Příklad stylování kategorizovanou obrysovou čárou

V některých případech, zejména pokud tvoříme symbologii pro prezentaci dat, je nutné věnovat stylování dat větší péči. Níže je uveden případ stylování dvou vrstev - parcel a budov, které se vzájemně překrývají. Data jsou získána z RÚIANu.

Zadání

Nastavit styl vrstvy parcel podle druhu pozemku. Podobně nastavit styl vrstvy stavebních objektů a to na základě typu stavebního objektu. Jelikož se obě vrstvy vzájemně překrývají, tak bude vrstva stavebních objektů vykreslena pouze obrysem, tedy bez výplně.

Nastavení stylu vrstvy parcel

Druh pozemku (orná půda/zahrada/zastavěná plocha a nádvoří/…) je uveden jako jeden z atributů pomocí příslušného kódu - druhpozemkukod.

Ve vlastnostech vrstvy parcely v záložce Styl zvolíme typ stylování kategorizovaný. U položky Sloupec vybereme atribut, podle kterého chceme stylovat - v našem případě druhpozemkukod. Vzhledem k tomu, že přes vrstvu parcel budeme vykreslovat ještě vrstvu budov, tak budeme parcely stylovat pouze výplní bez ohraničení. V nastavení Symbolu proto upravíme položku Styl ohraničení na hodnotu Bez čáry.

Při takovémto nastavení bude mezi jednotlivými parcelami jemná mezera, nebude ale působit rušivě. Pokud by bychom preferovali styl bez mezery, tak nastavíme barvu ohraničení na stejnou barvu jako je barva výplně. Jednotlivé podstatné části nastavení jsou zvýrazněny v Obr. 235.

../_images/style_no_outline.png

Obr. 235 Jednotlivé kroky nastavení kategorizovaného stylování a úprava výchozího symbolu.

Dalším krokem je vytvoření barevného stylu pro každou hodnotu druhu pozemku. Pomocí tlačítka Klasifikovat se vygenerují všechny existující hodnoty pro zvolený atribut a jedna navíc. V tomto případě pro generování používáme náhodnou paletu barev. Zvolené barvy ručně opravíme dle svého uvážení. Kliknutím do položky symbol u každé hodnoty si můžeme nastavit barvu. Dalším požadavkem je, aby se nám v legendě nezobrazoval kód druhu pozemku ale přesná hodnota podle číselníku ČÚZK. Položky legendy lze upravovat přímo. Ukázka automaticky vygenerovaného stylování a již upravených stylů i s popiskami pro legendu je na zobrazena Obr. 236.

../_images/style_colour_and_legend.png

Obr. 236 Automaticky vygenerované stylování podle zvoleného atributu a jeho manuální úprava - symbologie i legendy.

Výsledek stylování se projeví po uložení stylu v mapovém okně (symbologie) i panelu vrstev (legenda).

../_images/style_parcely.png

Obr. 237 Výsledek předchozích kroků stylování v mapovém okně a panelu vrstev.

Nastavení stylu stavebních objektů

Stavební objekty vykreslíme pouze obvodem nad vrstvou parcel. Styl vykreslení jejich obvodu se bude lišit podle hodnoty atributu typstavebnihoobjektukod.

Ve vlastnostech vrstvy stavby v záložce opět zvolíme typ stylování kategorizovaný. U položky Sloupec vybereme atribut typstavebnihoobjektukod. V položce nastavení symbolu změníme Typ vrstvy symbolů na položku Obrys:Jednoduchá čára. Dle potřeby nastavíme i šířku pera a styl. V případě potřeby je ještě možné použít různé typy efektů pro vykreslování.

../_images/style_outline.png

Obr. 238 Nastavení symbolu pro vykreslování pouze obrysové čáry prvků.

Tak jako v předchozím kroku provedeme klasifikaci podle zvoleného atributu. V tomto případě zvolený atribut obsahuje pouze 3 různé hodnoty. Každý vygenerovaný styl si opět můžeme upravit podle vlastních potřeb, jako i popisky pro legendu.

../_images/style_colour_and_legend2.png

Obr. 239 Ruční úprava stylů i popisků legendy je nutná i v tomto případě.

Výsledná kombinace obou stylů vrstev je ještě upravena změnou průhlednosti vrstvy parcel (barvy jsou na Obr. 240 jemnější).

../_images/style_parcely_stavby.png

Obr. 240 Zobrazení obou vrstev v mapovém okně. V panelu vrstev je vidět upravené legendy u každé vrstvy.

Tip

Vytvořený styl se ukládá jako součást QGIS projektu. Styl každé vrstvy je však možné uložit jako samostatný soubor a pak jej použít u další vrstvy.

Volba pro uložení se nachází přímo v záložce styl ve spodní části. Tlačítkem Styl se otevře menu (Obr. 241), které slouží jak pro uložení stávajícího stylu vrstvy, tak pro načtení uloženého stylu.

../_images/style_save.png

Obr. 241 Možnost exportu a import stylů pro vrstvu.

Styly je možné uložit do dvou různých formátů - SLD (OGC Styled Layer Descriptor) a QML (interní soubor pro ukládání stylů QGISu). Oba formáty jsou soubor typu XML, takže je možné jej jednoduše editovat i mimo QGIS.