Pole a slovníky

V programovacích jazycích můžeme pracovat s poli (seznamy, množinami) prvků. V Pythonu můžeme kombinovat různé datové typy jednotlivých prvků v poli.

Nejjednodušším případem pole může být pole celých čísel od 0 do 9:

>>> cisla = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(cisla)

Z výše uvedeného je patrné, že pole zapisujeme do hranatých závorek. Jak jsme psali výše, neusíme se omezovat ja jeden datový typ:

>>> netrideny_srot = [1000, 'elce pelce do pekelce', 10/3]

K prvkům pole přistupujeme pomocí indexů - pomocí čísla pozice prvku v poli, první index má hodnotu 0:

>>> print(netrideny_srot[0])
1000
>>> print(netrideny_srot[2])
3.3333333333333335
>>> print(cisla[5])
4
>>> print(cisla[10])
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: list index out of range

Poslední příklad „vyhodil“ IndexError - pokusili jsme se zobrazit hodnotu jedenáctého prvku v poli (index 10, ale počítáme od 0!), pole cisla má ale pouze 10 prvků (maximální index je proto 9).

Funkce len() nám vrátí celkovou délku pole (počet jeho prvků):

>>> len(cisla)
10
>>> len(netrideny_srot)
3

Pole můžeme slučovat:

>>> jeste_vetsi_srot = cisla + netrideny_srot
>>> print(jeste_vetsi_srot)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 'elce pelce do pekelce', 3.3333333333333335]

K prvkům pole můžeme přistupovat „od zadu“ používáním záporných indexů. Hodnotu posledního prvku v poli můžeme získat následujícími dvěma způsoby:

>>> cisla[len(cisla)-1] # len() vrátí délku pole, nejvyšší index má ale hodnotu o 1 menší
9
>>> cisla[-1]
9

„Vyzobnout“ pouze určité prvky z pole můžeme pomocí zadání dvou krajních indexů:

>>> jeste_vetsi_srot[8:11]
[8, 9, 1000, 'elce pelce do pekelce']

N-tice (tuple)

Uspořádané n-tice prvků (v Pythonu se jmenují tuple) se chovají stejně jako pole, ale s tím rozdílem, že po jejich inicializaci je nemůžeme nijak měnit. Použít se dají pro větší bezpečnost (nelze je přepsat) u vstupních hodnot v prgramu (např. dny v týdnu, měsíce, senzam vstupních hodnot a pod.).

Chovají se stejně jako seznamy, akorát při inicializaci se nepoužívají závorky hranaté, ale kulaté.

>>> tyden = ('pondeli', 'utery', 'streda', 'ctvrtek', 'patek', 'sobota', 'nedele')
>>> print(tyden[3])
ctvrtek

Slovníky (asociativní pole)

Slovníky jsou v podstatě pole s tím rozdílem, že k jednotlivým prvkům se nepřistupuje pomocí číselných indexů, ale pomocí pojmenovaných odkazů. Při jejich definici používáme složené závorky { } a klíč od hodnoty oddělujeme dvojtečkou :.

>>> telefonni_seznam = {
  'Petr': 728123432,
  'Pavel': 8344569870,
  'Klara': 9087354398,
  'Verca': 87698394,
...}

>>> print(telefonni_seznam['Petr'])
728123432

Zanořování polí

Jednotlivé prvky polí mohou být jakéhokoliv datového typu - číslo, text nebo i jiné pole. Takto můžeme vytvářet matice (uspořádané n-tice řádků a sloupců) jako pole polí:

>>> cerveny_kanal = [
  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
  [5, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 8],
  [1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 9],
  [3, 2, 8, 4, 0, 6, 3, 8, 10],
  [1, 5, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 1],
  [8, 2, 7, 4, 5, 0, 7, 5, 9],
  [1, 8, 3, 3, 5, 9, 7, 1, 9],
  [2, 2, 3, 4, 7, 6, 2, 8, 0],
  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
]

Zanořovat pole lze samozřejmě „prakticky“ nekonečně:

>>> rastr = [
  cerveny_kanal,
  zeleny_kanal,
  modry_kanal
]

Stejně tak můžeme libovolně zanořovat slovníky. Ty se využívají v populární datovém formátu JSON a od něho odvozeného formátu GeoJSON:

>>> vrstva = { "type": "FeatureCollection",
"features": [
 { "type": "Feature",
  "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [102.0, 0.5]},
  "properties": {"prop0": "value0"}
  },
 { "type": "Feature",
  "geometry": {
   "type": "LineString",
   "coordinates": [
    [102.0, 0.0], [103.0, 1.0], [104.0, 0.0], [105.0, 1.0]
    ]
   },
  "properties": {
   "prop0": "value0",
   "prop1": 0.0
   }
  },
 { "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [ [100.0, 0.0], [101.0, 0.0], [101.0, 1.0],
      [100.0, 1.0], [100.0, 0.0] ]
     ]
   },
   "properties": {
    "prop0": "value0",
    "prop1": {"this": "that"}
    }
   }
  ]
 }

Nyní můžeme zjistit první souřadnici druhého objektu a jeho geometrický typ:

>>> print(vrstva['features'][1]['geometry']['type'])
LineString
>>> print(vrstva['features'][1]['geometry']['coordinates'][0])
[102.0, 0.0]