Vektorová data

Vektorová data jsou v systému GRASS uložena v podobě tzv. vektorových map.

 • Vektorová data reprezentují nejčastěji diskrétní fenomény

Ve 2D GIS rozlišujeme tři základní typy geoprvků, které označujeme jako jednoduché (simple features):

 • bodové (point)
 • liniové (linestring)
 • plošné (polygon)

Tip

Více o vektorové reprezentace v rámci školení Úvod do GIS.

Vzhledem k tomu, že je GRASS striktně topologický GIS, tak s jednoduchými geoprvky nepracuje. Vektorová data ukládá v topologickém formátu, v případě importu vektorových dat z běžných GIS formátů jako je např. Esri Shapefile data převádí do topologické formy automaticky.

Poznámka

Topologie studuje prostorové vztahy mezi objekty (návaznost linií, sousednost ploch atd.), viz prostorová topologie.

Vstupní vektorová data často obsahují nejrůznější topologické chyby, jako např. překrývající se polygony. Importní nástroj systému GRASS v.import se snaží tyto chyby automaticky opravit. V některých případech to však není možné a je dále na uživateli, aby data opravil sám. Opravám případných topologických chyb se věnuje podrobněji navazující kapitola.

Poznámka

Nativní vektorový formát systému GRASS umožňuje na rozdíl od jiných formátů jako je např. Esri Shapefile uložit v jednou souboru (vektorové mapě) rozdílné typy geoprvků vedle sebe. V jedné vektorové mapě tedy mohou být uloženy bodové, liniové i plošné geoprvky zároveň, viz kapitola o editaci vektorových dat.

Metadata

Základní metadata o vektorové mapě vypisuje modul v.info dostupný z menu Vector ‣ Reports and statistics ‣ Basic vector metadata anebo z kontextového menu vektorové mapy ve správci vrstev.

../_images/lmgr-v-info.png

Obr. 48 Spuštění nástroje pro výpis metadat vektorových map z kontextového menu správce vrsvev.

../_images/lmgr-v-info-example.png

Obr. 49 Příklad výpisu metadat vektorové mapy okresy.

Topologický model

Topologický model systému GRASS liniové a plošné elementy (bodové geoprvky nejsou součástí topologie) rozkládá dále na tzv. topologické elementy:

 • uzel (node),
  • každá linie či hraniční linie musí začínat a končit v uzlu
  • linie se musí křížit vždy v uzlu
  • izolované uzly nejsou podporovány
 • linie (line),
 • hraniční linie (boundary) a
 • reprezentační bod plochy (centroid).

Hraniční linie je liniový element, který na rozdíl od elementu označovaného jako linie, může tvořit hranici plochy. Plošný topologický element area je tvořen jednou či více hraničními liniemi a případně i jedním centroidem. Izolovaná plocha nebo souvislá množina ploch formuje plošný element označovaný jako ostrov (isle).

Příklad

Na obrázku níže je zobrazen:

 • jeden bodový geoprvek
 • jeden liniový geoprvek
 • dva plošné geoprvky, z toho jeden z nich obsahuje otvor
../_images/grass7-topo.png

Tato kompozice bude v topologickém modelu systému GRASS vyjádřena následujícími topologickými elementy:

 • pěti uzly n1-5
 • jednou linií 2
 • čtyřmi hraničními liniemi 3,4,6,8
 • dvěma centroidy 5,7

Atributová data

Atributová data jsou uložena v libovolném formátu podporovaném jedním z databázových ovladačů systému GRASS. Ve verzi GRASS 7.x je výchozím formátem databáze SQLite. Volitelně lze atributová data ukládat do databáze PostgreSQL, MySQL či do jiné databáze pomocí rozhraní ODBC.

Poznámka pro GRASS GIS verze 6

Ve verzi GRASS 6 byl výchozím formátem pro atributová data DBF.

Poznámka

Výchozí nastavení formátu pro uložení atributových dat můžete změnit pomocí modulu db.connect (Database ‣ Manage databases ‣ Connect). Aktuální nastavení vypisuje přepínač -p.

../_images/db-connect-p.png

Obr. 50 Výchozí nastavení připojení atributových dat v GRASS - databáze SQLite.

Nastavení databáze PostgreSQL pro uložení atributových dat z příkazové řádky

db.connect driver=pg database=grass

Změna nastavení formátu uložení atributových dat se projeví až u nově vytvořených vektorových map.

Poznámka pro pokročilé

K jedné vektorové mapě lze přiřadit více atributových tabulek. Tato problematika je ale nad rámec tohoto školení a je probírána v navazující školení pro pokročilé uživatele.

../_images/multi-layers.png