Části modelu

Název a skupina

Před samotnou tvorbou modelu je vhodné zadat název a skupinu modelu (Obr. 62) a uložit jej mActionFileSave. Potom můžeme model při jeho tvorbě průběžně ukládat.

../_images/modeler_name.png

Obr. 63 Zadání jména a skupiny modelu.

Vstupní parametry

../_images/modeler_vstup_dia.png

Obr. 64 Značení vstupního parametru v modelu.

Prvním krokem při tvorbě modelu je vložení vstupních parametrů. Tyto parametry jsou stejné jako u běžných algoritmů - vrstva, rozsah vrstvy, číslo, text, boolean (formou checkboxu) atd. Při spouštění vytvořeného modelu bude požadováno vyplnění vložených vstupních parametrů. Tyto parametry potom budou vstupovat do konkrétních algoritmů v modelu.

../_images/modeler_vstup.png

Obr. 65 Možné vstupní parametry.

Jednotlivé parametry lze do modelu přidat tažením nebo poklikáním. Po přídání se objeví dialogové okno, které je u většiny parametrů jednoduché. Základní položkou je zde název parametru. Nastavení parametrů v modelu lze průběžně měnit kliknutím na symbol tří teček, nebo lze parametry odstranit kliknutím na křížek (Obr. 64).

../_images/modeler_vstup_num.png

Obr. 66 Dialogové okno při vložení číselného parametru.

  • do našeho modelu přidáme vstupy Rozsah a Číslo. Pojmenujeme např. Rozsah a Počet bodů, později můžeme podle potřeby změnit.

Algoritmy

../_images/modeler_algor_dia.png

Obr. 67 Značení algoritmu v modelu.

Hlavní součástí modelů jsou algoritmy. Nalezneme zde většinu algoritmů, které jsou v okně nástrojů zpracování.

../_images/modeler_algor.png

Obr. 68 Možné vstupní algoritmy.

Algoritmy se přidávají do modelu opět tažením nebo poklikáním. Po přidání se otevře dialogové okno konkrétního algoritmu (Obr. 70). Zde máme možnost nastavit výchozí hodnoty parametrů algoritmu, se kterými se bude počítat při spuštění modelu. Jesltiže chceme mít parametry při spouštění modelu volitelné je třeba nakonfigurovat odpovídající vstupy (Obr. 71). U číselných hodnot lze kromě pevě nastavené hodnoty a hodnoty vstupu, požít také předpočítanou hodnoty pomocí vzorce nebo hodnotu z výstupu jiného algoritmu (Obr. 69).

../_images/modeler_algor_num.png

Obr. 69 Možnosti vstupu hodnot u číselných parametrů.

../_images/modeler_algor_rand.png

Obr. 70 Dialogové okno algoritmu s pevně stanovenými parametry.

  • vložíme algoritmus mAlgorithmRandomPointsWithinExtentNáhodné body v rozsahu a jako vstupní rozsah zadáme náš vstupní parametr Rozsah. U počet bodů nastavíme hodnotu pomocí Model Input a vybereme vstupní parametr Počet bodů. Minimální vzdálenost a výstupní soubor měnit prozatím nebudeme, potvrdíme parametry tlačítkem OK.
../_images/modeler_algor_rand2.png

Obr. 71 Nastavení parametrů na základě vstupů do modelu.

Nastavení algoritmů v modelu lze průběžně editovat kliknutím na symbol tří teček nebo lze algotritmy odstranit kliknutím na křížek. Také lze použít tlačítek + a - pro náhled propojení vstupů a výstupů.

../_images/modeler_algor_rand3.png

Obr. 72 Nastavení volitelných parametrů algoritmu mAlgorithmRandomPointsWithinExtentRandom points in extent při spouštění modelu.

Jednotlivé algoritmy lze na sebe dále navazovat - to co je výstupem z jednoho algoritmu může nějakým způsobem vstupovat do algoritmu druhého (Obr. 73).

  • Vložíme do modelu algoritmus mAlgorithmBufferObalová zóna. Jako vstupní vrstvu nastavíme ‚Náhodné body‘ from algorithm ‚Náhodné body v rozsahu‘ a dále nastavíme libovolnou fixní vzdálenost v metrech.
../_images/modeler_algor_rand4.png

Obr. 73 Náhodné body vygenerované mAlgorithmRandomPointsWithinExtentRandom points in extent použité jako vstup pro vytvoření obalových zón.

Pravým kliknutím na algoritmus v modelu můžeme vyvolat kontextové menu, ve kterém můžeme algoritmus vymazat, deaktivovat nebo spustit jeho editaci (Obr. 74).

../_images/modeler_algor_kont.png

Obr. 74 Kontextové menu algoritmu v modelu.

Tip

Ve spodní části dialogového okna každého algoritmu je
parametr Rodičovské algoritmy, pomocí kterého lze nastavit nadřazené algoritmy. Takto vybrané algoritmy se budou vždy spouštět před tímto algoritmem (Obr. 75).
../_images/modeler_algor_parent.png

Obr. 75 Nastavení rodičovských algoritmů.

Výstupy

../_images/modeler_out_dia.png

Obr. 76 Značení výstupu v modelu.

Výstup slouží k vytvoření souboru (vrstva, HTML stránka atd.). Může sloužit jako vlastní konečný výsledek modelu, ale také lze nastavit výstupy průběžně u jednotlivých algoritmů. Výstup se konfiguruje u každého algoritmu zvlášť, stačí zadat název výstupu do textového pole ve spodní části dialogového okna algoritmu (Obr. 77). Všeobecně, a především při generování více výstupů, je vhodné zvolit smysluplný název podle toho jaký je obsah dat nebo co nám data sdělují.

../_images/modeler_out_name.png

Obr. 77 Dialogové okno algoritmu - pole pro zadání názvu výstupu.

  • Otevřeme (editace) algoritmus mAlgorithmBufferObalová zóna zadáme libovolný název finálního výstupu (např. Výstup).

Zadáním jména do textového pole pro výstup, nastavíme model, aby vytvořil výstupní soubor. Pokud pole necháme nevyplněné, model žádný soubor nevytvoří. Výsledek algoritmu však může dále sloužit jako vstup pro jiné algoritmy.

../_images/modeler_out_model.png

Obr. 78 Model, ve kterém bude výstupem vrstva obalových zón.

../_images/modeler_out_model2.png

Obr. 79 Ukázka modelu z více výstupy.