Třídy a objekty

Python je objektově - orientovaný programovací jazyk (OOP) i když jeho objektové vlastnosti nemusíte moc využívat, sem tam na vás vykouknou a dobré o tom něco vědět.

Téma objektově orientovaného programovaní dosti přesahuje smysl tohoto tutoriálu, budeme se snažit jím projít co možná po povrchu, abychom byli schopni pracovat s knihovnami pro prostorová data.

Objekty

Když se řekne objekt, znamená v Pythonu všechno co můžete uložit do proměnné (tedy i funkce, pole, data). V Pythonu není rozdíl mezi objektem a hodnotou.

Objekt je „něco“, co má nějaké vlastnosti (data) a nějaká chování (metody), které s daty pracují. Objekty spojují data a funkčnost do jednoho celku.

Jak zjistíte, jaké má objekt vlastnosti (atributy) a funkce (metody)? Samozřejmě z dokumentace, např. pomocí programu pydoc:

$ pydoc list

Help on class list in module __builtin__:

class list(object)
 | list() -> new empty list
 | list(iterable) -> new list initialized from iterable's items
 |
 | Methods defined here:
 |
 | __add__(...)
 |   x.__add__(y) <==> x+y
 |
 | __contains__(...)
 |   x.__contains__(y) <==> y in x
 |
 | __delitem__(...)
 ...

Rychlá pomoc je funkce dir(), která vrátí všechny atributy a metody daného objektu

>>> dir([])
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__',
'__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__',
'__getitem__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__',
'__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__',
'__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__',
'__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop',
'remove', 'reverse', 'sort']

z tohoto výpisu sice nepoznáte, jedná-li se o data (atributy) nebo metody (funkce) daného objektu, ale pro základní přehled to stačí a odhadnout se to podle názvu většinou dá. K podtržítkám v názvech některých vlastností se dostaneme níže.

Pole prvků jako objekt

Pojďme se podívat v rychlosti na objekt, který už známe, akorát jsme nevěděli, že je to objekt, na seznam prvků. Jaké má vlastnosti zjistíme pomocí funkce dir():

dir([]) # vypíše vlastnosti prázdného pole
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__',
'__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__',
'__getitem__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__',
'__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__',
'__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__',
'__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop',
'remove', 'reverse', 'sort']

Pomiňme pro chvíli vlastnosti začínající dvěma podtržítky __ a všimněme si těch, které začínají od append. Podíváme-li se do dokumentace pomocí nástroje pydoc (pydoc list), zjistíme, že

append(objekt)
přidá nový element na konec pole
count(hodnota)
vrátí počet prvků, které odpovídají dané hodnotě
extend(iterable)
přidá další seznam na konec stávajícího seznamu
index(hodnota)
vrátí první index zadané hodnoty
insert(index, objekt)
vloží nový prvek na zadaný index (např. pole.insert(0, ‚elece pelce‘) vloží nový prvek na první pozici pole
pop()
odebere poslední provek z pole
remove(hodnota)
smaže první prvek odpovídající zadané hodnotě
reverse()
otočí pořadí elementů v poli
sort()
seřadí elementy v poli

Příklad použití:

>>> pole = [10, 5, 'x', 'kecy v kleci', [7, 'a'], '+', -10]
>>> print(pole)
[10, 5, 'x', 'kecy v kleci', [7, 'a'], '+', -10]

>>> pole.sort()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unorderable types: str() < int()

>>> pole.append('jeste neco')
>>> print(pole)
[10, 5, 'x', 'kecy v kleci', [7, 'a'], '+', -10, 'jeste neco']

>>> pole.insert(3, 'neco na 4tou pozici')
>>> print(pole)
[10, 5, 'x', 'neco na 4tou pozici', 'kecy v kleci', [7, 'a'], '+', -10, 'jeste neco']
>>>

A takto se s objekty pracuje - používáme jejich metody (v praxi funkce) a atributy (data).

