Rastrová data

Rastrová data jsou v systému GRASS uložena v podobě tzv. rastrových map. Základní charakteristika:

  • reprezentace v podobě pravidelné mřížky hodnot (GRASS nepodporuje nepravidelné mřížky)
  • vhodná pro reprezentaci spojitých jevů jako nadmořská výška, teplota povrchu a pod.
  • elementem mřížky je buňka či tzv. pixel, jehož tvar může být buď čtvercový nebo obdélníkový
  • velikost pixelu je dána prostorovým rozlišením
  • k hodnotě buňky lze přiřadit textový popisek (tzv. label), viz příklad

Tip

Více o rastrové reprezentace v rámci školení Úvod do GIS.

Metadata

Základní metadata o rastrových datech vypisuje modul r.info dostupný z menu Raster ‣ Reports and statistics ‣ Basic raster metadata anebo z kontextového menu rastrové mapy ve správci vrstev.

../_images/lmgr-r-info.png

Obr. 44 Spuštění nástroje pro výpis metadat rastrových dat z kontextového menu správce vrsvev.

../_images/lmgr-r-info-example.png

Obr. 45 Příklad výpisu metadat rastrové mapy dmt.

Typy rastrových dat

GRASS rozlišuje tři typy rastrových map podle datového typu buňky:

../_images/rast-num.png

Obr. 46 Celočíselné hodnoty rastrové mřížky.

  • FCELL (hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou, float)
  • DCELL (hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s dvojnásobnou přesností, double precision)
../_images/rast-num-float.png

Obr. 47 Hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou rastrové mřížky.

Poznámka

Kromě 2D rastrových dat GRASS podporuje i 3D rastrová data (tzv. volumes) a nad nimi postavené analýzy. Tato problematika je ale nad rámec tohoto školení a je probírána v navazující školení pro pokročilé uživatele.