Práce s daty ČÚZK (RÚIAN, VFK, …)

Tato kapitola pojednává o možnosti pracovat s českými výměnnými formáty VFR (Výměnný formát RÚIAN) a VFK (Výměnný formát katastru) v prostředí QGIS.

Výměnný formát RÚIAN (VFR)

RÚIAN (Registr Územní Identifikace, Adres a Nemovitostí) patří do systému základních registrů. Poskytuje údaje o základních územních prvcích jako jsou území státu, katastr, parcela, nemovitost a další. Více informací najdete na stránkách ruian.cz.

Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR) službou Veřejného dálkového přístupu. Datový formát VFR je podporován knihovnou GDAL. Vzhledem k tomu je můžeme načíst do QGISu jako každá jiná vektorová souborová data.

Důležité

Formát VFR definuje více geometrických reprezentací na prvek, typicky definiční bod, originální a generalizovanou hranici. QGIS je v současnosti (3.4) schopen zobrazit pouze první dostupnou geometrii (tj. většinou pouze definiční bod), přestože je knihovna GDAL schopná tyto data číst korektně.

../_images/vfr-vrstvy.png

Obr. 190 Seznam vrstev při načtení v QGISu. U parcel je možné načíst pouze definiční body.

Limit QGISu je možné obejít pomocí konverze dat VFR do vhodného formátu a výběru preferované geometrie. Takto k problému přístupuje i RUIAN plugin, který podporuje uložení dat do formátů SQLite, OGC GeoPackage a Esri Shapefile. Plugin lze nainstalovat běžným způsobem z menu Zásuvné moduly ‣ Spravovat a instalovat zásuvné moduly. Je dostupný pro obě verze QGISu 2 i 3.

../_images/ruian-plugin.png

Obr. 191 Ukázka použití pluginu pro práci s daty RÚIAN.

Poznámka pro pokročilé

Konverzi můžeme provést konzolovými konverzními nástroji vfr2ogr. Výhoda těchto nástrojů je v tom, že kromě jednotlivých vstupních VFR souborů můžeme použít seznam linků stažitelný z VDP. V tomto případě budou VFR data nástrojem vfr2ogr automaticky stažena a naimportována do cílového formátu.

Konverzní nástroje vfr2ogr najdete na serveru GitHub, viz stránka s verzemi ke stažení.

Jako příklad si ukážeme stažení dat pro OPR Litoměřice a konverzi dat do databáze SQLite.

../_images/vfr-vdp-ltm.png

Obr. 192 Na portálu VDP vybereme ORP Litoměřice a stáhneme seznam linků.

Seznam linků z VDP použijeme jako vstup pro nástroj vfr2ogr. Seznam z VDP obsahuje data za poslední tři měsíce. Před importem vybereme pouze ty nejaktuálnější, např. pomocí unixového nástroje grep.

grep '20190301' seznamlinku.txt > seznamlinku-aktualni.txt
vfr2ogr --file seznamlinku-aktualni.txt --format SQLite --dsn ruian_ltm.db --geom OriginalniHranice

Jako vstupní soubor do nástroje můžete použít přímo data ve formátu VFR. Potom se provede import pouze zvoleného souboru.

vfr2ogr --file data/20190301_OB_530506_UKSH.xml.zip --format SQLite --dsn ruian_obec.db --geom OriginalniHranice

Výsledná databáze potom obsahuje data za celou zvolenou ORP:

Layer      obce         ...     40 features
Layer      spravniobvody    ...     0 features
Layer      mop         ...     0 features
Layer      momc         ...     0 features
Layer      castiobci      ...    142 features
Layer      katastralniuzemi   ...    128 features
Layer      zsj         ...    195 features
Layer      ulice        ...    445 features
Layer      parcely       ...   173825 features
Layer      stavebniobjekty   ...   25727 features
Layer      adresnimista     ...   17513 features

Výslednou databázi ruian_ltm.db můžeme v QGISu načíst jako běžná souborová vektorová data.

../_images/vfr-sqlite-vrstvy.png

Obr. 193 Seznam vrstev včetně polygonových vrstev (originální nebo generalizované hranice).

