Prvky mapového výstupu

Mapový výstup může obsahovat různé součásti (mapové pole, legenda, titulek, měřítko a jiné). Nastavení celého výstupu je popsáno krok po kroku až po export výstupu.

Zobrazení pracovních panelů

Pro příjemnou práci při tvorbě výsledků je vhodné mít nastavené zobrazování jednotlivých panelů. Vypnout/zapnout panel je možné v menu Zobrazit ‣ Panely, kde se nastaví viditelnost jednotlivým panelům. Na obrázku Obr. 179 je zobrazeno doporučené nastavení zobrazených panelů.

../_images/panels.png

Obr. 179 Nastavení zobrazení a skrytí jednotlivých panelů.

Obsah mapového okna

Pomocí ikony add_map Přidat novou mapu se aktivuje funkce pro přidání výřezu s mapovým oknem. Dalším krokem je umístění výřezu pro mapové okno do pracovní plochy pomocí tažení myši. Po umístění se do výřezu načte obsah mapového okna.

../_images/map_input.png

Obr. 180 Výřez s obsahem mapového okna a jeho detailní nastavení.

Velikost výřezu a jeho polohu lze měnit pomocí tahání za jeho hrany nebo uchopení za jeho obsah a posun. Pokud potřebujeme posunout obsah mapy, pak použijeme nástroj mActionMoveItemContent Posunout obsah položky a interaktivně změníme rozsah pomocí tažení.

Tip

Výřez s mapovým oknem má vícero dalších nastavení. Rozšířené nastavení je dostupné pro každý prvek přidaný do mapového výstupu. V části Položky se nachází přehled všech prvků přidaných v mapovém výstupu. Označením vybraného prvku se v části Vlastnosti položky otevře detailní nastavení konkrétního mapového prvku.

../_images/map_items.png

Obr. 181 Dostupné položky u nastavení mapového okna.

Obsah výřezu byl při jeho umístění vygenerován dle aktuálního rozsahu mapového okna. Manipulace obashu mapy a jeho překreslování je možné ovládat pomocí sady tlačítek v horní části detailu prvku Vlastnosti položky.

  • mActionRefresh Aktualizovat náhled mapy - aktualizace obsahu mapového okna
  • mActionSetToCanvasExtent Nastavit rozsah mapy tak, aby odpovídal hlavnímu rozsahu plátna
  • mActionViewExtentInCanvas Zobrazit aktuální rozsah mapy na hlavním plátně
  • mActionSetToCanvasScale Nastavit měřítko mapy tak, aby odpovídalo měřítku hlavního plátna
  • mActionViewScaleInCanvas Nastavit hlavní plátno tak, aby odpovídalo aktuálnímu měřítku mapy
  • mActionShowBookmarks Záložky nastavení mapového okna dle existujících záložek
  • mActionMoveItemContent Interaktivně upravit rozsah mapy totožná funkcionalita pro změnu rosahu tažením
  • labels Nastavení tvorby popisků speciální chování popisků v mapovém výstupu - jejich posun na okrajích, blokování popisků

V první sekci nastavení lze nastavit přesné měřítko mapového okna, jeho natočení, nebo specifický souřadnicový systém.

V části Rozsahy lze přesně nadefinovat rozsah mapového okna v souřadnicovém systému mapového projektu.

../_images/map_main_properties.png

Obr. 182 Hlavní nastavení položky mapového okna.

Častou součástí mapového výřezu je i souřadnicová mřížka - grid s popisem souřadnic. Grid lze přidat a nastavit v položce Mřížky. Lze nastavit styl gridu (linie, křížky, jiné symboly, jenom rám se souřadnicemi) a dále nastavit interval a styl vykreslování.

Tip

Pro grid lze definovat souřadnicový systém odlišný od projektu.

../_images/map_coordinates.png

Obr. 183 Mapové okno s gridem a souřadnicemi.

../_images/map_grids.png

Obr. 184 Nastavení gridu pro mapové okno.

Nastavení popisků gridu je umístěno v části Vykreslit souřadnice. Lze nastavit formát vystupu, počet desetinných míst font i barvu. Popisky jsou rozděleny do jednotlivých částí mapového okna (levá, pravá, horní, dolní). Každou stranu lze nastavit samostatně - zda se zobrazuje, pozici vůči rámu, orientaci a řazení.

../_images/map_decoration.png

Obr. 185 Nastavení zobrazování popisových souřadnic gridu.

Text (titulek, tiráž, doprovodný text)

Obvyklým požadavkem pro mapový výstup je textové pole s titulkem. Textové pole se přidá pomocí ikonky add_label Přidat nový popísek. Umístění textového pole probíhá stejně jako je popsané u mapového výřezu.

Jednotlivá nastavení pro obsah tohoto pole jsou opět dostupná přes záložku Vlastnosti položky. Lze zde nastavit samotný text, jeho font, zarovnání, orámování, pozadí a další různé. Textové pole se dále využivá např. pro vložení tiráže či dalšího doprovodného textu

Legenda

Další obvyklou součástí mapového výstupu je legenda. Ta má popisovat jednotlivé prvky, které jsou zobrazovány. Přidání legendy do mapového výstupu je možné pomocí ikonky add_legend Přidat novou legendu. Umístění položky legendy do mapového okna je provedeno stejně jako u předchozích položek.

