Nastavení, historie, prohlížení výsledků

Nastavení

Nastavení sady nástrojů nalezneme v hlavním nastavení QGIS v menu Nastavení ‣ Možnosti… v záložce processingAlgorithm Zpracování, nebo přímo z panelu nástrojů zpracování pomocí tlačítka |iconSettingsConsole| Zde můžeme procházet, aktivovat a deaktivovat poskytovatele algoritmů, uživatelské skripty a modely, dále lze přidat jednotlivé funkce do hlavního menu a lišty, nastavit obecné chování při spouštění algoritmů případně nastavit chování konkrétních poskytovatelů. Pro prohledávání nastavení lze využít filtr v horní části okna.

../_images/geoproc_conf.png

Obr. 27 Okno nastavení sady nástrojů.

Obecné nastavení

V obecném nastavení lze nastavit globální chování všech algoritmů (nezávisle na poskytovateli).

../_images/geoproc_obec.png

Obr. 28 Obecné nastavení zpracování.

Vybraná nastavení:

 • Filtrování neplatných prvků - nastavení chování z hlediska platnosti geometrie

  • Do not Filter (better performence)
  • Ignorovat prvky s neplatnými geometriemi
  • Stop algorithm execution when a geometry is invalid
 • Použít název souboru pro název vrstvy - pokud je neaktivní, tak výstupní vrstva nese vždy automaticky vygenerovaný název související s danou funkcí (např. funkce Obalová zóna -> vrstva S obalovou zónou). Pokud je aktivní, název vrstvy se generuje z vytvořeného výstupního souboru, a v případě kdy ukládáme výstup do dočasných souborů, tak se vrstva pojmenuje opět automaticky.

 • Post(Pre)-execution script - možnost nastavit cestu ke skriptům, které se budou automaticky spouštět před nebo po spuštění algoritmů.

 • Styl pro … vrstvy - možnost nastavení uživatelských stylů (symbologie) u různých typů výstupů. Je nutné nastavit cestu k souboru s uloženým stylem.

 • Warn before executing if parameter CRS’s do not match - upozorní pokud chceme provádět analýzy nad daty v různých souřadnicových systémech, nutné např. u překryvných analýz.

 • Výstupní složka - nastavení defaultní výstupní složky kam se mohou ukládat výstupy. V případě, že nechceme aby se výstup uložil pouze do dočasných souborů, zadáme při provádění operace název souboru a ten se uloží do přednastavené složky.

 • Zobrazit definici SRS vrstvy ve výběrových boxech - při výběru vrstev v analýzách uvidíme kromě názvu vrstvy i její EPSG kód.

Nastavení poskytovatelů, modeleru aj.

V nastavení poskytovatelů procesů se hlavně setkáme z možností aktivace a deaktivace poskytovatelů (Activate checkbox). U jednotlivých poskytovatelů potom mohou být další možnosti nastavení.

../_images/geoproc_poskyt.png

Obr. 29 Nastavení uživatelských skriptů.

Přidání tlačítka do nástrojové lišty a hlavního menu

V okně nastavení zpracování máme také možnost vytvořit pro jednotlivé algoritmy položku v hlavním menu, přičemž se nám na liště vytvoří tlačítko pro rychlé spouštění. To je vhodné pokud používáme k práci opakovaně několik algoritmů, zejména pak u vytvořených vlastních nástrojů (skripty, modely). K tlačítku v jde nastavit vlastní ikonka. Pro zobrazení nové položky v menu a ikonky v liště je nutné QGIS vypnout a znovu spustit

../_images/geoproc_menu_add.png

Obr. 30 Přidání tlačítka do nástrojové lišty a hlavního menu

../_images/geoproc_menu_add2.png

Obr. 31 Vzled položky v menu a ikonka v nástrojové liště

Historie

V okně historie můžeme procházet historii použitých procesů. Okno lze spustit z menu Zpracování ‣ Historie… nebo přímo z panelu nástrojů zpracování pomocí tlačítka mIconHistoryHistorie… nebo použitím klávesové zkratky Ctrl+Alt+H. Ve složce ALGORITHM najdeme seznam spuštěných procesů s vypsaným Python kódem ve spodní části okna. Poklikáním na konkrétní proces se otevře okno algoritmu s předvyplněnými parametry. Proces tedy můžeme znovu spustit, popř. změnit parametry a spustit. V okně se mohou objevit i další složky: INFO, ERROR, WARNINGS, ve kterých najdeme další informace nebo chyby ve spouštěných procesech.

../_images/geoproc_histor.png

Obr. 32 Okno historie spuštěných algoritmů.

Prohlížeč výsledků

Některé algoritmy generují jako výstup HTML soubor. Pokud takový algoritmus spouštíme na konci záznamu, tak se nám vypíše text Tento algoritmus vytvořil HTML výstup (Obr. 33). Pro otevření výsledků slouží panel Prohlížeč Výsledků. Otevřeme ho z menu Zpracování ‣ Prohlížeč výsledků… nebo z panelu nástrojů zpracování tlačítkem ||:sup:Prohlížeč výsledků popř. použitím klávesové zkratky Ctrl+Alt+R. V panelu zvolíme výsledek, který chceme zobrazit a klikneme na odkaz ve spodní části.

../_images/geoproc_html.png

Obr. 33 Informace o vytvoření HTML souboru v záznamu algoritmu.

../_images/geoproc_vysled.png

Obr. 34 Ukázka výsledku z funkce Základní statistiky pro pole.

Ukázky algoritmů generující HTML výstupy

Základní statistiky pro pole (vektor)

Pomocí funkce mAlgorithmBasicStatistics Základní statistiky pro pole zjistíme základní statistiky týkající se rozlohy velkoplošných chráněných území. Spustíme funkci vybereme požadovanou vrstvu a parametr podle kterého se budou údaje počítat. Výsledek potom zkontrolujeme v prohlížeči výsledků Zpracování ‣ Prohlížeč výsledků….

../_images/geoproc_pract_3.png

Obr. 35 Funkce mAlgorithmBasicStatistics Základní statistiky pro pole.

Rastrové informace (rastr)

Pomocí funkce raster-info Informace (spouští příkaz gdalinfo) zjistíme základní informace o rastru. Výsledek potom zkontrolujeme v prohlížeči výsledků Zpracování ‣ Prohlížeč výsledků….

../_images/geoproc_pract_4.png

Obr. 36 Funkce raster-info Informace (spouští příkaz gdalinfo).