QGISu (Nastavení -> Nastavení… záložka Zdroje dat).

V okně atributové tabulky můžeme zobrazit jak atributovou tabulku (výchozí), tak i formulář atributů. Tato zobrazení se přepínají pomocí tlačítek v pravém dolním rohu: attributesPřepnout na zobrazení tabulky a mActionFormViewPřepnout na zobrazení formuláře.

Základní funkce attributové tabulky

 • kliknutím na název pole, lze hodnoty seřadit.

 • kliknutím na číslo řádku můžeme označit jednotlivé prvky do výběru

 • pomocí tlačítka mActionSelectedToTop Přesunout výběr nahoru lze zobrazit vybrané prvky na prvním místě tabulky, což nám vybraná data zpřehlední.

 • lze použít funkce výběru, které jsou dostupné i v hlavním okně:

  • mIconExpressionSelect Vybrat prvky pomocí vzorce
  • mActionSelectAll Vybrat prvky pomocí vzorce
  • mActionInvertSelection Převrátit výběr prvků
  • mActionUnselectAttributesZrušit výběr ve všech vrstvách
  • mActionPanToSelected Posunout mapu na výběr
  • mActionZoomToSelected Přiblížit na výběr
 • tlačítko mActionFilter2Vybrat/filtrovat prvky pomocí formuláře (Ctrl+F) umožňuje vytvářet výběr nebo fltrovat prvky za pomocí formuláře (viz Vybrat prvky podle hodnoty ). Pro návrat do atributové tabulky stiskněte tlačítko attributesPřepnout na zobrazení tabulky.

 • pomocí tlačítka organiseColumnsUspořádat sloupce tabulky lze měnit pořadí sloupců, nebo jednotlivé sloupce skrýt.

../_images/at_table_sort.png

Obr. 57 Možnost uspořádání sloupců.

Tip

Pomocí nabídky mActionFilter2 v levém dolním rohu lze zvolit filtr zobrazených prvků. Ve výchozím nastavení filtr zobrazuje všechny prvky ve vrstvě, tedy hodnota: mActionFilter2 Zobrazit všechny prvky

Pomocí funkce mActionConditionalFormatting Pravidla podmíněného formátování` lze pole v atributové tabulce stylizovat na podle námi definovaných pravidel

Vlastnosti

Vlastnosti vyvoláme dvojklikem na vrstvu nebo pravým tlačítkem myši kontextové menu a zvolíme Vlastnosti.

Informace

Jako první vidíme ve vlastnostech vrstvy záložku informace. Zde najdeme základní popis zdrojových dat - cesta k souboru, kódování, souřadnicový systém, ale i počet prvků a seznam atributů

../_images/info.png

Obr. 58 Informace vektorové vrstvy.

Zdroj

Zde nalezneme základní nastavení ke zdroji vrstvy - název vrstvy, kódování textu, souřadnicový systém (SRS) a nastavení filtru.

../_images/properties.png

Obr. 59 Zdroj vektorové vrstvy.

Styl

symbology Symbologie

Pomocí rolovací nabídky selectstring vybereme typ symbologie:

 • rendererSingleSymbolJednoduchý symbol - zde máme na výběr z uložených symbolů. V levém sloupci máme zobrazený typ symbolu a jeho jednotlivé části. Při kliknutí na konkrétní složku symbolu můžeme měnit její vlastnosti (barvy, typ výplně, šířka ohraničení atd.).
../_images/symbol_simple.png

Obr. 60 Jednoduchá symbologie. V levé části vlastnosti označené složky symbolu.

Tip

Pomocí tlačítek můžeme další složky symbolu přidávat symbologyAdd, odebírat symbologyRemove, zamykat locked nebo měnit jejich pořadí mActionArrowUp, mActionArrowDown. Tímto způsobem si můžeme vytvořit vlastní symbologii.

