Externí geoalgoritmy

Jak již bylo zmíněno, pomocí nástrojů zpracování lze spouštět algoritmy externích poskytovatelů. Tímto způsobem lze spouštět algoritmy např. ze softwarů GRASS GIS, SAGA. Dále je možné spouštět funkce nebo algoritmy některých zásuvných modulů, které byly napsány pro nástroje zpracování. Požadované poskytovatele je nejdříve nutné aktivovat (viz. kapitola Nastavení, historie, prohlížení výsledků).

GRASS

Reklasifikace rastru

Pomocí funkce grass r.reclass lze snadno reklasifikovat rastry do kategorii. Ukážeme si reklasifikaci na příkladu orientace svahů (aspect).

Nejdříve je nutné připravit si text s pravidly, kterými bude definována naše zvolená klasifikace. Tento text můžeme zadat přímo do okna algoritmu, nebo jej uložit do textového souboru a zadat v okně jen cestu k tomuto souboru:

0 thru 45 = 1 sever
45 thru 135 = 2 vyhod
135 thru 225 = 3 jih
225 thru 315 = 4 zapad
315 thru 360 = 1 sever
0 = 5 rovina

Po té spustíme algoritmus grass r.reclass a zadáme vstupní vrstvu (sklony svahů) a vytvořený textový soubor. Po vytvoření výstupu, můžeme rastr nastylovat.

../_images/geoproc_reclass.png

Obr. 37 Spouštění algoriitmu grass r.reclass.

../_images/geoproc_reclass2.png

Obr. 38 Nastavení stylu reklasifikované vrstvy sklonu svahů.

../_images/geoproc_reclass3.png

Obr. 39 Výsledná rastrová vrstva sklonu svahů.

Pokud bychom chtěli reklasifikovat data s plovoucí desetinou čárkou (float) je nutné použít funkci grass r.recode. Toho lze využít pokud potřebujeme rastr s hodnotami od 0 do 1 (např. pro klasifikaci vhodnosti podmínek při výpočtu krajiného potenciálu pro výskyt konkrétního organismu).

Tip

Pro další možnosti zápisu reklasifikace otevřete nápovědu pomocí tlačítka Nápověda v levém dolním rohu manuálu GRASS GIS r.reclass.

SAGA

Slope, aspect, curvature

Tento algoritmus nám umožní vytvořit z digitálního modelu terénu (dmt) vrstvu sklonů, orientace svahů a různých typů zakřivení. Výhodou je možnost výběru metody, ale především výstupních jednotek u svahů a orientací (Obr. 41). Sklon svahu můžeme zvolit buď ve stupních, radiánech nebo procentech. Orientaci svahu potom ve stupních nebo radiánech. Při spuštění algoritmu se vypočítají sice všechny výstupy, ale lze samostatně vybrat ty, které chceme nahrát do projektu či uložit do souboru.

../_images/geoproc_saga.png

Obr. 40 Dialogové okno algoritmu sagaSlope, aspect, curvature.

../_images/geoproc_saga2.png

Obr. 41 Možnost výběru jednotek.

../_images/geoproc_saga3.png

Obr. 42 Výsledek algoritmu sagaSlope, aspect, curvature.