Objekt Point z modulu shapely

Podíváme-li se do dokumentace třídy shapely.geometry.Point, uvidíme, že má následující metody (vybírám ty zajímavé - použijte pydoc shapely.geometry.Point):

almost_equals()
porovnává souřadnice až do přiměřeného počtu desetinných míst
buffer()
vrátí buffer podle zadaných parametrů
contains()
obsahuje jinou gemetrii
crosses()
kříží se s jinou geometrií
difference()
vrátí rozdíl s jinou geometrií
distance()
počítá vzdálenost k jiné geometrii

overlaps, intersects, …

simplify()
generalizeace
to_wkb()
vrátí well known binary representaci geometrie
to_wkt()
vrátí well known text representaci geometrie

Vybral jsem pouze některé metody, ale pojďme je trochu vyzkoušet:

from shapely.geometry.import Point

bod1 = Point(10, 20) # vyrobíme nový bod, předpis pro parametry je ve funkci
          # __init__
print(bod1)

bod2 = Point(10, 10)
print(bod2)

# měly by vzniknout 2 kruhy, které se vzájemně dotýkají svých středů
buffer1 = bod1.buffer(10)
buffer2 = bod2.buffer(10)

# a jdeme si hrát
buffer1.almost_equals(buffer2) # vrátí False

myunion = None # inicializace prázdné proměnné
if buffer1.intersects(buffer2): # pokud spolu geometrie souvisí
  myunion = buffer1.union(buffer2) # udělej jejich spojení

# ověření, že střed je střed
centroid = buffer2.centroid()

centroid.almost_equals(bod2) # -> True

Vlastní třídy (po povrchu)

Jak si vytvářet vlastní objekty vytvoříme tak, že nejprve definujeme třídu a následně budeme vytvářet její instance.

Třída je jakýsi předpis pro objekt. Jeho instance je od třídy odvozený konkrétní objekt.

Příkladem třídy může být Clovek, který má atributy (vlastnosti) ruka, noha, zuby, jmeno a metody (funkce) mluv(), jez(), podej(). Od této třídy pak můžeme odvodit instanci konkrétního člověka jménem „Patrik Jouda“, který bude mít ruku, nohu, několik zubů a funkce že „mluví“, „jí“ a je schopen něco podat.

Nebo v případě rastrových souborů se shodneme na tom, že je potřeba mít třídu rastr, která bude předepisovat co všechno takový rastrový objekt má mít - Transformační matici (což je instance jiného objektu), počet řádků, počet sloupců, rozlišení a metodu pro čtení a zápis vlastních dat.

Už jsme se seznámili se třídou Point, která reprezentuje obecnou bodovou geometrii, která má vlastnosti (souřadnice) bodu a spoustu metod pro práci s geometriemi.

Vlastní třídu vytvoříme tak, ji uvedeme kláčovým slovem class a případně jako parametr přidáme „rodičovský objekt“ (třídy od sebe mohou navzájem vlastnosti dědit, např. člověk může dědit vlastnosti od třídy Živočich).

Pokud musíme nastavit nějaké proměnné hned na počátku inicializace třídy, použijeme k tomu speciální metodu __init__, které můžeme předat inicializační parametry (např. v případě našeho bodu Point jsme předávali souřadnice x a y‘).

V rámci třídy musíte odkazovat slovem self na vlastnosti dané třídy. self obsahuje odkaz „sám na sebe“.

Vyzkoušejme si malý příklad vlastní třídy:

# definice vlastní třídy
class MyClass():
  pass # 'pass' znamená "nedělej nic"

moje_trida = MyClass()
print(moje_trida)

Tento krátý program vytiskne adresu v paměti počítače instance třídy MyClass, kterou jsme uložili do proměnné moje_trida:

<__main__.MyClass object at 0x7f5b72e0fd30>

Pokusme se naši třídu trochu rozšířit - a pojďme si vyrobit vlastní model rastrového souboru:

class Raster(object): # je vhodné odvodit třídu od základního objektu 'object'
  """Třída reprezentující rastrová data
  """

  def __init__(self, columns, rows, transformation=None):
    """Konstruktor třídy - tato funkce se zavolá při vzniku nové
    instance třídy. Máme zde dva povinné parametry:

    columns - počet sloupců
    rows - počet řádků

    a jeden nepovinný parametr

    transformation - transformační matice, jak ji známe např. z formátu
        GeoTIFF. Výchozí hodnota tohoto parametru je nastavena na
        None, můžeme ho při zadání přeskočit

