Popis rozhraní

Po spuštění systému QGIS se zobrazí standardní rozhraní. Na obrázku níže jsou označeny základní části systému.

Tip

Vzhled systému QGIS je možné jednoduše měnit dle potřeb. Zobrazování jednotlivých nástrojů je možné upravit a přizpůsobit si tak pracovní prostředí. Pokud budete rozšiřovat funkčnost systému, tak je dobré si vhodně umístit nové nástroje.

../_images/menu_description.png

Obr. 23 Základní části systému QGIS (detailní popis částí je níže).

Mapové okno (1)

V tomto okně se vykreslují všechny zapnuté mapové vrstvy. Vykreslování odpovídá nastavení každé jednotlivé vrstvy. Pořadí vykreslování vrstev odpovídá pořadí v panelu vrstev. Ty se tedy překreslují přes sebe všechny i když se vzájemně plně nebo jenom částečně překrývají. Pokud překreslování mapového okna trvá delší dobu je vhodné nechat překreslit pouze nezbytné vrstvy.

Panel vrstev / Panel prohlížeče (2)

Přepínač vrstev zobrazuje všechny přidané vrstvy. Jejich zobrazení poskytuje rychlou informaci o jejich pozici a grafickém zobrazení v mapovém okně. Kliknutím pravého tlačítka na vybranou vrstvu se vyvolá kontextové menu k dané vrstvě. V tomto menu je možné najít vše od stylování vrstvy až po export dat.

Podle typu ikonky před názvem vrstvy je možné rychle identifikovat, zda se jedná o mIconLineLayer vektorovou nebo o mIconRaster rastrovou vrstvu. U vektorové vrstvy se typicky rozlišuje mezi polygon polygonovou (plošnou), polyline liniovou anebo point bodovou vrstvou. Zobrazení symbolů záleží na aktuálního nastavení symbologie dané vrstvy. Pokud nejde o jednoduchý symbol, tak je možné pomocí trojúhelníčku na začátku řádku rozbalit všechny položky stylování dané vrstvy. Pokud chceme rychle změnit konkrétní symbol, tak je možné se pomocí dvoukliku přepnout přímo do editace symbolu. Pokud má vrstva vícero různých symbolů, tak je možné zapínat symboly každé skupiny zvlášť přímo pomocí zaškrtávátka u každého symbolu. Není proto nutné dělat změny v nastavení symbologie (platí u vektorových vrstev).

Vykreslování vrstvy v mapovém okně lze zapnou pomocí zatrhnutí okénka na úrovni každé vrstvy.

Změnit pořadí vrstev lze pomocí tažení vrstvy na jinou pozici.

V případě práce s velkým počtem vrstev je možné shlukovat tématicky vrstvy do tzv. skupin. Vytvoření skupiny je pomocí tlačítka mActionAddGroup Přidat skupinu. Ta se automaticky přidá do seznamu vrstev s výchozím názvem, který je možné změnit (přes kontextové menu skupiny). Vrstvy lze do skupiny přidat pomocí přetažení. U skupiny lze vykonávat některé vybrané funkce, jako i u běžných vrstev a některé jsou specifické.

Vrstvu lze z projektu odstranit. Neznamená to, že by se smazala, pouze nebude součástí aktuálního projektu. Odstranit vrstvu lze z jejího kontektového menu, nebo pomocí tlačítka mActionRemoveLayer Odstranit vrtvu/skupinu. Tuto akci lze provést i pro více vrstev naráz. Ty lze ozbačit za pomocí kláves Ctrl anebo Shift a pak vyvolat kontextové menu pro všechny označené vrstvy.

Panel prohlížeče slouží k zjednodušení přístupu ke geodatům. Umožňuje přistupovat k různým typům dat, např. vektorovým, rastrovým, databázím, službám.

Datový prohlížeč (3)

Slouží pro správu datových zdrojů jako jsou adresáře se souborovými formáty jako např. ESRI Shapefile, databázové zdroje jako PostgreSQL, MSSQL a pod a v neposlední řadě webové služby, viz Práce s webovými službami OGC.

