Tiskové rozvržení (Print Layout)

Systém QGIS dokáže pracovat s různými formáty a zobrazovat je v mapovém okně (viz Obr. 172). Obsah mapového okna lze jednoduše vyexportovat jako obrázku (Projekt ‣ Import/Export ‣ Eportovat mapu jako obrázek…/pdf). To však v řadě případů nemusí stačit, hlavně když vyžadujeme mapový výstup určený pro tisk.

Pro vytvoření mapového výstupu určeného pro tisk, který si zachová nastavení vrstev (stylování, popisky a další) z projektu, slouží samostatný nástroj Rozvržení (Print Layout). Tento nástroj je dostupný z menu Projekt ‣ Správce rozvržení….

../_images/map_window.png

Obr. 172 Mapové okno zobrazující vrstvy dle jejich stylování.

../_images/composer_output.png

Obr. 173 Ukázka možného výstupu z nástroje Rozvržení.

Nástroj Rozvržení umožňuje vytvořit na základě dat mapový výstup v běžně používaných formátech, jakými jsou např. PDF, PNG, JPEG a další. Takovýmto způsobem je možné prezentovat jednotlivá data, jejich kombinaci nebo výsledky různých analýz i bez potřeby speciálních kartografických systémů.

Správce vytváření map

Systém QGIS umožňuje vytvářet víc než jeden mapový výstup na daný projekt. Zpravování jednotlivých mapových výstupů umožňuje Správce rozvržení dostupný z menu Projekt ‣ Správce rozvržení….

../_images/composer_manager.png

Obr. 174 Otevření Správce pro vytváření mapových výstupů.

Zde se nachází okno, kde jsou uvedeny všechny vytvořené mapové výstupy. Pokud není doposud žádný vytvořený, tak je seznam prázdný a pomocí tlačítka Create… se dá vytvořit nový.

../_images/add_new_composer.png

Obr. 175 Zakládání nového mapového výstupu.

Vyskočí okno pro zadání názvu nově vytvářeného mapového výstupu. Po zadání názvu a potvrzení tlačítkem OK se tento vytvoří a následně se otevře okno pro editaci a úpravu samotného mapového výstupu.

Tip

Existující mapový výstup lze zkopírovat pomocí tlačítka Duplicate…. Mapový výstup ke zkopírování se označí a pak se stiskne zmíněné tlačítko. V otevřeném okně se pak nastaví nový název mapového výstupu.

Pokud chcete otevřít existující mapový výstup, tak jej v seznamu Správce rozvržení vyberte a tlačítkem Zobrazit otevřete. Všechny existující mapové výstupy jsou přístupné také z menu Projekt ‣ Rozvržení.

Nastavení pracovní plochy

Jako první je nutné nastavit základní vlastnosti pro pracovní plochu a pro export.

První část je nastavení stránky. Toto je dostupné po kliknutí pravým tlačítkem na plochu stránky pod položkou Vlastnosti stránky…. V pravé části se otevře nastavení stránky v záložce Vlastnosti položky.

../_images/composer_plain.png

Obr. 176 Okno nového rozvržení výstupu.

../_images/paper_settings.png

Obr. 177 Zakládání nového rozvržení- vlastnosti stránky.

Zde se nastaví velikost „papíru“, jeho orientace a barva pozadí. Tyto hodnoty lze přenastavit i v průběhu práce.

Další část nastavení je v záložce Rozvržení. Zde je možné nastavit další části výstupu jako je nastavení výstupu při exportu.

../_images/composer_layout.png

Obr. 178 Zakládání nového rozvržení - export.

Do takto nastavené pracovní plochy lze začít přidávat jednotlivé prvky.

Tip

Při tvorbě profesionálních mapových výstupů se doporučuje používat 400 DPI. Pro běžné použití je vhodné ponechat původní nastavení 300 DPI.

V některých případech je nutné najít vhodnou kombinaci měřítka zobrazovaného mapového výřezu, velikosti podkladového papíru a příslušného DPI.

DPI je zkratka pro Dots per inch, více informací na Wikipedii.