    """

    # nastavíme atributy (data) třídy
    self.columns = columns
    self.rows = rows
    self.transforamtion = transformation

    # inicializace prázdného pole 'data'
    self.data = None

  def set_data(self, data):
    """Metoda (funkce), která nám umožní nastavit data,
    data jsou očekávána jako pole polí - pole řádků, obsahující pole
    sloupců
    """

    self.data = data # jsme důvěřiví a nebudeme ověřovat, že vstupní
             # data jsou opravdu sloupce a řádky

  def averadge_filter(self, size):
    """Funkce, která vrátí nový rastr (pouze data), obsahující původní
    hodnoty, které prošly filtrem o velikosti 3x3, kdy prostřední
    hodnota odpovídá průměru všech buněk okolo sum(matice)/(size * size)

    size = 3
    +---+---+---+   +---+---+---+
    | 1 | 2 | 4 |   |  |  |  |
    +---+---+---+   +---+---+---+
    | 1 | 3 | 2 | --> |  |2.3|  |
    +---+---+---+   +---+---+---+
    | 2 | 3 | 3 |   |  |  |  |
    +---+---+---+   +---+---+---+
    """
    # size musí být liché číslo
    if size%2 == 0:
      size += 1

    # tohle bude komplikovanější a už na to napsali funkce jiní, zkusíme
    # si to ale naiplementovat sami. Až budete něco dělat s maticemi,
    # použijte dostupné funkce z balíčku numpy

    result = [ ]
    for row in range(self.data):
      if row < int(size/2):
        continue
      elif row > len(self.data)-int(size/2):
        continue
      result.append([])
      for col in range(self.data[row]):
        if col < int(size/2):
          continue
        elif col > len(self.data)-int(size/2):
          continue

        for # TODO - pro kazdou bunku

Slovo o podtržítkách

Některé vlastnosti objektů mají název uvozený dvěma podtržíky, např. __sizeof__ a některé ne, jaký je v tom rozdíl? Pokud nějaká vlastnost objektu začíná jedním podtržítkem, znamená to, že se jedná o privátní vlastnost.

Pokud je podtržítko na začátku jenom jedno, neměli byste tuto funkci používat (ale technicky vzato je to povoleno a občas člověk musí v kódu trochu „zaprasit“).

Pokud vlastnost začíná dvěma podtržítky, je zcela privátní a použít nejde. Zkusíme to oddemonstrovat na následujícím příkladu a pozor, vytvoříme naši první třídu (objekt našeho vlastního typu):

>>> # nova trida
>>> class MyClass(object):
...
...   def __init__(self):
...     """Konstruktor třídy - funkce, která se zavolá pouze při
...     inicializaci třídy"""
...     self.atribut = "veřejná vlastnost"
...     self._private_atribute = "privátní vlastnost"
...     self.__super_private_attribute = "na tohle už si nešáhneme
...
...   def _castecne_privatni(self):
...     """Částečně privátní metoda - není "vidět", ale můžeme ji použít
...     """
...
...     return "Castecne privatni funkce"
...
...   def __uplne_privatni(self):
...     """Zcela privátní metoda - z "venku" objektu není spustitelná
...     """
...
...     return "Uplne privatni funkce"
...
...   def uplne_verejna(self):
...     """Úplně veřejná metoda - můžeme ji spouštět
...     """
...
...     # "uvnitř" objektu na privátní funkce dosáhneme
...     return "Uplne verejna funkce a vola privatni: " + self.__uplne_privatni()

>>> # a ted ji pouzijeme
>>> moje_trida = MyClass()
>>> c._castecne_privatni()
Castecne privatni funkce

>>> c.__uplne_privatni()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'MyClass' object has no attribute '__uplne_privatni'

>>> c.uplne_verejna()
Uplne verejna funkce a vola privatni: Uplne privatni funkce