Zásuvný modul GRASS

Zásuvný modul GRASS umožňuje kromě čtení a zápisu dat ve formátu GRASS především využití nástrojů systému GRASS při zpracování a analýze geografických dat.

Důležité

Výpočetní nástroje systému GRASS GIS lze v prostředí QGIS také volat z Nástroje zpracování. Hlavní rozdíl je především v tom, že Nástroje zpracování vytváří na pozadí přechodné GRASS projekty, tzv. lokace (viz školení GRASS GIS pro začátečníky - koncept lokací a mapsetů), vstupní data do nich importuje nebo připojuje. Provede výpočet, výsledná data vyexportuje zpravidla do GeoTIFF nebo OGC GeoPackage a přechodnou lokaci smaže. GRASS plugin naopak umožňuje spravovat vlastní lokace a data v nich udržovat. Z tohoto pohledu v podstatě QGIS slouží jako grafický front-end pro výpočetní nástroje systému GRASS GIS.

Nástroje zpracování tak na uživatele nekladou žádné zásadní znalostní požadavky. Zásuvný modul GRASS naopak vyžaduje alespoň základní znalosti systému GRASS GIS. Více ve školení GRASS GIS pro začátečníky.

Zásuvný modul GRASS je výchozí součástí QGISu, je potřeba jej pouze aktivovat v Zásuvné moduly ‣ Instalovat a spravovat zásuvné moduly.

../_images/grass-plugin-enable.png

Obr. 87 Aktivace zásuvného modulu GRASS.

Důležité

Pro možnost aktivace zásuvného modulu GRASS pod MS Windows je třeba spustit QGIS pomocí volby QGIS Desktop with GRASS.

../_images/grass-plugin-windows.png

Po aktivaci se objeví panel nástrojů zásuvného modulu. Tento panel lze otevřít i z menu Zásuvné moduly ‣ GRASS ‣ Otevřít GRASS nástroje nebo pomocí ikonky mActionGrassTools.

../_images/grass-plugin-tools.png

Obr. 88 Panel nástrojů zásuvného modulu GRASS.

Proto, abychom mohli nástroje systému GRASS používat, je potřeba definovat tzv. mapset, se kterým chceme pracovat. Mapset je společně s adresářem a lokací základními stavebními kameny datové struktury, kterou GRASS pro svůj běh vyžaduje. Podrobný popis naleznete ve školení GRASS GIS pro začátečníky v kapitole struktura dat - koncept lokací a mapsetů ve školení GRASS GIS pro začátečníky.

Vytvoření a otevření mapsetu

Nový mapset vytvoříme z menu Zásuvné moduly ‣ GRASS ‣ Nový mapset.

Nejprve zadáme tzv. databázový adresář systému GRASS, což je běžný adresář na disku, který obsahuje či bude obsahovat data, se kterými GRASS bude pracovat.

../_images/new-mapset-0.png

Obr. 89 Zadání databázové adresáře systému GRASS.

Dále máme možnost otevřít existující lokaci v rámci vybraného databázového adresáře či vytvořit lokaci novou.

../_images/new-mapset-1.png

Obr. 90 Výběr již existujicí lokace.

../_images/new-mapset-2.png

Obr. 91 Vytvoření lokace nové.

V případě, že vytváříme novou lokaci je po nás vyžadováno zadání souřadnicového systému, který bude k lokaci přiřazen. To je podstatná vlastnost GRASS lokace. Všechna data v ni spravovaná budou uložena ve stejném souřadnicovém systému.

../_images/new-mapset-5.png

Obr. 92 Definice souřadnicového systému pro nově vytvořenou lokaci.

Dále můžeme definovat výchozí výpočení region, viz školení GRASS GIS pro začátečníky. Výpočetní region je podstatný především pro rastrové operace, v případě vektorových dat až na vyjímky nehraje roli.

../_images/new-mapset-6.png

Obr. 93 Určení výchozího výpočetního regionu pro nově vytvářenou lokaci.

V dalším kroku definuje název nového mapsetu v rámci dané lokace.

../_images/new-mapset-3.png

Obr. 94 Název nového mapsetu.

Celý process je dokončen potvrzovacím dialogem.

../_images/new-mapset-4.png

Obr. 95 Dokončení procesu tvorby nového mapsetu.

Již existující mapset můžeme otevřít z menu Zásuvné moduly ‣ GRASS ‣ Otevřít mapset. Po dokončení práce můžeme mapset zavřít z menu Zásuvné moduly ‣ GRASS ‣ Zavřít mapset.

Spouštění výpočetních nástrojů systému GRASS

Nástroje systému GRASS je možno spouštět až po otevření mapsetu. Následuje příklad vytvoření vektorové vrstvy obalových zón kolem požarních stanic v Praze.

../_images/grass-buffer-0.png

Obr. 96 Nalezení nástroje pro tvorbu vektorové obalové zóny v.buffer.

../_images/grass-buffer-1.png

Obr. 97 Volba parametrů nástroje.

Tip

Další příklady prostorových analýz naleznete ve školení GRASS GIS pro začátečníky.

Zobrazování dat vytvořených v systému GRASS

Vytvořená rastrová a vektorová data v systému GRASS můžeme zobrazovat v mapovém okně QGISu pomocí datového katalogu - panelu prohlížeče.

../_images/grass-buffer-2.png

Obr. 98 Problížení GRASS dat v panelu prohlížeče.

../_images/grass-buffer-3.png

Obr. 99 Příklad vizualizace požárních stanic v Praze a jejich obalových zón. Na pozadí je ortofoto Prahy.

GRASS Shell

Spouštět příkazy systému GRASS je možno také z příkazové řádky pluginu, tzv. GRASS shellu. Tento postup lze doporučit pouze pokročilejším uživatelům.

../_images/grass-shell-launch.png

Následující příklad ukazuje výběr stavebních objektů, které leží uvnitř obalových zón požárních stanic v Praze.

../_images/grass-shell.png

Obr. 100 Příklad spuštění nástroje v.select z příkazové řádky GRASS pluginu.