Prostorové funkce

Příklad základních prostorových funkcí (buffer, clip, erase) v kombinaci s atributovými dotazy.

Výběr z vektorové mapy

Vybírat geoprvky z vektorové mapy můžeme selektivně podle jejich kategorií a atributů, viz kapitola Atributové dotazy. Nástroj pro výběr v.extract je dostupný z menu Vector ‣ Feature selection ‣ Select by attributes.

Tip

Ujistěte se, že máte v pracovní cestě přidány všechny mapsety tak, abyste mohli pracovat s daty v nich obsaženými.

V následující ukázce vybereme z vektorové mapy silnice (mapset osm) všechny dálnice (splňující podmínku typ = 1). Výsledek uložíme do vektorové mapy dalnice.

../_images/v-extract.png

Obr. 129 Vytvoření tématické vektorové mapy dalnice.

Obalová zóna

Obalovou zónu pro vektorová data vytváří modul v.buffer (Vector ‣ Buffer vector).

Příklad vytvoření obalové zóny s šířkou 5 km.

v.buffer input=dalnice output=hluk distance=5000
../_images/v-buffer-result.png

Obr. 130 Příklad obalové zóny 5 km okolo dálnic.

Překrytí, průnik, spojení, vyloučení

Tyto operace zajišťuje modul v.overlay (Vector ‣ Overlay vector maps ‣ Overlay vector maps).

Překrytí (union)

V našem případě vytvoříme vektorovou mapu chranena_uzemi (4) spojením (3) velkoplošných (2) a maloplošných chráněných území (1).

../_images/v-overlay-01.png

Obr. 131 Vytvoření mapy maloplošných a velkoplošných chráněných území.

Spuštění z příkazové řádky

v.overlay ainput=maloplosna_uzemi binput=velkoplosna_uzemi operator=or \
 output=chranena_uzemi

K výsledné vektorové mapě je přiřazena atributová tabulka, která je spojena z obou vstupních vektorových map. Atributy první vektorové mapy (ainput) jsou označeny prefixem a_, atributy druhé (binput) prefixem b_.

../_images/v-overlay-01-table.png

Obr. 132 Atributová tabulka výsledné vektorové mapy chranene_uzemi.

Průnik (intersect)

V tomto případě zjistíme, jak obalová zóna dálnic (2) zasahuje do chráněných území (1). Opět spustíme modul v.overlay a použijeme operaci průnik (operátor AND - (3)).

../_images/v-overlay-02.png

Obr. 133 Dálniční obalová zóna procházející chráněným územím.

Spuštění z příkazové řádky

v.overlay ainput=chranena_uzemi binput=hluk operator=and \
 output=dalnice_chranenauzemi
../_images/dalnice500buffer_chranena_uzemi-01.png

Obr. 134 Hluková oblast zasahující maloplošné chráněné území Černovický hájek u Brna.

../_images/dalnice500buffer_chranena_uzemi-02.png

Obr. 135 Hluková oblast zasahující velkoplošné chráněné území CHKO Česká kras a CHKO Křivoklátsko.

Podobně fungují i operátory XOR a NOT.

Spojení vektorových map (merge)

Alternativním způsob spojení vektorových map umožňuje modul v.patch (Vector ‣ Overlay vector maps ‣ Patch vector maps). Na rozdíl od v.overlay tento modul sloučí vstupní vektorové mapy automaticky.

../_images/v-patch-01.png

Obr. 136 Příklad vytvoření nové vektorové mapy doprava, která je složena ze vstupních vektorových map silnice a zeleznice.

Spuštění z příkazové řádky

v.patch input=silnice,zeleznice output=doprava