Editace vektorových dat

Vytvoření nové vektorové mapy

Novou vektorovou mapu vytvoříme z menu Vector ‣ Develop vector map ‣ Create new vector map.

../_images/create-vector.png

Obr. 129 Dialog pro vytvoření nové vektorové mapy.

Poznámka pro pokročilé

Klíč (key column) označuje v dialogovém okně název atributu, který bude sloužit pro definovaní vazby mezi geometrickou a atributovou částí popisu geoprvků, ve výchozím nastavení se jedná o atribut cat, viz kapitola Atributová data.

Vytvoření prázdné vektorové mapy z příkazové řádky

v.edit map=novy_vektor tool=create

Vytvoření a úprava atributové tabulky

Nástroj pro editaci atributové tabulky otevřeme z nástrojové lišty správce vrstev grass-table Show attribute data for selected vector map anebo z kontextového menu vektorové mapy Show attribute data.

../_images/edit-attributes-01.png

Obr. 130 Spuštění správce atributových dat.

Přidávat či přejmenovávat atributy lze v záložce Manage tables, více v kapitole Editace atributových dat.

../_images/attribute-table.png

Obr. 131 Přidání nového atributu s názvem popis.

Editace vektorové mapy

Editaci vektorové mapy aktivujeme z nástrojové lišty správce vrstev grass-edit Edit selected vector map anebo z kontextového menu Start editing.

../_images/edit-vector-01.png

Obr. 132 Spuštění editace vektorových dat z kontextového menu správce vrstev.

Nyní můžeme v mapovém okně zvolit nástroj kreslení bodu grass-point-create Digitize new point, linie grass-line-create Digitize new line anebo grass-polygon-create Digitize new area a nakreslit požadovaný tvar.

Tip

Mapové okno bude zobrazovat podkladové mapy, které v něm byly načteny dříve.

Po ukončení editace geoprvku (pravým tlačítkem) se objeví formulář pro vyplnění atributů.

../_images/edit-vector-02.png

Obr. 133 Definice atributů pro nově vytvořený vektorový geoprvek.

Tip

Počáteční a koncové body (tzv. uzly) linií a hranic ploch budou na sebe automaticky přichyceny. Výchozí hodnotu 10px je možné změnit v nastavení grass-settings Digitization settings v sekci General Snapping threshold.

../_images/digitize-settings-snapping.png

Uzly jsou vykresleny různou barvou, podle toho jsou-li přichyceny k dalšímu uzlu či nikoliv. Podobně jsou zvýrazněna i ostatní topologická primitiva jako linie, hraniční linie a centroidy, viz záložka Symbology.

../_images/digitize-settings-symbols.png

Každá plocha grass-polygon-create Digitize new area automaticky zaplochována centroidem. K centroidu lze později navázat požadované atributy plochy. Hranice plochy a jejich centroidy lze také editovat zvlášť.

../_images/digitize-boundary-centroid.png

Mazání vybraných prvků grass-line-delete Delete selected point(s), line(s), boundary(ies) or centroid(s) grass-polygon-delete Delete selected area(s) je potřeba vždy potvrdit pravým tlačítkem myši.

V nastavení editace můžeme nastavit zobrazení editovaných prvků (šířka, barvy), přichytávání, automatické přiřazování atributů novým prvkům a další.

Editaci ukončíme z nástrojové lišty grass-edit anebo z kontextového menu Stop editing.

Poznámka pro pokročilé

Editovat vektorové prvky lze v příkazové řádce pomocí modulu v.edit, což se může hodit především při skriptování.