Rastrová algebra

Základním nástrojem pro rastrovou algebru je v systému GRASS modul r.mapcalc. Jeho grafická nadstavba - Rastrový kalkulátor je dostupný z menu Raster ‣ Raster Map Calculator anebo z nástrojové lišty správce vrstev grass-raster-calculator Raster Map Calculator.

Postup

  1. zadání výstupní rastrové mapy
  2. zadání výrazu pro r.mapcalc
  3. spuštění vypočtu
../_images/grass-r-mapcalc-dialog.png

Obr. 114 Dialog rastrového kalkulátoru.

../_images/grass-r-mapcalc-report.png

Obr. 115 Příklad určení výměry území s nadmořskou výšku větší než 700 metrů.

Tip

Zvolenou hodnotu ve výstupní rastrové mapě lze nahradit hodnotou NULL (no-data) pomocí kombinace funkcí if() a null(). Např. výrazem

if( dmt > 700, 1, null() )

vytvoříme rastrovou mapu s hodnotami 1 a NULL (žádná data).

Poznámka pro pokročilé

Použití z příkazové řádky

Modul r.mapcalc lze spustit z příkazové řádky podobně jako ostatní moduly systému GRASS. Výraz pro výpočet může být předán jako parametr expression, např.

r.mapcalc expression="dmt_1000 = if(dmt > 1000, 1, null())"

Výrazy lze uložit také do souboru (na každý řádek jeden výraz) a soubor předat jako parametr file.

r.mapcalc file=vyrazy.txt

V tomto případě r.mapcalc vykoná příkazy sekvenčně, tak jak jsou uloženy v souboru.