OGC Web Feature Service - WFS

Narozdíl od služeb WMS či WMTS, které vrací mapový náhled na poskytovaná data, služba OGC Web Feature Service (WFS) slouží pro práci s geografickými daty ve vektorové reprezentaci (tzv. „features“ - vektorové prvky). WFS primárně pracuje s formátem GML, další formáty mohou být podporovány podle možností serveru.

Pokud dané řešení podporuje, je možné provádět vybrané prostorové operace na straně serveru, stejně tak jako filtrovat prvky (na základě prostorového nebo atributového dotazu) podle požadavků klienta.

WFS poskytuje data v režimu čtení, nepodporuje tedy opačný směr toku dat, tj. od klienta na server. Tuto problematiku řeší navazující standard WFS-T (Transactional WFS), který tak umožňuje editovat elementy na straně serveru, zamykat jednotlivé záznamy a pod.

WFS GetCapabilities

Jako příklad použijeme WFS server AOPK ČR:

Nejprve zjistíme vlastnosti serveru z tzv. Capabilities dokumentu:

<wfs:WFS_Capabilities version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://w... >
 <ows:ServiceIdentification>
   <ows:Title>Chráněná území</ows:Title>
   <ows:Abstract>Služba zpřístupňuje geografická data zvláště a smluvně chráněných území v České republice</ows:Abstract>
   <ows:Keywords>
     <ows:Keyword>Chráněné území</ows:Keyword>
   </ows:Keywords>
   <ows:ServiceType>WFS</ows:ServiceType>
   <ows:ServiceTypeVersion>1.1.0</ows:ServiceTypeVersion>
   <ows:Fees>žádné</ows:Fees>
   <ows:AccessConstraints>licence (CC BY 3.0 CZ): Uveďte původ</ows:AccessConstraints>
 </ows:ServiceIdentification>
 <ows:ServiceProvider>
   <ows:ProviderName>Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky</ows:ProviderName>
   <ows:ProviderSite xlink:href="http://www.ochranaprirody.cz"/>
   ...
 </ows:ServiceProvider>
 <ows:OperationsMetadata>
   ...
 </ows:OperationsMetadata>

Seznam dostupných typů prvků najdeme v sekci FeatureTypeList:

<wfs:FeatureTypeList>
  <wfs:FeatureType>
    <wfs:Name>UzemniOchrana_ChranUzemi:Velkoplošné_zvláště_chráněné_území</wfs:Name>
    <wfs:Title>Velkoplošné_zvláště_chráněné_území</wfs:Title>
    <wfs:DefaultSRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.9:5514</wfs:DefaultSRS>
    <wfs:OtherSRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.9:4326</wfs:OtherSRS>
    <wfs:OutputFormats>
    <wfs:Format>text/xml; subType=gml/3.1.1/profiles/gmlsf/1.0.0/0</wfs:Format>
    </wfs:OutputFormats>
    <ows:WGS84BoundingBox>
      <ows:LowerCorner>12.135781691549301 48.405980213444934</ows:LowerCorner>
      <ows:UpperCorner>18.824874392730379 51.278530725092587</ows:UpperCorner>
    </ows:WGS84BoundingBox>
  </wfs:FeatureType>
  <wfs:FeatureType>
  ...
  <wfs:FeatureType>
    <wfs:Name>UzemniOchrana_ChranUzemi:Maloplošné_zvláště_chráněné_území__MZCHÚ_</wfs:Name>
    <wfs:Title>Maloplošné_zvláště_chráněné_území__MZCHÚ_</wfs:Title>
    <wfs:DefaultSRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.9:5514</wfs:DefaultSRS>
    <wfs:OtherSRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.9:4326</wfs:OtherSRS>
    <wfs:OutputFormats>
    <wfs:Format>text/xml; subType=gml/3.1.1/profiles/gmlsf/1.0.0/0</wfs:Format>
    </wfs:OutputFormats>
    <ows:WGS84BoundingBox>
      <ows:LowerCorner>11.996206262583122 48.270769845462425</ows:LowerCorner>
      <ows:UpperCorner>18.952872493443596 51.240248516869322</ows:UpperCorner>
    </ows:WGS84BoundingBox>
  </wfs:FeatureType>
  <wfs:FeatureType>
  ...
</wfs:FeatureTypeList>

Filtrovací operace podporované serverem jsou vypsány v sekci Filter_Capabilities:

