Ukázka kombinace prostorových funkcí a dotazů

Najděte vhodné parcely na území Hlavního města Prahy pro výstavbu nového stavebního objektu. Kvůli případnému hluku musí být vzdálené alespoň 500 m od železnic, jejich výměra musí být minimálně 20 ha a měly by se nacházet mimo městské části Praha 6, 7 a Praha 8.

Data

spravniobvody.shp, parcely.shp, zeleznice.shp

Řešení

  1. Nástrojem Dissolve sloučíme správní obvody a vytvoříme polygonovou vrstvu Prahy.
  2. Nástrojem Clip ořežeme vrstvu železnic podle polygonu Prahy.
  3. Nástrojem Buffer vytvoříme obalovou zónu 500 m kolem pražských železnic.
  4. Vybereme správní obvody Praha 6, 7 a 8 a nástrojem Union je sjednotíme s obalovou zónou kolem železnic (negativní oblasti).
  5. Vybereme všechny parcely s rozlohou větší než 20 ha.
  6. Z vybraných parcel vybereme ty, které nejsou v negativní oblasti.
  7. Výsledek zobrazíme.

Postup v QGIS

Do mapového okna pomocí mActionAddOgrLayer Přidat vektorovou vrstvu přidáme potřebná data. Vidíme, že vrstva železnic je pro celou Českou republiku. Části mimo Prahy ale nebudeme potřebovat, proto vrstvu ořežeme. Musíme si vytvořit hranici města. Z menu Vektor ‣ Nástroje geoprocessingu vybereme nástroj mAlgorithmDissolve Rozpustit, kde jako vstupní vektorovou vrstvu nastavíme spravniobvody, pole rozpuštění na --- Rozpustit vše --- a výstup uložíme jako praha. Potom použijeme nástroj na ořezání mAlgorithmClip Ořezávač. Vstupem bude vektor železnic České republiky, ořezávat budeme podle nově vytvořené polygonové vrstvy Praha a výsledek uložíme jako zeleznice_p, tedy železnice pouze na území Prahy. Dialogová okna nástrojů Dissolve a Clip jsou zobrazeny na Obr. 215. Následně můžeme každé vrstvě nastavit styl, čímž si vstupní data přehledně zobrazíme (Obr. 216).

../_images/u-dissolve-clip.png

Obr. 215 Použití nástrojů Dissolve a Clip.

../_images/u-vstup-ul2.png

Obr. 216 Správní obvody, parcely a železnice Prahy.

Poznámka

Na Obr. 216 je pro vektorovou vrstvu parcely nastavena jednoduchá průhledná výplň a šedé ohraničení s transparentností 10%, symbol vrstvy zeleznice_p je nastavený na Resident, správní obvody jsou barevně kategorizované dle pole nazev, pričemž hodnoty tohoto atributu jsou vykresleny.

Tip

V tomto kroku je dobré si projekt uložit, a to pomocí Projekt ‣ Uložit.

Teď přistoupíme k tvorbě obalové zóny kolem pražských železnic, na to využijeme nástroj mAlgorithmBuffer Buffer. V jednom dialogovém okně nastavíme vstup, míru aproximace na 70, velikost obalové zóny na 500 m, zaklikneme box_yes Rozpustit výsledky obalové zóny, aby byla obalová zóna celistvá a výstup uložíme jako zeleznice_pb, povolíme box_yes Přidat výsledek do mapového okna a spustíme OK, viz Obr. 217.

../_images/u-zeleznice-buffer.png

Obr. 217 Obalová zóna 500 m kolem vektorové vrstvy pražských železnic.

Pokračujeme výběrem správních obvodů, kde se parcela pro nový stavební objekt nemá nacházet. V okně vrstev označíme vektor spravniobvody a v menu klikneme na mIconExpressionSelect Vybrat prvky pomocí vzorce. V střední části dialogového okna najdeme položku Pole a hodnoty, dvouklikem zvolíme nazev, v pravé části klikneme na všechny jedinečné hodnoty a tímto způsobem napíšeme do levého okna výraz (Obr. 218), kterým z vrstvy správních obvodů vybereme Prahu 6, 7 a 8.

"nazev" = 'Praha 6' OR "nazev" = 'Praha 7' OR "nazev" = 'Praha 8'

Pak přes pravé tlačítko myši nad vrstvou spravniobvody výběr uložíme pomocí Uložit jako, nazveme jej praha_neg. Dbáme na to, aby políčko box_no Uložit pouze vybrané prvky bylo zaškrtnuté box_yes a zkontrolujeme i souřadnicový systém EPSG:5514.

Poznámka

Operátor OR se nachází v položce Operátory.

../_images/u-vyraz678.png

Obr. 218 Výběr správních obvodů, kde budeme hledat vhodné parcely.

Poznámka

Po exportu zrušíme vybrané obvody Prahy pomocí mIconSelectRemove Zrušit výběr prvků ve všech vrstvách.

Následuje spojení „negativních“ zón. Cílem je dostat vektorovou vrstvu, která je sjednocením obalové zóny železnic a nepožadovaných správních obvodů. Využijeme nástroj mAlgorithmUnion Sjednotit. Vznikne výstup (například oblasti_neg1), na který opět použijeme mAlgorithmDissolve Rozpustit. Výsledek pojmenujeme oblasti_neg (Obr. 219).

../_images/u-neg.png

Obr. 219 Sjednocení negativních oblastí (1), spojení do souvislého vektoru (2) a zobrazení v mapovém okně (3).

Pak pokračujeme krokem č. 5, viz Řešení. Postup je obdobný jako při výběru správních obvodů pomocí mIconExpressionSelect Vybrat prvky pomocí vzorce. Výraz "vymeraparc" > 200000 je ten, kterým vybereme parcely s výměrou nad 20 ha (Obr. 220). Vybrané prvky uložíme jako nový vektor parcely_20ha a výběr zrušíme ikonkou mIconSelectRemove.

../_images/u-parcely20ha.png

Obr. 220 Výběr parcel s výměrou nad 20 hektarů.

Z těchto parcel je potřebné vybrat ty, které nejsou v negativní oblasti. Nejdříve označíme všechny prvky vrstvy parcely_25ha, například vybereme všechny gml_id pomocí mIconExpressionSelect Vybrat prvky pomocí vzorce. Následně z hlavní lišty spustíme dialogové okno select_location Vybrat podle umíštění. Najdeme jej v položce Vektor ‣ Výzkumné nástroje. Zaškrtneme box_yes Include input features that intersect the selection features, box_yes Zahrnout vstupní prvky, které překrývají/protínají prvky výběru, a jelikož chceme právě ty parcely, které zadané podmínky nesplňují, zvolíme možnost odstraněním z aktuálního výběru (Obr. 221).

../_images/u-vybrat-umisteni.png

Obr. 221 Výběr parcel podle umístění metodou odstranění z aktuálního výběru.

Výsledek (podmnožina parcely_20ha) uložíme pomocí Uložit jako a zobrazíme na podkladě původního zájmového území (Obr. 222). Pro lepší detail použijeme mActionZoomToLayer Přiblížit na vrstvu.

Poznámka

Pro zvýraznění výsledku je průhlednost vrstvy správních celků nastavena na 70 (Vlastnosti ‣ Styl ‣ Průhlednost vrstvy).

../_images/u-vysledok-u2.png

Obr. 222 Vhodné parcely pro výstavbu nového stavebního objektu.