Načtení rastrových dat ve formátu JPEG a nastavení souřadnicového systému

Poznámka

Rastrová data ve formátu JPEG jsou umístěna v adresáři data/jpeg zip archivu workshopu.

Rastrová data (v našem případě ortofoto ve formátu JPEG) je možné načíst z menu

../_images/qgis-add-raster-menu.png

anebo z nástrojové lišty aplikace QGIS.

../_images/qgis-add-raster-toolbar.png

Nakonec zvolíme soubor, který chceme načíst do QGISu jako novou rastrovou vrstvu.

../_images/qgis-load-jpg-select.png

Data obsahují přidružený soubor ve formátu World file (jgw). QGIS data tedy zobrazí jako georeferencovaná, nicméně chybí informace o souřadnicovém systému. Pokud není nastaveno jinak, tak QGIS předpokládá souřadnicový systém WGS-84 (EPSG:4326).

../_images/qgis-raster-srs-warning.png

Vzhledem k tomu, že jsou naše data georeferencována v souřadnicovém systému UTM 33N (EPSG:32633), je potřeba nastavení rastrové vrstvy v QGISu změnit.

../_images/qgis-raster-properties.png

V záložce dialogu Obecné v sekci Souřadnicový referenční systém přiřadíme rastrové vrstvě korektní informaci o souřadnicovém připojení.

../_images/qgis-raster-properties-srs.png

V tomto dialogu vybereme souřadnicový systém UTM 33N.

../_images/qgis-raster-properties-srs-dialog.png

QGIS na rozdíl např. Esri ArcGIS neprovádí transformaci datových vrstev připojených v odlišných souřadnicových systémech automaticky. Tuto možnost je nutno povolit a zároveň zvolit cílový souřadnicový systém mapového okna. Poté již QGIS zobrazí datové vrstvy „přes sebe“, tj. transformované do zvoleného souřadnicového systému. Volbu automatické transformace povolíme v dialogu Vlastnosti projektu dostupné z menu aplikace.

../_images/qgis-project-properties.png

V dialogu nejprve povolíme „on-the-fly transformaci“ (1), poté zvolíme cílový souřadnicový systém mapového okna (2) - v našem případě S-JTSK (EPSG:5514) a nastavení potvrdíme (3).

../_images/qgis-project-on-fly-trans.png

Nyní by se měla rastrová vrstva ortofota již zobrazit „natransformována“ do souřadnicového systému S-JTSK.

../_images/qgis-all-layers.png