Efektivní práce

Pohledy

Pohled v databázi je v podstatě dotaz, který se tváří jako tabulka. Můžeme mu nastavit práva a dotazovat ho. Výhodou pohledů je, že pracují s tabulkami se stejnými právy, jaká měl jejich tvůrce. Můžeme tedy pomocí pohledů zpřístupnit uživateli obsah tabulek, které mu nechceme ukázat celé.

Pohledy můžeme zobrazit v QGISu, pakliže obsahují grafickou složku. Můžeme si tedy, připravit dotazy, které nás zajímají a pracovat s nimi, aniž bychom museli výsledky analýz ukládat do nových tabulek.

SET SEARCH_PATH TO ukol_1, public;

CREATE OR REPLACE VIEW parcely_podle_gridu AS
SELECT row_number() over() id1
, p.*, grid.id grid_id
FROM parcely p, jtsk_grid grid
WHERE p.definicnibod && grid.geom;
../_images/parcely_dle_gridu.png

Obr. 4 Výsledek pohledu - obarvení parcel podle gridu.

Materializované pohledy

Materializovaný pohled je v mnoha ohledech podobný jako pohled. Liší se jednou zásadní věcí, dotázaná data jsou skutečně uložena, podobně, jako když vytvoříte tabulku z výsledku dotazu. Data jsou tím pádem statická a nemění se při změně zdrojových dat. Na druhou stranu takto uložená data jsou vrácena ihned, v případě složitého a výpočetně náročného dotazu může být výsledek vrácen mnohonásobně rychleji.

Na rozdíl od prostého uložení výsledku dotazu do tabulky si materializovaný pohled s sebou nese i původní dotaz ze kterého byl vytvořen. Je možné ho obnovit příkatem REFRESH MATERIALIZED VIEW.

Tip

Materializovaný pohled lze indexovat, podobně jako tabulku.

Důležité

Při obnovení materializovaného pohledu musíte mít stejně nastavený search_path jako při jeho tvorbě. To s sebou může nést problémy například při obnově databáze ze zálohy vytvořené pomocí pg_dump.

UDF funkce

Funkce UDF (User Defined Function) vytváříme příkazem CREATE FUNCTION. Funkce může být napsaná přímo v jazyce SQL, v procedurálním jazyce PostgreSQL PL/pgSQL, případně v jakémkoliv jazyce, který podporuje PostgreSQL.

Ukažme si jednoduchý příklad funkce, která vrací kolik procent polygonu je zakryto druhým polygonem.

CREATE OR REPLACE FUNCTION procento_prekryvu(geometry, geometry)
RETURNS float AS $fbody$
  SELECT
  (
   ST_Area(ST_Intersection($1, $2))/
   ST_Area($1)
  ) * 100;
$fbody$
LANGUAGE SQL;

SELECT procento_prekryvu(
  ST_Buffer(ST_MakePoint(0,0), 50),
  ST_Buffer(ST_MakePoint(50,0), 25));

Poznámka pro pokročilé

U funkcí v PostgreSQL funguje přetěžování proměnných, takže je možné napsat celou řadu funkcí pro různé kombinace proměnných.

Složitější funkci si ukážeme v Pl/pgSQL. Bude se jmenovat šupiny a bude vracet polygon oříznutý o části, které jsou zakryté polygony v tabulce šupiny.

BEGIN;

CREATE TABLE supiny (
  id SERIAL PRIMARY KEY
  , geom geometry(POLYGON, 0)
);

CREATE OR REPLACE FUNCTION supiny(sup geometry)
RETURNS geometry AS $$
DECLARE
odecist geometry;
BEGIN
  odecist := ST_MemUnion(geom) FROM supiny
  --normální UNION zlobí kvůli topologickým chybám
  WHERE geom && sup;
  /* vyfiltruji prvky z okoli zajmoveho uzemi*/
  IF odecist IS NULL THEN --odecist je prazdny
   RETURN sup;
  ELSE
   RETURN
     ST_CollectionExtract(ST_Difference(sup, odecist),3)
     ;
   /* Collection extract vybere pouze polygony*/
  END IF;

END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

--vygeneruji náhodná data

DO $$
  DECLARE i int;
  BEGIN
   FOR i in 1..500 LOOP
     INSERT INTO supiny(geom)
     SELECT (ST_Dump(
        supiny(
         ST_Buffer(
           ST_Point(
            random() * 100
            , random() * 100
         ), (random() * 10) + 10
         , 25
        )
      )
     )).geom;
   END LOOP;
  END
  $$;COMMIT;
../_images/supiny.png

Obr. 5 Výsledek volání funkce supiny.

