Topografické analýzy

V následujících příkladech použíjeme digitální model terénu získaný z evropského programu EU-DEM, který je součástí lokace gismentors v mapsetu PERMANENT.

Tip

Ve školení GRASS GIS pro pokročilé je uveden postup pro tvorbu velmi podrobného digitální modelu terénu z lidarových dat poskytovaných v ČR.

Základní topografické analýzy povrchu poskytuje modul r.slope.aspect (Raster ‣ Terrain analysis ‣ Slope and aspect).

../_images/r-slope-aspect-0.png

Obr. 98 V dialogu nejprve zvolíme vstupní rastrovou mapu s digitálním modelem terénu (1) a poté v záložce Output (2) požadovaný výstup.

Důležité

Podobně jako ostatní moduly pro zpracování rastrových dat i tento modul pracuje v aktuálním výpočetním regionu. Proto je nutné před výpočtem tento region nastavit podle vstupní rastrové mapy. Modul r.slope.aspect má přeci jenom jednu specialitu, nepřejímá prostorové rozlišení z výpočetního regionu, ale ze vstupní rastrové vrstvy!

Sklon svahu

../_images/r-slope-aspect-s.png

Obr. 99 Výpočet sklonu svahu, parametr slope.

../_images/slope.png

Obr. 100 Výsledná mapa sklonu svahu ve stupních.

Orientace svahu

../_images/r-slope-aspect-a.png

Obr. 101 Výpočet orientace svahu, parametr aspect.

../_images/aspect.png

Obr. 102 Výsledná mapa orientace svahu (azimut ve stupních, viz diagram níže).

../_images/aspect_diagram.png

Obr. 103 Azimut orientace svahu.

Tip

Postup reklasifikace orientace svahu je uveden v kapitole Reklasifikace rastrových dat.

../_images/aspect-reclass.png

Obr. 104 Výsledek reklasifikace mapy orientace svahu.

Stínovaný reliéf

Stínovaný reliéf může být vytvořen pomocí modulu r.relief. Podobně jako u ostatních modulů pro zpracování rastrových dat je třeba před výpočtem nastavit výpočetní region.

r.relief input=dmt output=shaded

Ve výše uvedeném příkladě bude stínovaný reliéf vytvořen ve výchozím nastavení, tj. světelný zdroj s azimutem 270° a výškou 30°.

../_images/shaded-detail.png

Obr. 105 Stínovaný reliéf ve výchozím nastavení.

Příklad jiného nastavení níže.

r.relief input=dmt output=shaded1 azimuth=90 altitude=60
../_images/shaded-comp.png

Obr. 106 Porovnání stínovaný reliéfu v různém nastavení (azimut 270/90° a výška 30/60° světelného zdroje).

Takto vytvořený stínovaný reliéf lze vizualizovat v tabulce barev převzaté z rastrové mapy digitálního modelu terénu. Pro tento účel lze využít dva nástroje d.shade a r.shade. První uvedený nástroj slouží pro zobrazení výsledku v mapovém okně, viz kapitola Zobrazení geodat v mapovém okně. Druhý modul, r.shade výsledek zapisuje v podobě nově vytvořené rastrové mapy.

Příklad zobrazení stínovaného reliéfu pomocí modulu d.shade.

d.shade shade=shaded color=dmt
../_images/shaded-dmt.png

Obr. 107 Stínovaný reliéf zobrazený pomocí modulu d.shade.

Poznámka

Místo stíhovaného reliéfu lze použít mapu orientace svahu vytvořené pomocí modulu r.slope.aspect.

d.shade shade=aspect color=dmt
../_images/shaded-aspect.png

Obr. 108 Mapa orientace svahu zobrazená pomocí modulu d.shade.

Sky-view faktor

Sky-view faktor (SVF) je vizualizační technika, která pro daný bod zobrazuje poměr viditelné oblohy. V systému GRASS umožňuje SVF vypočítat modul r.skyview (jedná se o Addons modul, který je třeba doinstalovat, viz kapitola Addons).

Výpočet probíhá podobně jako u ostatních modulů pro zpracování rastrových dat na území výpočetního regionu.

r.skyview input=dmt output=svf
../_images/svf.png

Obr. 109 Sky-view faktor pro zájmové území. Hodnoty od 0 do 1. Čím vyšší hodnota (světlejší barva) tím otevřenější terén.

Analýza viditelnosti

Klíčový modul pro výpočet analýzy viditelnosti je modul r.viewshed (Raster ‣ Terrain analysis ‣ Visibility).

../_images/r-viewshed-0.png

Obr. 110 Zvolíme vstupní rastrovou mapu (1) s povrchem, název výstupní mapy viditelnosti (2) a souřadnice observačního bodu a to buď manuálně či interaktivně z mapového okna (3).

Tip

Výpočet omezíme na menší území, např. interaktivním nastavením výpočetního regionu přímo z mapového okna.

../_images/r-viewshed-1.png

Obr. 111 Observační bod je v mapovém okně označen černým křížkem, obdélník červené barvy zobrazuje hranice výpočetní regionu.

../_images/viewshed-legend.png

Obr. 112 Výsledek analýzy viditelnosti z observačního bodu včetně legendy zobrazující velikost úhlu, pod kterým je místo z daného observačního bodu vidět.

Generování vrstevnic

Vrstevnice lze odvodit z digitálního modelu terénu pomocí modulu r.contour. Příklad vytvoření vektorové mapy vrstevnic v kroku 5m v aktuálním výpočetním regionu níže.

r.contour input=dmt output=vrstevnice step=5
../_images/contours.png

Obr. 113 Vytvořené vrstevnice v kroku 5m.