Profil terénu

Sledování výškových změn na určité zvolené trase je běžně používaný nástroj. Jedna z možností jak tento druh měření provádět v QGISu je plugin Profile tool, který je součástí oficiálního repozitáře. Je možné jej nainstalovat pomocí menu „Zásuvné moduly“. Nainstalovaný plugin se přidá do menu Zásuvné moduly jako samostatné položka.

Pro výpočet profilu je možné použít digitální model terénu v rastru, ale i bodovou vrstvu, která obsahuje v atributové tabulce výšky. Bodová vrstva, která má 3D geometrii, ale neobsahuje atributové pole s výškou není dostatečným vstupem.

Standarní použití výpočtu profilu

Po spuštění nástroje je nutné nejdřív přidat vrstvu, ze které se bude profil počítat. Při kliknutí na tlačítko Add Layer se přidá aktivní vrstva. V případě rastrové vrstvy je nutné vybrat kanál s údaji o výšce, pokud je rastr jednokanálový tak se nastavení vrstvy rovnou zapíše do tabulky. Při výběru bodové vrstvy se otevře dialogové okno na výběr atributu s výškami.

../_images/profile_default.png

Obr. 129 Výchozí nastavení pluginu po zadání vrstvy pro výpočet profilu.

Výchozí nastavení pluginu, tak jak je vidět na obrázku, umožňuje začít s okamžitým měřením profilů pomocí interaktivního zadání trasy profilu v mapovém okně. Pomocí zadávání jednotlivých bodů linie se aktualizuje profil v grafu pro všechny ukončené segmenty linie, ale i tabulka profilu v další samostatné záložce pluginu. Zadávání linie se ukončí běžným dvouklikem. Zadáním nové linie se zruší předešlé vyhodnocení.

Dle výchozího nastavení se všechny výsledky interpolují mezi lomovými body vstupní linie. Při zrušení nastavení interpolace pomocí zatrhávací položky se budou hodnoty určovat pouze pro lomové body.

Zobrazení výsledků

Samotné výsledky měření profilu se skládá ze 2 základních částí, které jsou umístěny v samostatných záložkách. První záložka obsahuje graf profilu. Výhodou je nastavení, které umožňuje propojit graf s mapovým oknem tak, že při procházení profilu v grafu se ukazuje poloha na trase přímo v mapovém okně. Toto nastavení je pomocí zatrhávací položky Link mouse position on graph with canvas.

Samotný graf je určen osou X, na které je zobrazena vzdálenost na trase od počátečního bodu. Osa Y slouží pro zobrazování sledované veličiny - nadmořské výšky. Přesné umístění kurzoru je možné zobrazovat tak jak je to viditelné na obrázku a to pomocí zatrhávací položky Show cursor.

Rozsah grafu v ose Y je možné nastavit pomocí změny minimální a maximální nalezené hodnoty její manuálním zadáním, či úpravou stávající hodnoty.

Opětovné nastavení grafu do jeho výchozího nastavení je možné pomocí tlačítka Reset view.

../_images/profile_result_example.png

Obr. 130 Zobrazení výsledků v obou záložkách.

Druhá forma výsledků z tohoto měření je tabulka. Nachází se v samostatné záložce. Tabulku obsahuje pravidelně rozestoupené body na trase. Interval vypočtených bodů je 0.5 m. Obsah tabulky je možné zkopírovat a přímo vložit do tabulkového editoru ve 2 verzích - se souřadnicemi a bez nich. Další funkce je vytvoření dočasné vrstvy z této tabulky a její zobrazení v mapovém okně pomocí tlačítka Create Temporary layer.

Režim výpočtu

Pomocí tohoto nástroje je možné počítat standardní výškový profil. Dalšími možnostmi je výpočet sklonu ve dvou variantách - v procentách a ve stupních.

Toto nastavení je možné změnit pro již spočtenou trasu a graf se automaticky přepočte. Výsledková tabulka počítá pouze výškový profil.

Výstupy

Profil je možné exportovat ve 3 variantách. Dvě z nich slouží pouze pro export grafu - jako SVG nebo PNG. Samotný profil je možné vyexportovat jako 3D linii do formátu .DXF.

V případě vytvoření dočasné vrstvy z tabulky je možné pak vrstvu uložit jako běžnou geometrii a dále s ní pracovat dle potřeby. Jedná se o bodovou 2D vrstvu, která má výškový údaj zapsaný jako atributové pole.

Výpočet pro vrstvu

dopsat