Spouštění geoalgoritmů

Jednotlivé algoritmy se spouštějí z okna nástrojů zpracování a to dvojitým kliknutím, nebo vyvoláním kontextového menu kliknutím pravým tlačítkem s výběrem možnosti Spustit. V kontextovém menu je také možnost Spustit jako dávkový proces, kterou si popíšeme v části Dávkové zpracování.

../_images/geoproc_spu.png

Obr. 16 Spouštění geoalgoritmů.

Dialogové okno

Dialogové okno se skládá z několika záložek. Na hlavní záložce Parametry zadáváme vstupní parametry (a výstupní soubor) algoritmu. Další záložkou je Záznam, kde vidíme výpis operací, které probíhájí při spuštění algoritmu. Ve spodní části okna najdeme tlačítka Nápověda a Spustit jako dávkový proces. U některých funkcí (např. GRASS) se v pravé části okna zobrazí krátký popisek funkce. U algoritmů GDAL vidíme také ve spodní části okna výsledný příkaz podle námi zadaných parametrů. I když je každý algoritmus jiný a potřebuje specifické vstupy a nastavení, základní struktura dialogového okna se nemění.

../_images/geoproc_wind.png

Obr. 17 Dialogové okno algoritmu (GDAL - Oříznout rastr podle rozsahu).

../_images/geoproc_zaznam.png

Obr. 18 Záznam průběhu algoritmu (GDAL - Sklon).

Nejčastější parametry

Vstupní vrstva

Lze vybrat pomocí rolovací nabídky, kde se nám vypíšou vrstvy nahrané v projektu. V nabídce se nám zobrazí pouze ty vrstvy, které mohou do algoritmu vstoupit (je-li potřeba rastr, vektorové vrstvy se zde vypisovat nebudou a naopak). Za názvem vrstvy je v hranatých závorkách uveden EPSG kód vrstvy např. [EPSG:5514]. Pokud požadovanou vrstvu v projektu nemáme, můžeme použít tlačítko a vybrat odpovídající vrstvu uloženou na disku. U vektorových vrstev se můžeme setkat s tlačítkem iterate, které slouží ke spouštění iterace nad vrstvou. Při použití iterace se provede výpočet pro každý prvek vektorové vrstvy zlášť. Dále je zde možnost omezit vstupní vrstvu na pouze vybrané prvky. V takovém případě se algoritmus bude spouštět pro každý prvek ve vrstvě zvlášť. Při iteraci se ve výchozím nastavení processingu používají pouze vybrané prvky (pokud nějaký výběr máme).

../_images/geoproc_vstup_vrst.png

Obr. 19 Příklad vstupní zdrojové vrstvy.

Vícenásobný výběr vrstev

U některých algoritmů je možné (nebo nutné) vybrat jako vstup nebo parametr více vrstev. Pomocí tlačítka se nám otevře okno výběru vrstev.

../_images/geoproc_vstup_multi.png

Obr. 20 Příklad algoritmu kde vstupuje více vrstev (GDAL - Sloučit).

Rozsah

Rozsah se zadává v souřadnicích xmin, xmax, ymin, ymax. Tento parametr lze zadat ručně, pomocí tlačítka můžeme vybrat rozsah tažením v mapovém okně anebo zvolit rozsah daný jinou vrstvou či současným zobrazením v mapovém okně. V případě že se jedná o rozsah vstupní vrstvy a pole nevyplníme, automaticky se použije minimální rozsah vrstvy.

../_images/geoproc_vstup_ext.png

Obr. 21 Možnosti při výběru rozsahu.

../_images/geoproc_vstup_ext3.png

Obr. 22 Zvolení rozsahu v mapovém okně.

Poznámka

Kopírování rozsahu vrstvy z projektu nelze kvůli chybě v současné LTR verzi QGIS použít

Číselené hodnoty

Číselné hodnoty se mohou objevovat ve dvou formátech - celé číslo (int) a číslo s desetinnou čárkou (float). Zadat je lze ručně nebo pomocí tlačítek selectnumber. Pomocí tlačítka mIconDataDefineDaty definované přepsání lze také použít hodnoty z atributů prvků nebo pomocí položky Upravit… otevřít kalkulátor, ve kterém můžeme vytvořit vzorec pro výpočet hodnoty.

../_images/geoproc_vstup_cis.png

Obr. 23 Zadání čísla pomocí vzorce nebo odvozených hodnot.

Poznámka

V případě, že parametr vyžaduje celé číslo, desetinné hodnoty z kalkulátoru se zaokrouhlují.

Výstupní soubor

Pokud nenastavíme cestu nebo název souboru, výstup se nám automaticky uloží na disk do dočasných souborů. Pokud zadáme do pole název, vrstva se nám uloží do předdefinované složky (výchozí nastavení je složka s aktuálním profilem, viz Nastavení ‣ Možnosti ‣ Zoracování ‣ Obecné ‣ Výstupní složka). Pomocí tlačítka lze zvolit další možnosti uložení. Výstup je možné uložit do souboru, GeoPackage nebo PostGIS. Chování tvorby výstupního souboru jde změnit v nastavení (viz. kapitola Nastavení, historie, prohlížení výsledků).

Tip

Pomocí položky Upravit vykreslovací styly pro výstupy v kontextovém menu algoritmu (pravý klik na algoritmus v seznamu), lze změnit výchozí styly jednotlivých výstupů použitím uložených stylů.

Další parametry

Dále se často můžeme setkat s výběrem nebo zadáváním různých parametrů pomocí checkboxů a rolovacích nabídek. V některých případech vstupují do algoritmu tabulky nebo je nutné zadat parametr výstupního SRS (EPSG). To probíhá standardně ze seznamu SRS.

Praktická ukázka

Ořez rastru

Pomocí funkce GDAL providerGdal Oříznout rastr podle rozsahu vytvoříme výřez rastru EU-DEM pomocí rozsahu vybraným v mapovém okně. Výstupní soubor necháme uložit do dočasných souborů.

../_images/geoproc_pract_1.png

Obr. 24 Ořezání rastru pomocí funkce providerGdal Oříznout rastr podle rozsahu.

Využití iterace

Pomocí funkce GDAL providerGdal Oříznout rastr podle vrstvy masky ořežeme rastrovou vrstvu EU-DEM pomocí masky velkoplošných chráněných území. Pro ořezání rastru jen pro naše vybraná území zaškrtneme u vstupní vrstvy možnost Pouze vybrané prvky. Aktivujeme iteraci a spustíme. Výsledkem bude nová rastrová vrstva ořezu jednotlivých prvků vektorové vrstvy.

../_images/geoproc_pract_2.png

Obr. 25 Ořezání rastru vybranými prvky vrstvy pomocí funkce providerGdal Oříznout rastr podle vrstvy masky.

../_images/geoproc_pract_2_2.png

Obr. 26 Výsledek výřezu vybraných prvků.