Struktura dat - koncept lokací a mapsetů

Data, ke kterým GRASS přistupuje, musí mít pevně danou strukturu. Při spuštění systému GRASS uživatel volí tři níže uvedené elementy v daném pořadí, viz obrázek níže.

../_images/startup-1.svg

1. Adresář s geodaty (DataBase)

Jde o adresář umístěný na lokálním či síťovém disku, např. /opt/grassdata nebo C:\grassdata v případě MS Windows. V tomto adresáři jsou uložena veškerá data, ke kterým GRASS přistupuje (tedy rastrové a vektorové mapy v nativním formátu GRASS, atributové tabulky ve formátu SQLite či DBF, různá nastavení apod.). Výjimku představují atributová (popisná) data skladovaná v databázových systémech jako je např. PostgreSQL či MySQL.

2. Lokace (Location)

Lokace je adresář umístěný v GRASS DataBase (adresáři s geodaty). Lokace obsahuje data, která souvisejí s daným projektem. Lokace je definována souřadnicovým systémem (referenční elipsoid, kartografické zobrazení, mapové jednotky) a výchozí velikostí zájmového území.

3. Mapset

Mapset je souborem map, které tvoří logický celek v rámci lokace (projektu). Může např. odpovídat jednotlivým uživatelům nebo uceleným analýzám (studium vegetace, záplavová území, apod.). Každá lokace musí obsahovat mapset s unikátním názvem PERMANENT. Ten většinou obsahuje základní datové vrstvy a ostatní mapsety jsou brány jako pracovní (zpracování vstupních dat, jejich analýza apod.).
../_images/help_loc_struct.png

Obr. 19 Struktura adresáře s geodaty, vztah lokace a mapsetů, umístění souborů s daty pro různé typy map (zdroj: manuál systému GRASS).

Poznámka pro pokročilé

GRASS DataBase je definovaná proměnnou prostředí GISDBASE, lokace LOCATION_NAME a mapset proměnnou MAPSET, viz modul g.gisenv.

Poznámka

Obvyklé umístění adresáře s geodaty

Adresář s geodaty je většinou umístěn v domovském adresáři uživatele pod názvem grassdata. V případě MS Windows to může být %USERPROFILE%\Documents\grassdata, u UNIXových operačních systémů jako je GNU/Linux či Mac OS X potom $HOME/grassdata.

Vyhledávací cesta

Vyhledávací cesta definuje viditelné mapsety v rámci aktuální lokace. Ve výchozím nastavení je ve vyhledávací cestě vždy umístěn aktuální mapset a mapset PERMANENT.

../_images/d-rast-user1.png

Obr. 20 Přidání nové rastrové mapy do mapového okna, viditelné jsou pouze dva mapsety - aktuální (user1) a mapset PERMANENT.

Vyhledávací cestu lze modifikovat z menu Settings ‣ GRASS working environment ‣ Mapset access.

../_images/mapset-access.png

Obr. 21 Přidání mapsetu „ruian“ do vyhledávací cesty.

Přidání mapsetu do vyhledávací cesty z příkazové řádky

g.mapsets mapset=ruian operation=add
../_images/d-rast-user1-ruian.png

Obr. 22 Přidání nové rastrové mapy do mapového okna, kromě aktuálního mapsetu a mapset PERMANENT je viditelný i mapset „ruian“.