Common table expression

Common table expression (CTE) má hned několik zajímavých vlastností. Tou první je možnost rekurze. To je možné využít například při generování čtvercové sítě nebo generování hierarchických struktur.

Použití rekruzivního CTE si předvedeme v následujícím příkladu.

SET SEARCH_PATH TO ukol_1, public;

CREATE TABLE jtsk_grid AS
WITH RECURSIVE
bb AS (
  SELECT ST_Extent(originalnihranice) bbgeom FROM budovy
)
, x AS (
  SELECT ST_XMin(bbgeom) a FROM bb
  UNION
  SELECT a + 1000 FROM x WHERE a < (SELECT ST_XMax(bbgeom) FROM bb)
)
, y AS (
  SELECT ST_YMin(bbgeom) a FROM bb
  UNION
  SELECT a + 1000 FROM y WHERE a < (SELECT ST_YMax(bbgeom) FROM bb)
)
SELECT
row_number() over() id
, x.a x, y.a y
, ST_SetSRID(
  ST_Envelope(
   ST_UNION(ST_MakePoint(x.a, y.a, 5514)
     , ST_MakePoint(x.a + 1000, y.a + 1000, 5514)
   )
  ), 5514
)::geometry(POLYGON, 5514) geom FROM x, y;

Poznámka pro pokročilé

Místo rekurzivního CTE lze v tomto příkladu použít generate_series s týmž výsledkem.

../_images/db_manager_cte.png

Obr. 6 Dotaz můžeme pustit přímo z db manageru QGISu.

../_images/jtsk_grid.png

Obr. 7 Výsledek - vytvořený grid v S-JTSK.

Druhá ze zajímavých vlastností CTE je způsob, jakými jsou optimalizovány. Každá CTE je totiž optimalizována zvlášť. Toho se dá využít při optimalizaci dotazů.

CTE můžeme libovolně řetězit a navzájem dotazovat. To se dá dobře použít, když budeme chtít postupně redukovat množinu dotazovaných prvků pomocí stále přesnějších (a tím pádem výpočetně náročnějších) dotazů. S pomocí CTE je možné dotáhnout pravidlo výpočetně náročné operace provádějte s nejmenším možným počtem prvků.

Dejme tomu, že chceme zjistit výměru průniků budov s pozemky určenými k plnění funkce lesa v Praze.

SET SEARCH_PATH TO ukol_1, public;

EXPLAIN ANALYZE
WITH zpochr_26 AS ( --PUPFL
  SELECT *
  FROM parcely
  WHERE zpusobochranykod = 26
)
, bud AS ( --filtr na boundingbox
  SELECT *
  FROM budovy b
  WHERE EXISTS (
   SELECT 1 FROM zpochr_26 z
   WHERE z.originalnihranice && b.originalnihranice
  )
), prunik AS
(
  SELECT ST_CollectionExtract(
     ST_Intersection(
     ST_UNION(z.originalnihranice)
     , ST_Union(b.originalnihranice)
   ), 3
  ) geom
  FROM bud b, zpochr_26 z
  WHERE b.originalnihranice && z.originalnihranice
  GROUP BY z.ogc_fid
)

SELECT sum(ST_Area(geom)) from prunik;

-- srovnaní

EXPLAIN ANALYZE
SELECT sum(ST_Area(
   ST_Intersection(
     p.originalnihranice, b.originalnihranice
   )
  )
)
FROM parcely p, budovy b
WHERE p.zpusobochranykod = 26
AND ST_Intersects(p.originalnihranice, b.originalnihranice)

Tento příklad ukazuje, že ani pokročilé použití CTE nemusí být výhodnější než použití jednoduchého dotazu. Je to proto, že se jedná o jednoduchý dotaz, který optimalizátor může správně uchopit. U složitější situace to může být naopak. Problematické je navíc použití klauzule EXISTS.

