Základní statistiky rastrových dat

Kromě výpisu základních metadat rastrových dat systém GRASS disponuje dalšími moduly pro výpis statistických informací:

  • r.report pro přehledný výpis informací o rastrové mapě,
  • r.univar pro základní statistiku a
  • r.stats pro výpis vybraných statistik (určeno především pro pokročilé uživatele a jejich skripty).

Report

Základní informace o rastrových datech poskytuje modul r.report dostupný buď z menu Raster ‣ Reports and statistics ‣ Sum area by raster map and category anebo z kontextového menu správce vrstev.

../_images/lmgr-r-report.png

Obr. 71 Pokud je modul vyvolán z kontextového menu, je automaticky spuštěn s parametrem units=h,c,p (tj. výměra v hektarech, počet buněk a procentuální pokrytí).

Příklad pro rastrovou mapu s hodnotami s plovoucí desetinnou čárkou

Příklad výpisu statistiky pro rastrovou vrstvu dmt:

  • výměra v kilometrech čtverečních
  • procentuální pokrytí
  • rozděleno do 10 tříd
../_images/r-report-0.png

Obr. 72 Nejprve vybereme rastrovou mapu, pro kterou si přejeme vypsat report.

../_images/r-report-1.png

Obr. 73 Dále zvolíme informace, které si přejeme vypsat.

../_images/r-report-2.png

Obr. 74 Zvolíme počet tříd, do kterých se mají data s plovoucí desetinnou čárkou rozdělit a modul spustíme.

../_images/r-report-3.png

Obr. 75 Výsledný report, např. území s nadmořskou výškou do 202.5 metrů pokrývá necelé tři procenta území ČR.

Důležité

Jak již bylo uvedeno v kapitole Výpočetní region drtivá většina modulů pro zpracování rastrových dat pracuje vždy v aktuální výpočetním regionu. Modul r.report není vyjímkou. To stejné platí pro další prezentované moduly. Pokud např. změníme prostorové rozlišení výpočetního regionu na 1km, změní se i report rastrové mapy dmt. Modul nejprve data převzorkuje metodou nejbližšího souseda do mřížky s velikostí buňky 1x1km a teprve nad těmito daty vypočítá údaje pro report.

g.region rast=dmt res=1000
../_images/r-report-4.png

Obr. 76 Pro takto převzorkovaná data bude např. území s nadmořskou výškou do 202.5 metrů pokrývat místo původních 2,85% nově 2,83%.

Základní statistika

Základní statistiku rastrových dat poskytuje modul r.univar dostupný buď z menu Raster ‣ Repors and statistics ‣ Univariate raster statistics anebo z kontextového menu správce vrstev.

../_images/lmgr-r-univar.png

Obr. 77 Základní statistika rastrových dat dostupná z kontextového menu správce vrstev.

../_images/r-univar-out.png

Obr. 78 Příklad statistiky pro rastrovou mapu dmt (s výpočetním regionem nastaveným na tuto mapu).

Pokročilá statistika

Modul r.stats je nizkoúrovňový modul poskytující statistiku rastrových dat. Modul je určený především pro pokročilé uživatele, kteří si píší vlastní skripty. Modul je dostupný z menu Raster ‣ Repors and statistics ‣ General statistics.

Výpis statistiky rastrové mapy z příkazové řádky

Výpis počtu buněk na základě 10 intervalů seřazených sestupně (znak * označuje no-data, tj. rastrové bunky bez hodnoty)

r.stats -c input=dmt nsteps=10 sort=desc
* 94752766
355.686188-508.843563 43213697
202.528812-355.686188 34747630
508.843563-662.000938 28140420
662.000938-815.158314 8635189
49.371437-202.528812 6291794
815.158314-968.315689 3363937
968.315689-1121.473064 1231565
1121.473064-1274.63044 447183
1274.63044-1427.787815 104742
1427.787815-1580.94519 12743

Kromě skriptů můžete tento modul využít například pro export statistiky rastrové mapy do tabulkové procesoru (např. LibreOffice Calc či MS Excel) a to přes výměnný formát CSV (parametr separator=comma).

r.stats -acp input=dmt separator=comma output=elev_stat.csv
../_images/libreoffice-stats.png

Obr. 79 Soubor elev_stat.csv poté můžete načíst do Vašeho oblíbeného tabulkového procesoru.