Varování

Kapitola je ve výstabě

Poznámka

Detailnější materiály k MapServeru vznikají na našem GITHubu

MapServer je jeden z nejstarších programů sloužících k distirbuci geografických dat. Původně byl vývoj financován NASA a odehrával se primárně na University of Minnesota (ve starší literatuře se o něm hovoří jako o UMN MapServer).

MapServer obsahuje řadu nástrojů - vedle vlastního mapového serveru obsahuje i cache server, WFS server a sadu nástrojů pro příkazovou řádku umožňujících provádět některé operace

  • MapScript
  • MapCache
  • TinyOWS

Konzolové nástroje pro MapServer

Většina nástrojů pracuje se vstupním konfiguračním souborem Mapfile, případně se vstupním souborem Esri Shapefile.

legend
Nástroj pro generování obrázků s legendou, definovanou v mapfile.
mapserv
Vlastní MapServer - většinou je spouštěn přes CGI rozhraní webového serveru.
msencrypt
Nástroj pro vytváření kryptovacích klíčů pro připojení k databázím (CONNECTION v MapFile). Soubor se potom použije v parametru MS_ENCRYPTION_KEY.
scalebar
Podobně jako legend - vytvoří obrázek s měřítkem na základně vstupního mapfile
shp2img
Vytvoří obrázek na základně mapfile a dalších parametrů. Je vhodný pro testování mapfilů, při nastavení úrovně upovídanosti se může podařit odhalit problémy s připojením a podobně.
shptree
Vytváří Quadtree prostorový index pro zadaný Shapefile. Měl by se podstatně zrychlit běh aplikace.
shptreetst a shptreevis
Slouží ke kontrole vytvořeného indexu. shptreevis vyrobí shapefile, který si lze prohlédnout, shptreetst k výpisu informací o prvcích na základě indexu.
sortshp
Seřadí prvky v shapefile podle zadaného sloupce (opět by mělo vést ke zrychelní).
tile4ms
Vytvoří soubor s indexem shapefilů, podobně jako ogrtindex.