Výpočetní region

Výpočetní region je dán hraničními souřadnicemi (sever, jih, východ, západ) a prostorovým rozlišením ve směru sever-jih, východ-západ. Vzniká tak pravidelná mřížka jejíž buňky mají čtvercový (prostorové rozlišení ve směru sever-jih a~východ-západ totožnou hodnotu) nebo obdélníkový tvar, viz Obr. 63.

../_images/region2d.png

Obr. 63 Mřížka výpočetního regionu pro 2D data.

Poznámka

Pro 3D data jsou definovány hraniční souřadnice a prostorové rozlišení navíc ve vertikálním směru (top-bottom).

Důležité

Veškeré rastrové operace jsou v systému GRASS prováděny vždy a pouze v rámci aktuálně nastaveného výpočetního regionu! Pouze několik málo nástrojů pro zpracování rastrových dat (tj. moduly s prefixem r.*) výpočetní region ignorují. Například modul r.import pro import rastrových dat. Narozdíl od toho drtivá většina nástrojů pro zpracování vektorových dat (v.*) ignoruje nastavení výpočetního regionu zcela.

Varování

V případě, že se hraniční souřadnice a rozlišení vstupních rastrových dat liší od nastavení výpočetního regionu, jsou vstupní rastrová data před výpočtem převzorkována do výpočetní mřížky metodou nejbližšího souseda. Mřížka výstupních rastrových dat vždy odpovídají aktuálně nastavenému regionu.

Důležité

Změna pohledu v mapovém okně nemá na nastavení regionu žádný vliv. Aktuální rozsah území zobrazené v mapovém okně je dostupný ze stavové lišty jako volba Extent, viz kapitola Kontrola výpočetního regionu.

../_images/wxgui-mapdisp-status-extent.png

Obr. 64 Rozsah zobrazeného území (extent).

Nastavení výpočetního regionu

Ve většině případů stačí nastavit výpočetní region na základě rastrové či vektorové mapy. Toto nastavení je dostupné z~kontextového menu správce vrstev.

../_images/wxgui-set-region-from-map.png

Zároveň je možné vybrat pro nastavení výpočetního regionu i více rastrových či vektorových map najednou.

../_images/wxgui-set-region-from-maps.png

Obr. 65 Nastavení výpočetního regionu na základě více vybraných mapových vrstev.

Poznámka pro pokročilé

Nastavení regionu na základě rastrové mapy z příkazové řádky

g.region raster=dmt

Nastavení regionu na základě vektorových map z příkazové řádky

g.region vector=ulice,adresnimista_bod

Tip

Prostorové rozlišení může být nastaveno pomocí modulu g.region explicitně (volba res) nebo na základě rastrových map (raster). Pro vektorové mapy nehraje prostorové rozlišení žádnou roli a tudíž pro ně není ani definováno.

Z nástrojové lišty mapového okna grass-zoom-more Various zoom options lze navíc výpočetní region nastavit podle aktuálního pohledu či zcela interaktivně.

../_images/zoom-menu.png

Pokročilé nastavení výpočetního regionu

Pro manipulaci s výpočetním regionem je určen modul g.region dostupný z menu Settings ‣ Region ‣ Set region. Modul umožňuje nastavit region na základě existujících rastrových, vektorových map či již dříve uloženého nastavení (parametr save).

V níže uvedeném příkladě nastavíme výpočetní region tak, aby pokrýval vektorové mapy ulice a adresnimista. Prostorové rozlišení je určeno z rastrové mapy dmt (záložka Bounds volba align).

../_images/wxgui-g-region-existing.png

Obr. 66 Nastavení regionu na základě existujících dat.

../_images/wxgui-mapdisplay-region.png

Obr. 67 Kontrola nastavení výpočetního regionu v mapovém okně.

Dále je možno nastavit hraniční souřadnice explicitně, např. severní souřadnici na ‚1000‘ (v mapových jednotkách) anebo jako offset ‚s+1000‘ (aktuálně nastavená jižní souřadnice + 1000 mapových jednotek). Podobně je možné explicitně definovat hodnoty prostorového rozlišení ve směru sever-jih (počet řádků) a východ-západ (počet sloupců). Pro 3D region ještě prostorové rozlišení ve směru Z-ové osy.

Nastavení prostorového rozlišení z příkazové řádky

Prostorové rozlišení nastaveno na základě rastrové mapy, hraniční souřadnice s offsetem 10km od minimálního ohraničujícího obdélníku vektorové mapy.

g.region align=dmt vector=ulice n=n+10000 s=s-10000 w=w-10000 e=e+10000
../_images/wxgui-mapdisplay-region-offset.png

Kontrola výpočetního regionu

Aktuální nastavení výpočetního regionu lze vytisknout pomocí modulu g.region, viz menu Settings ‣ Region ‣ Display region.

../_images/wxgui-display-region-out.png

Obr. 68 Aktuálně nastavený výpočetní region.

Zobrazení aktuálně nastaveného regionu z příkazové řádky

g.region -p

Aktuální nastavení výpočetního regionu lze zobrazit i ve stavové liště mapového okna (volba Computational region).

../_images/wxgui-mapdisp-statusbar-menu.png

Obr. 69 Volby stavové lišty mapového okna.

Formát:

souřadnice západ - východ, jih - sever (rozlišení západ-východ, jih-sever)

Tip

Rozsah výpočetního regionu lze v mapovém okně i zobrazit. Hraniční souřadnice budou zobrazeny jako linie červené barvy, pokud je výpočetní region celou plochou uvnitř aktuálního pohledu. V opačném případě budou hranice výpočetního regionu zobrazeny modrou barvou.

../_images/wxgui-mapdisp-show-reg.png

Obr. 70 Zobrazení rozsahu výpočetního regionu v mapovém okně.