<ogc:Filter_Capabilities>
  <ogc:Spatial_Capabilities>
    <ogc:GeometryOperands>
      <ogc:GeometryOperand>gml:Envelope</ogc:GeometryOperand>
      <ogc:GeometryOperand>gml:Point</ogc:GeometryOperand>
      <ogc:GeometryOperand>gml:Polygon</ogc:GeometryOperand>
      <ogc:GeometryOperand>gml:LineString</ogc:GeometryOperand>
    </ogc:GeometryOperands>
    <ogc:SpatialOperators>
      <ogc:SpatialOperator name="BBOX"/>
      <ogc:SpatialOperator name="Equals"/>
      <ogc:SpatialOperator name="Disjoint"/>
      <ogc:SpatialOperator name="Intersects"/>
      <ogc:SpatialOperator name="Crosses"/>
      <ogc:SpatialOperator name="Touches"/>
      <ogc:SpatialOperator name="Within"/>
      <ogc:SpatialOperator name="Contains"/>
      <ogc:SpatialOperator name="Overlaps"/>
    </ogc:SpatialOperators>
  </ogc:Spatial_Capabilities>
  <ogc:Scalar_Capabilities>
    <ogc:LogicalOperators/>
    <ogc:ComparisonOperators>
      <ogc:ComparisonOperator>EqualTo</ogc:ComparisonOperator>
      <ogc:ComparisonOperator>NotEqualTo</ogc:ComparisonOperator>
      <ogc:ComparisonOperator>LessThan</ogc:ComparisonOperator>
      <ogc:ComparisonOperator>GreaterThan</ogc:ComparisonOperator>
      <ogc:ComparisonOperator>LessThanEqualTo</ogc:ComparisonOperator>
      <ogc:ComparisonOperator>GreaterThanEqualTo</ogc:ComparisonOperator>
      <ogc:ComparisonOperator>Like</ogc:ComparisonOperator>
      <ogc:ComparisonOperator>Between</ogc:ComparisonOperator>
      <ogc:ComparisonOperator>NullCheck</ogc:ComparisonOperator>
    </ogc:ComparisonOperators>
  </ogc:Scalar_Capabilities>
  <ogc:Id_Capabilities>
    <ogc:EID/>
    <ogc:FID/>
  </ogc:Id_Capabilities>
  </ogc:Filter_Capabilities>
</wfs:WFS_Capabilities>

Stáhnutí dat

Stažení dat obstará dotaz typu GetFeature, kde navíc musíte specifikovat typename, tj. typ prvků, který chcete obdžet jako výsledek dotazu. Server vratí prvky ve výchozím datovém formátu (tj. GML) a souřadnicivém systému, v případě ukázkového serveru to je S-JTSK (EPSG:5514).

https://gis.nature.cz/.../WFSServer?service=WFS&request=GetFeature&typename=UzemniOchrana_ChranUzemi:...
                     |      |          |
typ sluzby ------------------------------+      |          |
dotaz typu GetFeature --------------------------------+          |
specifikace typu prvku (typename)-----------------------------------------+

Příklad pro získání prvků velkoprošných chráněných území:

https://gis.nature.cz/…/WFSServer?service=WFS&request=GetFeature&typename=UzemniOchrana_…

Pokud si přejeme stáhnout data v jiném než výchozím souřadnicovém systému, můžeme jej definovat pomocí parametru srsname. Následuje příklad pro získání dat v souřadnicovém systému WGS-84 (EPSG:4326, pozor na pořadí souřadnic (viz Capabilities response)):

https://gis.nature.cz/…/WFSServer?service=WFS&request=GetFeature&typename=UzemniOchrana_…&srsname=epsg:4326

Filtrování dat

Následuje příklad stažení dat vybraných na základě prostorového filtru. Filtr je předán parametrem filter a definován dle standardu OGC Filter Encoding. V našem připadě může vypadat následovně (v jedné řadce):

<ogc:Filter>
  <ogc:Within>
   <ogc:PropertyName>SHAPE</ogc:PropertyName>
   <gml:Envelope>
    <gml:lowerCorner>48.4744444 12.7083628</gml:lowerCorner>
    <gml:upperCorner>49.4017450 14.8397106</gml:upperCorner>
   </gml:Envelope>
  </ogc:Within>
</ogc:Filter>

Varování

Níže uvedené příklady berte prozatím pouze jako ilustrační, server AOPK ČR působí, že prostorové filtrování v současné době nepodporuje (viz sekce Filter_Capabilities v dokumentu Capabilities).

Vybereme tedy prvky, které leží uvnitř (within) daného minimálního ohraničujícího obdélníku:

https://gis.nature.cz/…/WFSServer?service=WFS&request=GetFeature&typename=UzemniOchrana_…&srsname=epsg:4326&filter=<ogc:Filter>…

Podobně může být definován atributový filtr:

<ogc:Filter>
  <ogc:PropertyIsLike wildCard="%" singleChar="?" escapeChar="!">
   <ogc:PropertyName>NAZEV</ogc:PropertyName>
   <ogc:Literal>Český kras</ogc:Literal>
  </ogc:PropertyIsLike>
</ogc:Filter>

kdy vybereme pouze prvky velkoplošných chraněných území, které mají atribut NAZEV s hodnotou „Český kras“. Jinými slovy získáme všechny polygony, které definují CHKO Český kras:

https://gis.nature.cz/…/WFSServer?service=WFS&request=GetFeature&typename=UzemniOchrana_…&srsname=epsg:4326&filter=<ogc:Filter><ogc:PropertyIsLike…

Filtrovat data poskytovaná službou WFS lze pohodlně ve vhodném desktopové klientovi, např. QGIS:

NAZEV LIKE 'Český les'
../../_images/wfs-filter.png

Obr. 40 Ukázka aplikace WFS filtru v prostředí QGIS.