Nastavení masky

Pomocí masky lze definovat nepravidelnou oblast výpočtu. To souvisí s výpočetním regionem, který má obecně tvar obdélníka. Masku lze vytvořit a odstranit pomocí modulu r.mask (Raster ‣ Mask).

../_images/mask-statusbar.png

Obr. 80 To zda je maska aktivována, zjistíte ze stavové lišty mapového okna.

Tip

Pokud si přejete přepsat již existující masku musíte přidat přepínač --overwrite.

../_images/r-mask-overwrite.png

Obr. 81 Přepsání stávající masky.

Poznámka pro pokročilé

Maska je v systému GRASS definovaná jako standardní rastrová mapa s názvem MASK. Buňky s hodnotou no-data anebo 0 budou při výpočtu ignorovány, naopak nenulové hodnoty označují buňky, jejichž hodnota nebude při výpočtu ignorována.

Pokud rastrovou mapu s tímto názvem odstraníte, bude tím deaktivována i maska.

Příklad nastavení masky na základě rastrové mapy

Nejprve vybereme rastrovou mapu na základě, které chceme masku nastavit a posléze definujeme hodnoty z této mapy, které poslouží pro vytvoření masky - v tomto případě hodnoty 500 až 800.

../_images/r-mask-raster-0.png

Důležité

Rastrová mapa na základě, které chcete definovat masku musí být celočíselná, viz typ CELL. Pokud tomu tak není, např. v našem případě je rastrová mapa dmt typu FCELL, je potřeba na základě ni vytvořit mapu celočíselnou a tu potom použít pro vytvoření masky.

Tuto operaci lze provést např. pomocí modulu r.mapcalc, více v kapitole Rastrová algebra.

g.region raster=dmt
r.mapcalc expr="dmt_int = int(dmt)"
../_images/dmt-500-800.png

Obr. 82 Po aktivaci masky se zobrazí pouze část území, které odpovídá nadmořské výšce mezi 500 a 800 metry.

Poznámka

Maska samozřejmě ovlivňuje veškeré výpočty nad rastrovými daty, např. modul r.univar v tomto případě vypíše základní statistiku pouze pro území s nadmořskou výškou mezi 500 a 800 metry (viz hodnoty minimum a~maximum).

../_images/r-univar-masked.png

Obr. 83 Výpis základní statistiky rastrových dat s aktivovanou maskou.

Příklad nastavení masky na základě vektorové mapy

Na tomto místě si ukážeme postup vytvoření masky na základě území Ústeckého kraje. Vektorová mapa kraje vznikla jednoduchým dotazem, viz kapitola Atributové dotazy.

../_images/dmt-uk.png

Obr. 84 Digitální model terénu a hranice Ústeckého kraje.

Masku nastavíme standardně pomocí modulu r.mask s volbou vector.

../_images/r-mask-vector.png

Obr. 85 Nastavení masky na základě vektorových dat.

../_images/dmt-uk-mask.png

Obr. 86 Výsledek vytvoření masky podle hranice Ústeckého kraje.

Odstranění masky

Odstranit masku lze přepínačem -r modulu r.mask.

../_images/r-mask-remove.png

Obr. 87 Odstranění masky.

Poznámka pro pokročilé

Jelikož je maska standardní rastrovou mapou, lze ji deaktivovat jejím pouhým odstraněním.

g.remove -f type=rast name=MASK