Tvorba kartodiagramů

Záložka diagramDiagramy

Kromě přípravy dat pro mapové výstupy pomocí základní symbologie, lze na základě hodnot atributů jednotlivých prvků vytvářet také diagramy. K tomu slouží záložka diagramDiagramy ve vlastnostech vektorové vrstvy.

../_images/diag_okno.png

Obr. 146 Okno nastavení diagramů.

V první řadě musíme z rolovací nabídky vybrat typ diagramu. Na výběr máme ze 3 typů:

  • pie-chart Koláčový graf
  • text Textový diagram
  • histogram Histogram

Poté je nutné pomocí tlačítek mActionSignPlus a mActionSignMinus vybrat ze seznamu jeden či více atributů, které chceme do diagramů přiřadit resp. odebrat. Atributy lze hromadně označit pomocí káves Ctrl a Shift a také jednotlivě přidávat poklikáním. Pomocí tlačítka mIconExpression je možné definovat atribut založený na výrazu. Poklikáním na již přiřazené atributy, můžeme editovat jejich požadované vlastnosti – nadefinovat výraz, změnit barvu a popisek legendy.

../_images/diag_okno2.png

Obr. 147 Výběr atributů zobrazovaných v diagramech.

Kromě volby atributů můžeme v dalších záložkách měnit základní parametry vzhledu, velikosti, umístění atd. U možností pie-chart Koláčový graf a text Textový diagram můžeme rovnou použít přednastavené hodnoty, při použití histogram Histogram je nutné nastavit alespoň atribut pro výpočet velikosti sloupečků. Ve všech třech případech je však pro lepší vzhled a interpretaci dat vhodné vlastnosti poupravit. Práce s nastavením vlastností je intuitivní a až na malé odchylky u všech typů stejná.

Za zmínku stojí záložka transparencyVelikost kde můžeme zvolit buď velikost pevnou, nebo velikost diagramu škálovat na základě atributu nebo výrazu (pokud potřebujeme stanovit velikostní kategorie, je tento přístup trochu komplikovanější). U zobrazení histogramu se škálování týká velikosti sloupečků a je nutné ho nastavit.

../_images/diag_velik.png

Obr. 148 Nastavení velikosti diagramů.

Pracovat s umístěním diagramů je možné pomocí nastavení v záložce Umístění, které funguje podobně jako umisťování popisků. Nejdůležitější však je, že pozice může být upravována manuálně pomocí panelu. Nastavení se může ukládat buď do dané vrstvy jako nové atributy, nebo je možné je ukládat do souborové databázy daného projektu.

../_images/diag_position.png

Obr. 149 Nastavení umísťování diagramů.

../_images/diag_move.png

Obr. 150 Nástroje pro interaktivní umísťování popisků.

Pokud potřebujeme vygenerovat legendu pro diagram, tak je zapotřebí nastavit víc detailů. Prvním je nastavení korektních popisků v záložce Atributy. To nám zaručí korektní vykreselní barevného symbolu a správného popisku v legendě. Pokud používáme nastavení velikosti, tak je vhodné do legendy uvést také rozměrové symboly pro porovnání se symboly použitými v mapovém okně. Toto nastavení je dostupné v záložce Legenda pod tlačítkem Data-defined Size Legend.

../_images/diag_size_legend.png

Obr. 151 Nastavení legendy velikosti symbolů grafu pro mapový výstup.

Pro finální mapový výstup je však možné vytvořit sofistikovanější legendu v grafickém (Gimp) nebo vektorovém (Inkscape) editoru.

../_images/diag_legend.png

Obr. 152 Automaticky generovaná legenda s definicí velikosti.

Příklady tvorby kartodiagramů

pie-chart Koláčový graf

../_images/diag_pie.png

Obr. 153 Podíl dálnic, silnic I. a II. třídy v krajích.

text Textový diagram

../_images/diag_text.png

Obr. 154 Délka dálnic, silnic I. a II. třídy v krajích.

../_images/diag_text2.png

Obr. 155 Součet délky dálnic v krajích.

../_images/diag_text3.png

Obr. 156 Součet délky dálnic v krajích.

histogram Histogram

../_images/diag_hist.png

Obr. 157 Podíl dálnic, silnic I. a II. třídy v krajích.

Další příklady využití QGIS v tematické kartografii

Použití stylu vrstvy

Jednoduché kartogramy se škálováním velikosti podle jednoho atributu lze vytvořit pomocí odstupňovaného stylu bodové vrstvy, kde lze zvolit metodu odstupňování pro velikost. Takovou vrstvu si můžeme z polygonové vrstvy vytvořit například vygenerováním centroidů (mAlgorithmCentroids Centroidy…). Výhodou je, že můžeme pohodlně definovat jednotlivé kategorie a vygeneruje se nám odpovídající legenda.

../_images/diag_styl_okno.png

Obr. 158 Nastavení stylu bodové vrstvy.

../_images/diag_styl.png

Obr. 159 Součet délky dálnic v krajích.

Použití pluginu cartogram3

Pomocí pluginu Cartogram lze vytvořit geografickou anamorfózu, kdy se rozloha polygonu deformuje na základě daného atributu.

../_images/diag_anamor.png

Obr. 160 Anamorfóza na základě celkové kriminality v krajích.

Zobrazení dat ve 3D na základě charakteristiky

Vyobrazit kvalitativní nebo kvantitativní charakteristiku pomocí 3D zobrazení je častým způsobem vyjádřování. Díky nativnímu zobrazování ve 3D mapovém okně se dá toto jednoduše zobrazit.

Vykreslování prvků ve 3D prozatím není propojené se standardní symbologii a prozatím ani nenabízí odpovídající možnosti. V záložce 3D Pohled je možné nastavit zdroj generování „výšky objektů“, tzv. extruze. V našem případě využijeme napojení na existující sloupec, který obsahuje hodnoty pro jednotlivé prvky dané vrstvy. (vrstva vusc_krim, atribut krim_2015c). Ostatní nastavení již záleží na požadavcích uživatele.