SET SEARCH_PATH TO ukol_1, public;

WITH zpochr_26 AS ( --PUPFL
  SELECT *
  FROM parcely
  WHERE zpusobochranykod = 26
)
, bud AS ( --filtr na boundingbox
  SELECT z.originalnihranice a, b.originalnihranice b
  FROM budovy b, zpochr_26 z
  WHERE z.originalnihranice && b.originalnihranice
)

SELECT ST_Area(ST_Union(ST_Intersection(a,b))) FROM bud;

Každopádně ST_Intersects umí využívat operátory a potažmo indexy, takže v tomto konkrétním případě má stále navrch.

SET SEARCH_PATH TO ukol_1, public;

EXPLAIN ANALYZE
SELECT sum(ST_Area(
   ST_Intersection(
     p.originalnihranice, b.originalnihranice
   )
  )
)
FROM parcely p, budovy b
WHERE p.zpusobochranykod = 26
AND ST_Relate(p.originalnihranice, b.originalnihranice, '2********')

Anonymní blok kódu

Anonymní blok kódu umožňuje spouštět dávku v PL/pgSQL mimo funkce.

Ukázka z příkladu výše ukazuje, jak pustit ve smyčce vytvoření pěti set náhodných bublin.

DO $$
  DECLARE i int;
  BEGIN
   FOR i in 1..500 LOOP
     INSERT INTO supiny(geom)
     SELECT (ST_Dump(
        supiny(
         ST_Buffer(
           ST_Point(
            random() * 100
            , random() * 100
         ), (random() * 10) + 10
         , 25
        )
      )
     )).geom;
   END LOOP;
  END
  $$;

Využít se dá s výhodou, když provádíme průnik prvků dvou obsáhlejších tabulek.

SET SEARCH_PATH TO ukol_1, public;

BEGIN;

CREATE TABLE prunik (
  ogc_fid int,
  geom geometry(POLYGON, 5514)
);

DO $$
  DECLARE r prunik; --record podle tabulky prunik
  g geometry;
  r2 record;

  BEGIN
   FOR r IN SELECT ogc_fid, (ST_Dump(originalnihranice)).geom geom
     FROM budovy
     WHERE ST_IsValid(originalnihranice)
     LOOP
     RAISE NOTICE 'zpracovávám ogc_fid %', r.ogc_fid;
     g := ST_Multi(
      ST_CollectionExtract(
        ST_Intersection(
         r.geom, ST_Union(ST_MakeValid(originalnihranice))
        ), 3
      )
     )
     FROM parcely
     WHERE originalnihranice && r.geom;

     FOR r2 IN SELECT (ST_Dump(g)).geom LOOP

      IF ST_GeometryType(r2.geom) = 'ST_Polygon' THEN
        r.geom := r2.geom;
        INSERT INTO prunik VALUES(r.*);
      END IF;

     END LOOP;   END LOOP;
  END
  $$;

  SELECT count(*) FROM prunik;

ROLLBACK;

LATERAL

Použití LATERAL je poměrně oblíbené mezi uživateli PostGIS. Může být použito v klauzuli FROM, nebo JOIN. Relace (může se jednat o tabulku, pohled, materializovaný pohled, případně funkci vracející recordset, jako třeba ST_Dump) se dotazuje zvlášť pro každý záznam hlavní tabulky. Obzvláště výhodné je její použití s LIMIT u výpočetně náročných podmínek.

Například pokud chceme najít všechny katastry, na kterých je alespoň jedno maloplošné chráněné území. Chceme se vyvarovat toho, aby bylo vybráno katastrální území, na kterém je více než jedno katastrální území vícekrát neý jednou.