Stavový řádek (4)

Obsahuje základní informace o nastavení mapového okna. Jednotlivé části jsou posány níže.

../_images/status_bar.png

Obr. 24 Stavový řádek systému QGIS.

Lokátor (vyhledávač)

Pro lepší orientaci mezi algoritmy, nástroji, vrstvami a dalšími součástmi je možné používat okno pro vyhledávání - Lokátor. Zadáním části názvu vyhledávané vrstvy nebo nástroje se filtruje mezi všemi položkami. Výsledky jsou řazeny do kategorií. Na obrázku je vidět, že po zadání textu se vyhledají vrstvy obsahující vložený text, níže pak algoritmy s odpovídajícím názvem, ale i nástroje aplikovatelné na vybrané vrstvy.

../_images/locator_search_bar.png

Obr. 25 Vyhledávací okno s ukázkou nalezených výsledků toztříděných do jednotlivých kategorií.

Tip

Pokud chceme vyhledávat v konkrétní sekci, například pouze vrstvu nebo nástroj, tak můžete nastavit filtrování pouze v konkrétní kategorii. Třídění je možné ovlivnit zadáním parametru před samotným textem. Parametr je možné napsat přímo jako text, anebo si vybrat ze seznamu. Seznam se aktivuje po kliknutí do vyhledávacího řádku. Zkratku buď opíšeme a přidáme za ni mezeru, anebo ji dvouklikem vložíme. Za zkratku pak píšeme část textu pro vyhledávání. Poslední variantou je výběr v menu, které se otevře po kliknutí na symbol lupy.

../_images/locator_thema.png

Obr. 26 Vyhledávací okno s vyhledáváním omezeným pouze na vrstvy v projektu s ukázkou nalezených výsledků.

V případě potřeby je možné upravit nastavení vyhledávání. Je možné nastavit, ve kterých skupinách se vyhledává, nebo jakými zkratkami se nastavují. Nastavení je v horním menu Nastavení ‣ Možnosti, záložka Lokátor.

../_images/locator_settings.png

Obr. 27 Nastavení fungování lokátoru, aktivní skupiny a jejich zkratky.

Informace o stavu

Pole za vyhledávačem je místo, kde se uživateli zobrazují běžné informace. Příkladem je vypsání zprávy o uložení projektu s vypsáním cesty k souboru projektu. Kousek dál je místo, kde se zobrazuje ikonka při překreslování mapového okna. Pokud je zde vykreslená ikonka načítání rendering_bar, tak se aktuálně překresluje obsah mapového okna. Po ukončení vykreslování tato ikonka zmizí. Délka překreslování záleží na vykreslovaném obsahu.

Souřadnice

Další část stavového řádku slouží pro orientaci v mapovém okně. Zde se zobrazuje buď aktuální souřadnice ukazatele myši v mapovém okně, nebo tzv. extent (rozsah území aktuálně zobrazeného v mapovém okně). Ukázka obou možností je zobrazena na následujícím obrázku. Jako přepínač mezi uvedenými fukcemi slouží ikona extents Přepnout rozšíření a zobrazení pozice myši, resp. tracking Přepnout rozšíření a zobrazení pozice myši.

../_images/coordinates_extent.png

Obr. 28 Možnosti zobrazení souřadnic ukazatele myši nebo rozsahu mapového okna.

Měřítko

Další funkcí je měřítko. Tato funkce zobrazuje aktuální měřítko mapového okna. Umožňuje také překreslení mapového okna do jiného měřítka pomocí výběru z předdefinovaného seznamu měřítek.

../_images/choose_scale.png

Obr. 29 Výběr měřítka z předdefinovaného seznamu.

Tip

Seznam předdefinovaných měřítek je možné upravit. V menu Nastavení ‣ Možnosti… záložka Nástroje mapy je část Předdefinovaná měřítka. Nové měřítko je možné přidat pomocí ikonky symbologyAdd Přidat předdefinované měřítko a nebo odstranit pomocí symbologyRemove Odstranit vybrané.

../_images/predefined_scales.png

Obr. 30 Menu pro upravení předdefinovaných měřítek.