../_images/vfr-ltm-vizualizace.png

Obr. 194 Příklad vizualizace parcel v ORP Litoměřice.

Výměnný formát katastru (VFK)

Výměnný formát (VF) je určen k vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN a jinými systémy zpracování dat, viz dokumentace formátu.

Díky tomu, že je formát VFK podporován knihovnou GDAL, tak je můžete v prostředí QGISu načíst jako každá jiná vektorová souborová data. Po načtení dat se objeví dialog pro výběr vrstev, které odpovídají jednotlivým datovým blokům VFK. Některé mají definovánu geometrii (např. BUD, PAR, HP a další), jiné obsahují pouze popisné informace.

../_images/vfk-vrstvy.png

Obr. 195 V dialogu vrstev vybereme vrstvy, které chceme přidat do QGISu.

Důležité

Knihovna GDAL při prvním načítání dat vytváří v adresáři, ve kterém je umístěn soubor VFK, interní SQLite databázi. To znamená, že musíte mít v tomto adresáři právo zápisu. S tím také souvisí fakt, že první načtení dat trvá vždy delší dobu, neboť dochází k vytvoření interní databáze. Při dalším čtení jsou již data načítána přímo z interní databáze, což vede k mnohonásobnému zrychlení přístupu k datům.

Po načtení můžeme v QGISu jednotlivé vrstvy s geometrií a popisnými informace propojovat pomocí standardního join Připojení, viz QGIS pro začátečníky. To nicméně vyžaduje znalosti vnitřní struktury formátu VFK. Proto vznikl specializovaný zásuvný modul tzv. VFK plugin, který pro práci s katastrálními daty výrazně usnadňuje.

../_images/vfk-join.png

Obr. 196 Příklad připojení tabulky druh pozemku (DRUPOZ) k atributové tabulce parcel (PAR) ve vlastnostech vrstvy a záložce Připojení.

Po připojení popisných informací můžeme provádět dotazy typu vyhledání parcel podle druhu pozemku.

../_images/vfk-join-query.png

Obr. 197 Nalezení parcel, které mají druh pozemku chmelnice.

VFK plugin

Mnohem větší komfort při práci s daty ve formátu VFK umožňuje v QGISu specializovaný VFK plugin.

Poznámka

Tento zásuvný modul byl vyvinut v roce 2011 a posléze významně aktualizován v letech 2015 a 2016 studenty oboru Geomatika na ČVUT v Praze, fakulty stavební. Více informací o zásuvném modulu najdete na stránkách portálu FreeGIS anebo v jeho dokumentaci.

Varování

V současné době je plugin dostupný pouze pro verzi QGIS 2.

Bohužel kvůli změně distribuovaní informací o vlastnických vztazích, ke které byl ČÚZK donucen v rámci aplikace GDPR, neumí v současné době VFK plugin tyto informace získávat. Jeho funkcionalita je tím poměrně výzmnamně omezena.

Instalace

V současné době není VFK plugin součástí oficiálního repositáře QGISu. Pro jeho instalaci je nutné do QGISu zaregistrovat nový repositář, který je dostupný na adrese http://geo.fsv.cvut.cz/geoforall/qgis-plugins.xml. Postup instalace je podrobně popsán v dokumentaci pluginu.

Zásuvný modul otevřeme pomocí ikonky |vfkPlugin anebo z menu Zásuvné moduly ‣ VFK ‣ Otevřít prohlížeč VFK.

Práce se zásuvným modulem

Panel nástroje pro práci s katastrálními daty má 3 části:

../_images/vfk-panel.png

Obr. 198 Panel nástroje a jeho části: část pro vstupní parametry načítání a dotazování dat (1), nástrojová lišta (2) a část pro nápovědu a výstup dotazů.

Nejprve zadáme VFK soubor, který chceme načíst a poté stiskneme tlačítko Načíst. Po načtení dat se v mapovém okně objeví vrstvy parcel (PAR) a budov (BUD). Pomocí nástroje může v datech vyhledávat, postupovat podle listů vlastnictví a mnoho dalších funkcí.

../_images/vfk-plugin.png

Obr. 199 Ukázka využití VFK pluginu pro nalezení parcel s druhem pozemku zahrada.