Reklasifikace rastrových dat

Reklasifikací rastrové mapy vznikají nová rastrová data na základě interpretace původních hodnot rastrových buněk. Tento proces provádí v~systému GRASS modul r.reclass (Raster ‣ Change category values and labels ‣ Reclassify).

Důležité

Modulem r.reclass lze reklasifikovat pouze celočíselná rastrová data (typ CELL, viz kapitola Typy rastrových map). Pokud má vstupní rastrová mapa hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou, jsou tyto hodnoty před klasifikací „oříznuty“ nejprve na celé číslo.

V případě reklasifikace rastrové mapy s hodnotami s plovoucí desetinnou čárkou je třeba namísto r.reclass použít modul r.recode, viz příklad níže.

Poznámka

Reklasifikací nevznikají fyzicky na disku nová rastrová data, nýbrž je zapsána rastrová mapa jako reklasifikační tabulka odkazující na původní data. To má za následek to, že nelze, pokud existuje reklasifikovaná mapa, její podkladovou mapu přejmenovat či odstranit.

Příklad reklasifikace DMT

Rastrovou mapu digitálního modelu terénu reklasifikujeme do čtyř typů podle níže uvedené reklasifikační tabulky:

Min. výška Max. výška Typ
0 300 1 (nížina)
300 800 2 (nízká vysočina)
800 1500 3 (střední vysočina)
1500   4 (vysoká vysočina)

Zápis reklasifikační tabulky pro modul r.reclass vypadá následovně:

<od> thru <do> = hodnota

anebo včetně popisku

<od> thru <do> = hodnota popisek

Dle tabulky výše může vypadat zápis následovně:

0    thru 300 = 1 nížina
300  thru 800 = 2 nízká vysočina
800  thru 1500 = 3 střední vysočina
1500 thru 1700 = 4 vysoká vysočina
../_images/r-reclass-dmt.png

Obr. 116 V dialogu modulu r.reclass nejprve zadáme název rastrové mapy (1), kterou chceme reklasifikovat, název výstupní reklasifikované mapy (2) a reklasifikační tabulku (3).

Výsledku přiřadíme vhodnou barevnou interpretaci, viz kapitola Tabulka barev, např.

1 173:216:230
2 144:238:144
3 139:105:20
4 255:255:255
../_images/dmt-reclass-legend.png

Obr. 117 Výsledná reklasifikovaná mapa včetně legendy. Tabulka barev byla nastavena pomocí parametru rules modulu r.colors.

Reklasifikace rastrových dat s plovoucí desetinnou čárkou

Našim cílem bude reklasifikovat mapu orientace (expozice) svahu, viz kapitola Orientace svahu, do následujících tříd:

Od Do Orientace svahu
0 0 0 (rovina)
0 22.5 1 (východ)
22.5 67.5 2 (jihovýchod)
67.5 112.5 3 (jih)
112.5 157.5 4 (jihozápad)
157.5 202.5 5 (západ)
202.5 247.5 6 (severozápad)
247.5 292.5 7 (sever)
292.5 337.5 8 (severovýchod)
337.5 360.0 1 (východ)

V zápisu pro reklasifikační tabulku modulu r.recode budou pravidla vypadat následovně:

0:22.5:1
22.5:67.6:2
67.5:112.5:3
112.5:157.5:4
157.5:202.5:5
202.5:247.5:6
247.5:292.5:7
292.5:337.5:8
337.5:360:1
0:0:0
../_images/r-recode-aspect.png

Obr. 118 V dialogu r.recode nejprve zvolíme vstupní rastrovou mapu (1), kterou chceme reklasifikovat, poté název výstupní reklasifikované mapy (2) a reklasifikační tabulku (3).

Tip

Modul r.recode neumožňuje přiřadit popisky kategorii přímo. Ty můžeme posléze nastavit pomocí modulu r.category (Raster ‣ Report and statistics ‣ Manage category information).

Příklad přiřazení popisků:

0 Rovina
1 V
2 JV
3 J
4 JZ
5 Z
6 SZ
7 S
8 SV
../_images/r-category-set-0.png

Obr. 119 Přiřadíme popisky z textového pole v záložce Define, parametr rules.

../_images/r-category-set-1.png

Obr. 120 V záložce Optional nastavíme parametr separator na hodnotu space (položky máme odděleny mezerou).

../_images/aspect-reclass.png

Obr. 121 Výsledek reklasifikace mapy orientace svahu.