Překreslování mapového okna

Vykreslování v mapovém okně je možné nastavit různým způsobem. Standardně se kresba v mapovém okně překresluje při následujících akcích:

 • přidání nové vrstvy
 • posun nebo zoomování mapového okna
 • změna velikosti QGIS okna
 • změna viditelnosti vrstvy

V některých případech může překreslování mapového okna trvat déle, než je vhodné. V takovýchto případech je možné upravit nastavení vykreslování a stylování jednotlivých vrstev. V případě, že překreslování není potřebné, tak je možné jej potlačit - mapové okno se nebude překreslovat. Pro takovéto nastavení je ve stavovém řádku položka se zaškrtávátkem Vykreslování.

Tip

Pokud potřebujete přerušit vykreslování, tak je to možné provést pomocí vypnutí překreslování. To se může hodit zejména při vykreslování náročných vrstev, když je zapotřebí pouze změnit obsah mapového okna.

Souřadnicový systém

Mezi nejdůležitější nastavení patří nastavení souřadnicového systému mapového okna. Aktuální EPSG kód souřadnicového systému je vidět přímo ve stavovém řádku vedle ikony CRS.

Poznámka

Podrobnější informace k problematice souřadnicových systémů ve školení Open Source GIS.

Tip

Souřadnicové systémy je možné vybírat podle EPSG kódu. Po instalaci je defaultně nastaven souřadnicový systém WGS 84 (EPSG:4326). Pro potřeby zpracování geodat na území ČR se však většinou používá souřadnicový systém EPSG:5514 (S-JTSK). Nastavení přes stavový řádek je však platné jenom pro aktuální projekt. Po opětovném spuštění se systém nastaví opět na výchozí souřadnicový systém. Jak nastavit výchozí souřadnicový systém je popsáno v kapitole Výběr souřadnicového systému.

Poznámka pro pokročilé

Pokud potřebujete zjistit detaily o jakékoli aktivitě systému, tak si nechte vypisovat tzv. logovací zprávy. Záložku s jednotlivými logovacími zprávami je možné otevřít pomocí ikonky mMessageLog Zprávy. Tyto zprávy jsou podstatné zejména v případě neočekávaného chování systému.

Hlavní menu (5)

Hlavní menu se skládá ze dvou základních částí. První je standardní menu v liště a druhou je nástrojová lišta.

V menu se nachází zejména nástroje pro správu systému a jeho nastavení.

Tip

Nastavení systému je možné změnit přes Nastavení ‣ Možnosti…. Prvním důležitým nastavením je volba souřadnicového systému - záložka SRS. Zde se nastaví souřadnicový systém pro nový projekt a zvlášť pro novou vrstvu.

Nástrojová lišta obsahuje základní nástroje pro práci s projektem a vrstvami. Vypínání a zapínání jednotlivých nástrojových lišt a oken lze provádět pravým kliknutím na panel a výběrem z nabídky.

Základní nástroje pro pohyb v okně

 • mActionZoomIn Přiblížit, mActionZoomOut Oddálit - přiblíží/oddálí vybranou oblast, pro přibližování bez vybrání oblasti lze použít i kolečko myši

 • mActionZoomLast Zvětšit podle posledního výřezu, mActionZoomNext Přiblížit na další - lze vrátit na předchozí stav přiblížení a zpět

 • mActionZoomToLayer Přiblížení na vrstvu - přiblíží na rozsah vybrané vrstvy

 • mActionZoomFullExtent Přiblížení na všechny vrstvy - přiblíží na všechny vrstvy v projektu

 • mActionPan Posun mapy - umožní posun v mapovém okně tažením, tuto funkci lze nahradit stisknutím kolečka myši a následným tažením

  Tip

  Při posunu pomocí stisknutí kolečka myši můžeme mít aktivní jinou funkci, např. výběr, vytváření nových prvků atd.

 • mActionRefresh Obnovit - obnoví zobrazení všech nahraných dat

Základní nástroje výběru

Pomocí těchto nástrojů lze ve vektorových datech označit konkrétní prvky, se kterými hodláme dále pracovat. Toto označení se nazývá Výběr.