 • rendererCategorizedSymbolKategorizovaný - vhodný pro kategoriální proměnné

  • sloupec - pro výběr atributu
  • barevný rozsah - výběr barev
  • pro vytvoření kategorii kliknout na klasifikovat
../_images/symbol_kat.png

Obr. 61 Kategorizovaná symbologie.

 • rendererGraduatedSymbolOdstupňovaný - vhodný pro spojité proměnné

  • nastavení obdobné jako u možnosti rendererCategorizedSymbolKategorizovaný
  • možnost režimu intervalů a počet tříd
  • možnost zobrazení histogramu
../_images/symbol_odst.png

Obr. 62 Odstupňovaná symbologie.

mActionLabeling Popisky

Kromě rozlišení prvků pomocí symbologie lze také přidat k jednotlivým prvkům popisek na základě jednoho z atributů.

../_images/labels1.png

Obr. 63 Vlastnosti popisků vrstvy.

Na této záložce je nejdříve nutné vybrat z rolovací nabídky selectstring položku mActionLabelingSingle labels. Tím se nám otevřou možnosti stylizace popisků, kde můžeme nastavit formát textu, obalovou zónu kolem textu, pozadí, stínování, možnosti umístění a vykreslování. Nejdříve je ale nutné nastavit zdroj popisku. Pomocí rolovací nabídky Popisky z vybreme zdrojový atribut popisku.

../_images/labels_sample.png

Obr. 64 Příklad popisků s použitím obalové zóny textu.

Poznámka pro pokročilé

Jako zdroj popisků lze použít i vzorec, a to buď přímým vepsáním do nabídky, nebo vytvořením vzorce pomocí kalkulátoru mIconExpression.

Panel stylování

Pro pohodlnější práci se stylováním, slouží panel stylování Stylování vrstvy, který lze aktivovat pravým kliknutím na prázdné místo v hlavním panelu a výběrem z nabídky nebo mocí klávesové zkratky F7. Výhodou panelu stylování je, že lze rychle, bez znovuotevírání okna, přepínat mezi vrstvyami,veškeré provedené změny v symbologii se vykreslí ihned, a také je zde možnost kroku zpět na předchozí symbologii, nebo přímo procházení historie všech změn.

../_images/styl_panel.png

Obr. 65 Panel stylování

Práce se styly

Více stylů u vrstvy

V rámci projektu lze vytvořit různé „verze“ nastylování u konkrétní vrstvy. Takto přednastavený styl můžeme potom podle potřeby měnit. Tato funkce může být užitečná např. při vytváření mapových výstupů jednoho zdroje dat s různou symbologií. Styly lze ovládat (přídání, smazání, přejmenování, zvolení, export) pomocí tlačítka ve spodní části okna vlastností, nebo z kontextového menu vrstvy (pravý klik na vrstvu v panelu vrstev), zde je přepínání jednotlivých stylů rychlejší. V panelu stylování se styly ovládají v samostatné záložce stylepresetSprávce stylů.

../_images/styl_kat.png

Obr. 66 Výběr stylu pomocí kontextového menu z panelu vrstev

../_images/styl_kont.png

Obr. 67 Výběr stylu pomocí kontextového menu z panelu vrstev

Uložení a načtení nastavení vrstvy pomocí souboru

Celé nastavení (styl, formuláře, atd.) vrstvy lze také uložit do samostatného souboru (*.qml, *.sld), což můžeme využít pro sdílení mezi kolegy, nebo pro pozdější použití nastavení vrstvy v jiném projektu.

Možnost uložení a načtení najdeme v okně Vlastnoti vrstvy kliknutím na tlačítko Styl. První dvě možnosti v nabídce umožní Načíst styl… a Uložit styl….

../_images/styl_soubor_menu.png

Obr. 68 Možnosti práce se styly

U QML souboru můžeme zvolit (stejně jako při kopírování stylů), které součásti nastavení se budou ukládat popř. načítat.

../_images/styl_soubor_nacteni.png

Obr. 69 Načítání nastavení vrstvy ze souboru