Rastrová algebra - výpočet NDVI

Rasterová algebra

Nástroj srovnatelný s topologickými překryvnými operacemi vektorových dat. Umožňuje kombinovat rastrové vrstvy pomocí různých matematických operací. Tyto matematické operace se vykonávají buď na jedné nebo více vrstvách a jejich výstupem je vrstva nová. Rastrová algebra se často používá pro prostorové modelování a analýzu.

Operátory jsou obvyklé matematické, statistické, relační a logické operátory (+, -, *, /, >, <, >=, <=, <>, mod, div, and, or, not, …).

Funkce se dělí na:

Lokální
na individuální buňce, nová hodnota vzniká z jedné rastrové buňky jedné nebo více vrstev.
Fokální
v definovaném okolí, nová hodnota vzniká z definovaného okolí buňky (např. jako výsledek operace nad „oknem“ 3x3 pixely)
Zonální
na specifické oblasti, nová hodnota vzniká ze zóny definované v jiné vrstvě.
Globální
používají se všechny buňky informační vrstvy (např. analýzy povrchů).

Jak již bylo uvedeno, tak Rasterio využívá pro uložení dat strukturu NumPy, což nám umožňuje s těmito datovými strukturami pracovat standardním způsobem a využívat i pokročilé nástroje pro analýzu obrazu, jako je Sciktit Image, Matplot lib, OpenCV a další.

V našem příkladu si ukážeme jednoduchou analýzu - výpočet indexu NDVI ze satelitních dat.

NDVI

Normalizovaný vegetační index je jednoduchý grafický indikátor, který ukazuje na přítomnost zelené vegetace v daném objektu (snímku). Tento index se obyčejně, ale nikoliv výhradně, používá pro zpracování satelitních dat.

../../_images/ndvi-graph.png

Obr. 5 Graf absorbce červeného a infračerveného spektra, zdroj Wikipedia NDVI

Chlorofyl zelených rostlin absorbuje červené světlo (od 0.4 do 0.7 µm). Buněčná struktura naopak odráží infračervené spektrum (od 0.7 do 1.1 µm). Index NDVI spočítáme jako poměr těchto dvou spekter:

NDVI=(NIR−RED)/(NIR+RED)
kde
 • NIR - near-infrared (Band 8)
 • RED - red (Band 4)

Index NDVI nabývá hodnot mezi -1 a +1. Obecně lze říci, že čím více odraženého světla v infračerveném spektru v poměru k červené barvě, tím více je v daném pixelu přítomna hustá zelená vegetace, jako například les.

Hustá vegetace bude nabývat relativně vysoké pozitivní hodnoty (0.3 až 0.8), mraky a sníh budou mít negativní hodnoty indexu. Volně stojící voda (oceány, jezera, řeky), mají spíše nízkou odrazivost v obou spektrech, jejich hodnoty se pohybují okolo 0 z obou stran. Půdy, které mají tendenci odrážet infračervenou barvu o něco více než červenou mají nízké hodnoty NDVI (0.1-0.2)

../../_images/NDVI_102003.png

Obr. 6 Příklad mapy NDVI Britských ostrovů z družice NOAA AVHRR). Wikipedia NDVI Great Britain

Výpočet NDVI

Výpočet s daty v NumPy provedeme už jednoduše (10):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
import rasterio

with rasterio.open('data/B04-2018-05-06.tiff') as vis:
  vis_data = vis.read().astype(float)[0]

with rasterio.open('data/B08-2018-05-06.tiff') as nir:
  nir_data = nir.read().astype(float)[0]
  meta = nir.meta

ndvi = (nir_data - vis_data) / (nir_data + vis_data)

print (ndvi.min(), ndvi.max())

Zápis do nového souboru

Pro výstupní soubor musíme nejprve nadefinovat jeho parametry, jako je rozlišení, datový typ, počet pixelů, souřadnicový systém. Většinu údajů můžeme zkopírovat ze vstupního souboru (8), a ty rozdílné (v našem případě datový typ) přepíšeme (14):

 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
  meta = nir.meta

ndvi = (nir_data - vis_data) / (nir_data + vis_data)

print (ndvi.min(), ndvi.max())

meta["dtype"] = "float32"

with rasterio.open('outputs/ndvi.tif', 'w', **meta) as dst:
  dst.write_band(1, ndvi.astype(rasterio.float32))

Poznámka

Výsledný soubor můžete prohlédnout např. v QGIS nebo v Jupyter Notebooku:

bit8_green = ((ndvi+1)*128).astype('uint8') # convert to 0-256 values
PIL.Image.fromarray(bit8_green, "L")
../../_images/ndvi.png

Obr. 7 Výsledný soubor s NDVI indexem.

Úkol

Pokuste se podle stejného postupu vypočítat tzv. Water index. Jaké kanály použít najdete např. na wikipedii.