Použijeme tabulku ruian.katastralniuzemi a tabulku ochrana_uzemi.maloplosna_uzemi.

Klasické je použití klauzule EXIST

EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM ruian.katastralniuzemi
WHERE EXISTS (
  SELECT True
  FROM ochrana_uzemi.maloplosna_uzemi
  WHERE ST_Intersects(maloplosna_uzemi.geom, katastralniuzemi.geom)
);

S využitím LATERAL

EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM ruian.katastralniuzemi
, LATERAL (
  SELECT True
  FROM ochrana_uzemi.maloplosna_uzemi
  WHERE ST_Intersects(maloplosna_uzemi.geom, katastralniuzemi.geom)
  LIMIT 1
) xx;

Tip

Upravte dotaz tak, aby vybral pouze katastrální území, na kterých je více než pět maloplošných ZCHÚ.

GROUP BY podle primárního klíče

Pokud použijeme v klauzuli GROUP BY primární klíč, umožní dotaz vybrat všechny podřízené položky. To je užitečné, pokud chceme vybrat pouze unikátní záznamy.

Pokud provedeme JOIN katastrálních území a maloplošných ZCHÚ, budeme mít ve výsledku pro každé KÚ tolik záznamů, s kolika MZCHÚ má nenulový průnik.

SELECT
katastralniuzemi.kod
, count(*)
FROM ruian.katastralniuzemi
JOIN ochrana_uzemi.maloplosna_uzemi
ON ST_Intersects(katastralniuzemi.geom, maloplosna_uzemi.geom)
GROUP BY katastralniuzemi.kod
HAVING count(*) > 1
;

Pokud v klauzuli GROUP BY použijeme primární klíč a v SELECT dáme pouze záznamy této tabulky a agregační funkce, dostaneme unikátní záznamy.

SELECT
katastralniuzemi.*
, count(*)
FROM ruian.katastralniuzemi
JOIN ochrana_uzemi.maloplosna_uzemi
ON ST_Intersects(katastralniuzemi.geom, maloplosna_uzemi.geom)
GROUP BY katastralniuzemi.ogc_fid;

Klastrování

Ve verzi posgisu 2.3.0 a vyšší už je možné najít funkce na klastrování, například ST_ClusterKMeans. Je to však horká novinka a nese s sebou některé nevýhody (například výsledek vracený jako GEOMETRY COLLECTION může působit problémy u velkých vrácených klastrů.

Vyzkoušíme si některé, z výše uvedených postupů, na ukázce klastrování. Jedná se o poměrně typickou úlohu, na kterou můžete narazit například v souvislosti s potřebou zobrazit velké množství prvků na aplikaci.

Zadání

Z bodů v tabulce ruian_praha.adresnimista vytvořte skupiny tak, aby mezi body byla vzdálenost menší, než třicet metrů a zároven nebyl žádný bod nepatřící do skupiny blíže, než třicet metrů k libovolnému bodu ve skupině.

Řešení

CREATE INDEX ON ruian_praha.adresnimista USING btree(psc);

BEGIN;

ALTER TABLE ruian_praha.adresnimista ADD grupa int;

DO $$
  DECLARE
  _grupa int := 1;
  r record;
  _ogc_fid int;
  BEGIN
   LOOP
     _ogc_fid := ogc_fid
     FROM ruian_praha.adresnimista
     WHERE psc = 14000
     AND grupa IS NULL
     LIMIT 1;

     RAISE NOTICE '%', _ogc_fid;

     IF _ogc_fid IS NULL THEN exit; END IF;

     WITH recursive klastr AS (
      SELECT ogc_fid FROM
      ruian_praha.adresnimista
      WHERE ogc_fid = _ogc_fid
      UNION
      SELECT
      a.ogc_fid
      FROM ruian_praha.adresnimista a
      , LATERAL (
        SELECT True
        FROM
        (
         SELECT *
         FROM klastr
         JOIN ruian_praha.adresnimista a2 USING (ogc_fid)
         WHERE a.geom && ST_Expand(a2.geom, 30)
         AND a2.ogc_fid != a.ogc_fid
        ) bb
        WHERE (bb.geom <-> a.geom) <= 30
        LIMIT 1
      ) filtr
      WHERE a.psc = 14000
     )
     UPDATE ruian_praha.adresnimista
     SET grupa = _grupa
     WHERE ogc_fid IN (
      SELECT ogc_fid FROM klastr)
     ;

     _grupa := _grupa + 1;

   END LOOP;
  END
  $$;

COMMIT;

Rozbor

Kostrou dotazu je anonymní blok kódu, který obsahuje smyčku.