 • mActionSelectRectangle Vybrat prvky oblastí nebo jednoklikem - nejjednodušší tvorba výběru
 • mActionSelectPolygon Vybrat prvky polygonem - vytvořit výběr naklikáním polygonu
 • mActionSelectFreehand Vybrat prvky kreslením od ruky
 • mActionSelectRadius Vybrat prvky poloměrem
 • mIconExpressionSelect Vybrat prvky pomocí vzorce - viz kapitola Atributové dotazování
 • mActionUnselectAttributesZrušit výběr ve všech vrstvách - zruší veškerý výběr

Tip

Nástroje pro pohyb v okně na základě výběru

 • mActionZoomToSelected Přiblížit na výběr
 • mActionPanToSelected Posunout mapu na výběr

Měření v mapovém okně

Varování

Nástroje pro měření jsou závislé na souřadnicovém systému. V případě nastavení zeměpisného souřadnicového systému bude výsledek měření (délky a plochy) uveden ve stupních. Pro tento účel je nutné mít správně nastavený mapový souřadnicový systém. Měření v mapovém okně také respektuje nastavení přichytávání (tzv. snapping). U měření délky a plochy je rovněž volba typu výpočtu. Buď se výpočet provádí jako kartézský - výpočet v kartézských souřadnicích (rovina), nebo elipsoidický - výpočet na sféře (elipsoidu).

V mapovém okně lze použít pro měření následující nástroje z hlavního menu.

 • mActionMeasure Měřit linii Ctrl+Shift+M
 • mActionMeasureArea Měřit plochu Ctrl+Shift+J
 • mActionMeasureAngle Měřit úhel

Pro měření se kliknutím vybere požadovaný nástroj. Zobrazí se dialogové okno k danému typu měření, kde lze vybrat jednotky měření. Kliknutím do mapy se začne kreslit požadovaný útvar pro měření. Během kreslení se určovaná hodnota upravuje dle polohy kurzoru. Definování prkvu kresbou lze ukončit pravým kliknutím. Nové měření lze začít pomocí tlačítka Nové.

../_images/measure_area.png

Obr. 31 Měření plochy - ukázka volby jednotek.

U měření délek se určuje délka jednotlivých segmentů mezi vrcholy, ale i součet všech délek.

../_images/measure_line.png

Obr. 32 Měření délky - délky segmentů a celková délka, volba typu výpočtu délky.

Tip

Nastavení měření se nachází v menu Nastavení ‣ Možnosti… záložka Nástroje mapy část Nástroj pro měření.

../_images/measure_units.png

Obr. 33 Nastavení měření - jednotky, symbologie, hodnoty.

Identifikace prvku

Nástroj pro identifikaci prvku slouží pro získání informací o interaktivně vybraném prvku v mapovém okně. Pro identifikaci je možné použít menu Zobrazit ‣ Identifikovat prvky, použít klávesovou zkratku Ctrl+Shift+I nebo ikonu mActionIdentify Identifikovat prvky.

Po vyvolání nástroje pro identifikaci se kliknutím v mapě vyberou prvky, které chceme identifikovat.

../_images/feature_info.png

Obr. 34 Výsledek identifikace prvku.

Výsledky identifikace se zobrazují v pop-up okně ve formě stromové struktury. Pokud vybíráme prvky ve vícero vrstvách, tak první úrovní rozdělení je jméno vrstvy. Na další úrovni je atribut nastavený v menu vrstvy Vlastnosti ‣ Zobrazení. Na další úrovni se zobrazují 3 skupiny informací:

 • Odvozené - informace, které nejsou mezi atributy, ale jsou určené při identifikaci (plocha, obvod, délka, poloha - dle typu prvku),
 • Akce - interaktivní položky, které vyvolají akci (menu vrstvy Vlastnosti ‣ Akce),
 • Vlastnosti - seznam atributů daného objektu (z atributové tabulky).

Při vícero vrstvách lze v mapovém okně nastavit režim výběru (v spodní části okna) a formu zobrazování.

Při pravém kliku na detail v tabulce se vyvolá kontextové menu, které umožňuje různé možnosti od zoomování na vybraný prvek, kopírování hodnot, práci s výběrem až po nastavení dané vrstvy.