Obsah legendy je vygenerován v momentě jejího umístění a na základě nastavení stylů jednotlivých vrstev zobrazovaných v mapovém okně. V ideálním případě se všechny úpravy provádí v nastavení vrstev tak, aby byl minimalizovaný počet ručních úprav v tomto kroku.

Obsah legendy je možné upravovat podobným způsobem jako ostatní prvky (Vlastnosti položky). Lze upravit název, zarovnání, odsazování a další vizuální nastavení pro zobrazování legendy.

Dále lze upravit i jednotlivé položky legendy, ubrat, přidat novou, změnit text i zařazení jednotlivých položek v rámci legendy samotné.

../_images/composer_legend.png

Obr. 186 Přidaná legenda a úprava jejích položek.

Tip

Pokud upravujete legendu, tak se může stát, že se změnami nebudete spokojeni. V případě, že nechcete změny v nastavení provést ručně, můžete legendu vygenerovat z dat znova pomocí tlačítka Aktualizovat vše.

Atributová tabulka

V některých případech je vhodné umístit do mapového výstupu i část atributové tabulky. Tuto lze přidat pomocí tlačítka add_attributes Přidat atributovou tabulku.

Všeobecná nastavení tabulky a jejího vzhledu se nachází v části Vlastnosti položky. Pokud je v projektu přidáno vícero vrstev, které mají atributovou tabulku, tak se nastaví zdrojová vrstva pro atributovou tabulku do mapového výstupu.

../_images/composer_table.png

Obr. 187 Atributová tabulka vybrané vrstvy přidaná v mapovém výstupu.

Úprava samotné tabulky se nachází pod tlačítkem Atributy…. V tomto menu jsou 2 základní části. V první části se manipuluje s atributy. Zde se vyberou všechny atributy, které se v tabulce mají zobrazit add remove, jejich pořadí up down, může se zde nastavit titulek pro atribut, ale i zarovnávání hodnot.

V druhé části se nastavuje řazení dat v tabulce. Řazení se řídí definovanými pravidly. Každé pravidlo musí obsahovat atribut, podle kterého se tabulka bude řadit, a typ řazení (sestupně nebo vzestupně). Takto nadefinované pravidlo se pak tlačítkem add přidá do seznamu pravidel. Jednotlivá pravidla se vypisují do pole pod sebe. Jejich pořadí je možné měnit a ovlivnit tak přesné vypsání tabulky do mapového výstupu.

../_images/attribute_setting.png

Obr. 188 Nastavení zobrazení atributové tabulky v mapovém výstupu.

Měřítko

Běžnou součástí výstupu je také měřítko. To lze přidat pomocí ikony add_scale Přidat nové grafické měřítko a vložením prvku do výstupu. Výběr stylu a další nastavení je dostupné v záložce Vlastnosti položky viz Obr. 189. Nejdůležitější je výběr stylu legendy v položce Styl. Lze vybrat z grafických měřítek nebo zvolit číselné měřítko. Dále lze nastavit jednotky a jejich popisek. Dále jsou pak ostatní nastavení pro vzhled měřítka.

../_images/legenda_nastaveni.png

Obr. 189 Detailní nastavení měřítka.

Směrová růžice

Do mapového výstupu lze přidat také směrovou růžici - pomocí ikony north_arrow Přidat směrovou růžici. Pokud nemáme žádný obrázek růžice, najdeme několik typů růžic v základní QGIS SVG knihovně. Zdrojový obrázek zvolíme v záložce Vlastnosti položky, zde jsou dostupná také další nastavení, např. rotace, která je za určitých okolností u směrové růžice nutná a lze ji nastavit automaticky.

Na obrázku Obr. 190 je vidět nastavení synchornizace s vybraným mapovým oknem a nastevní na skutečný sever, které nastaví rotaci růžice automaticky.

../_images/composer_arrow.png

Obr. 190 Nastavení směrové růžice.

Obrázek

Tento nástroj je totožný s nástrojem pro přidání směrové růžice. Je dobré si uvědomit, že obsah přidaného obrázku je pouze na uživateli a do mapového výstupu může přidat různý obsah.

Šipka

Alternativní možností vytvoření směrové ružice může být pomocí ikony add_arrow Přidat šipku. Tato funkce je primárně určena ke kreslení šipek ve smyslu znázornění vztahů mezi jednotlivými součástmi mapové kompozice. Držením klávesy Shift při kreslení šipky se nám kurzor bude přichytávat po 45°. Směrová růžice může být vykreslena různou symbologií. Výběr symbologie a další nastavení jsou dostupné v záložce Vlastnosti položky. Lze zde ponechat defaultní styl prvku, kdy se vykresluje jednoduchá šipka. Je možné použít i složitější nastavení - například použít vlastní svg symboly pro začátek a konec šipky.

../_images/arrow.png

Obr. 191 Detailní nastavení směrové šipky.

Další prvky

Do mapového výstupu můžeme také přidat základní geometrické tvary add_shape Přidat tvar, rýsovat polygony a linie add_nodes Add Node item, nebo přidat HTML kód add_html Přidat HTML rám.