DO $$
  DECLARE
  _grupa int := 1;
  r record;
  _ogc_fid int;
  BEGIN
   LOOP
     _ogc_fid := ogc_fid
     FROM ruian_praha.adresnimista
     WHERE psc = 14000
     AND grupa IS NULL
     LIMIT 1;

     RAISE NOTICE '%', _ogc_fid;

     IF _ogc_fid IS NULL THEN exit; END IF;

     UPDATE ruian_praha.adresnimista
     SET grupa = _grupa
     WHERE ogc_fid IN (
      SELECT ogc_fid FROM klastr)
     ;

     _grupa := _grupa + 1;

   END LOOP;
  END
  $$;

Na začátku každého cyklu se načte hodnota primárního klíče záznamu, který má poštovní směrovací číslo 14000 (omezení na psč je kvůli rychlosti, bez něj by analýza trvala příliš dlouho a pro účely demonstrace to není třeba) a nemá vyplněné číslo skupiny. V případě, že je číslo grupy vyplněno u všech relevantních záznamů a tudíž je hodnota proměnné NULL, tak se smyčka přeruší.

Na konci smyčky se aktualizuje číslo skupiny pro všechny prvky, které sdílejí skupinu s vybraným prvkem a číslo skupiny se navýší.

Poznámka

Klauzule RAISE NOTICE slouží k vypsání aktuální hodnoty proměnné.

Výběr prvků ve skupině je proveden pomocí rekurzivního CTE. K vybraným prvkům jsou přidány všechny prvky v zadané vzdálenosti. Aby nebyly přidávány znova tytéž prvky zajišťuje klauzule UNION, která přidává jen nové prvky (což ale znamená, že v každém cyklu jsou znova a znova vybírány ty samé prvky, což není uplně efektivní, dotaz by pravděpodobně bylo možné ještě zoptimalizovat). K filtrování je použit LATERAL, který je počítán zvlášť pro každý řádek. Do výběru je tedy přidán, každý řádek, pro který už ve výběru existuje alespoň jeden bod splňující podmínku. Předvýběr je proveden pomocí operátoru && a funkce ST_Expand.

WITH recursive klastr AS (
  SELECT ogc_fid FROM
  ruian_praha.adresnimista
  WHERE ogc_fid = _ogc_fid
  UNION
  SELECT
  a.ogc_fid
  FROM ruian_praha.adresnimista a
  , LATERAL (
   SELECT True
   FROM
   (
     SELECT *
     FROM klastr
     JOIN ruian_praha.adresnimista a2 USING (ogc_fid)
     WHERE a.geom && ST_Expand(a2.geom, 30)
     AND a2.ogc_fid != a.ogc_fid
   ) bb
   WHERE (bb.geom <-> a.geom) <= 30
   LIMIT 1
  ) filtr
  WHERE a.psc = 14000
)
UPDATE ruian_praha.adresnimista
SET grupa = _grupa
WHERE ogc_fid IN (
  SELECT ogc_fid FROM klastr)
;

Jednodušší řešení pomocí ST_Dump.

SELECT
a.*, path[1]
FROM ruian_praha.adresnimista a
, (
  SELECT * FROM
  (
   SELECT (ST_Dump(ST_Union(ST_Buffer(a.geom, 15,50)))).*
   FROM ruian_praha.adresnimista a
   WHERE psc = 14000
  ) x
) b
WHERE psc = 14000
AND ST_Within(a.geom, b.geom);