Praktické příklady

Nejbližší bod

Protože Vaše agentura pro boj s vesmírnými obludami nemá dostatek peněz, vybavuje své agenty pouze turistickými mapkami, které se prodávají na nádraží, najděte ke každému bodu nejbližší adresu.

Zadání

Ke každému z bodů v tabulce ukol_1.vesmirne_zrudice nejděte nejbližší bod z tabulky ukol_1.adresy.

Rozbor

Nejdříve zkontrolujeme, zda je tabulka s adresními body patřičně oindexovaná.

\d+ ukol_1.adresy
Indexy:
  "adresy_pk" PRIMARY KEY, btree (ogc_fid)
  "adresy_adresnibod_geom_idx" gist (adresnibod)
  "adresy_hasici_geom_idx" gist (hasici)
  "adresy_zachranka_geom_idx" gist (zachranka)

S ohledem na to, že pracujeme s body, vystačíme si s prostorovými operátory.

SET SEARCH_PATH = ukol_1, public;

SELECT a.kod, v.id, a.adresnibod<->v.geom_p vzdalenost
 FROM adresy a, vesmirne_zrudice v
 WHERE adresnibod IS NOT NULL
 LIMIT 200;

K výběru nejbližšího bodu použijeme LIMIT

SELECT a.kod, v.id, a.adresnibod<->v.geom_p vzdalenost
 FROM adresy a, vesmirne_zrudice v
 WHERE adresnibod IS NOT NULL
 AND v.id = 1
 ORDER BY a.adresnibod<->v.geom_p
 LIMIT 1;

K výběru nejbližšího bodu ke každému z bodů můžeme použít několik cest.

 • Vnořený poddotaz
SELECT
id,
(
  SELECT ARRAY[kod, adresnibod<->geom_p]
  FROM ukol_1.adresy
  WHERE adresnibod IS NOT NULL
  ORDER by adresnibod<->geom_p
  LIMIT 1
) FROM vesmirne_zrudice;
WITH cte AS
(
  SELECT
  ROW_NUMBER()
  OVER (
   PARTITION BY v.id
   ORDER BY a.adresnibod<->v.geom_p
  ) rn
  , v.id
  , a.kod
  , a.adresnibod<->v.geom_p vzdalenost

  FROM vesmirne_zrudice v,
  adresy a
)

SELECT * FROM cte WHERE rn = 1;

Poznámka

Elegantní řešení nemusí být však vždy to nejvýkonější. A to ani při optimalizaci.

WITH cte AS
(
  SELECT
  ROW_NUMBER()
  OVER (
   PARTITION BY v.id
   ORDER BY a.adresnibod<->v.geom_p
  ) rn
  , v.id
  , a.kod
  , a.adresnibod<->v.geom_p vzdalenost

  FROM vesmirne_zrudice v,
  adresy a WHERE v.geom_p<->a.adresnibod < 200
)

SELECT * FROM cte WHERE rn = 1;
 • Window funkce v poddotazu
SELECT * FROM
(
  SELECT
  ROW_NUMBER()
  OVER (
   PARTITION BY v.id
   ORDER BY a.adresnibod<->v.geom_p
  ) rn
  , v.id
  , a.kod
  , a.adresnibod<->v.geom_p vzdalenost

  FROM vesmirne_zrudice v,
  adresy a WHERE v.geom_p<->a.adresnibod < 200
) a
WHERE rn = 1;
BEGIN;

SET search_path to ukol_1, public;

CREATE TABLE outp (id int
  , kod numeric(30)
  , vzdalenost float
  , cislodomovni int
  , cisloorientacni int
  , psc int
  , ulicekod bigint
  , stavebniobjektkod bigint
);

DO $$DECLARE r record;
BEGIN
  FOR r IN
  SELECT id, geom_p
  FROM vesmirne_zrudice v
 LOOP
  INSERT INTO outp
  SELECT r.id, kod
  , r.geom_p<->a.adresnibod
  , cislodomovni
  , cisloorientacni
  , psc
  , ulicekod
  , stavebniobjektkod
  FROM adresy a
  ORDER BY r.geom_p<->a.adresnibod
  LIMIT 1;
 END LOOP;
END$$;

SELECT
o.*
, u.nazev
FROM outp o
LEFT JOIN ulice u
ON u.kod = ulicekod
ORDER BY id;

ROLLBACK;
 • Obvykle bývá pro podobné úlohy velice efektivní použití klauzule LATERAL.
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM vesmirne_zrudice v
, LATERAL (
  SELECT * FROM adresy a
  ORDER BY a.adresnibod<->v.geom_p
  LIMIT 1
) nejblizsi_bod;

Poznámka

LATERAL lze použít i v JOINU.

Tip

Srovnejte výše uvedené dotazy pomocí EXPLAIN ANALYZE.

Výběr podle obalové zóny

V případě, že se obludy vylíhnou, všechno živé v okruhu čtvrt kilometru se změní ve sliz. Najděte všechny ulice ve vzdálenosti 250 metrů od vejce, aby je bylo možné evakuovat.

Zadání

Vyberte všechny ulice v okruhu 250 metrů kolem každého bodu.

Rozbor

Poznámka

V tabulce ulice nám nejspíš bude chybět index. Zkontrolujeme ho (\d) a pokud tam není, tak ho vytvoříme.

CREATE INDEX ON ulice USING gist (geom);

Ulice v okruhu 250 metrů můžeme vybrat buď pomocí obalové zóny anebo na základě vzdálenosti.

 • Výběr na základě obalové zóny
SET search_path to ukol_1, public;

SELECT u.*, v.geom_p
FROM ulice u,
vesmirne_zrudice v
WHERE ST_Relate(geom, ST_Buffer(geom_p, 250, 100), 'T********');

Tip

Vyzkoušejte místo ST_Relate funkci ST_Intersects

Poznámka

Optimalizovaná verze

SELECT * FROM
(
  SELECT u.*, v.geom_p
  FROM ulice u,
  vesmirne_zrudice v
  WHERE ST_Buffer(v.geom_p, 250, 100) && u.geom
) a
WHERE ST_Relate(geom, ST_Buffer(geom_p, 250, 100), 'T********');
 • Výběr na základě vzdálenosti
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM
(
  SELECT u.*, v.geom_p
  FROM ulice u,
  vesmirne_zrudice v
  WHERE (v.geom_p<#>u.geom) <= 250
) a
WHERE ST_Distance(geom, geom_p) <= 250;
 • Pomocí ST_DWithin a LATERAL
EXPLAIN ANALYZE
SELECT u.* FROM
ulice u
, LATERAL (
  SELECT * FROM
  vesmirne_zrudice v
  WHERE ST_DWithin(geom, geom_p, 250)
  LIMIT 1
) v;
 • Výběr na základě vzdálenosti s předvýběrem podle MOO
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM
(
  SELECT u.*, v.geom_p
  FROM ulice u,
  vesmirne_zrudice v
  WHERE ST_Expand(v.geom_p, 250) && u.geom
) a
WHERE ST_Distance(geom, geom_p) <= 250;

Tip

Zamyslete se, které dotazy by mohly vracet jednu ulici vícekrát.

Součet ploch v určitém okruhu

Nemáte dostatek agentů v terénu, nejspíše se nepodaří neutralizovat všechna vejce, seřaďte body podle počtu budov v ohrožené zóně, aby bylo možné minimalizovat škody.

Zadání

Vyberte budovy v okruhu 250 metrů kolem bodů z tabulky vesmirne_zrudice, zjistěte pro každý bod jejich počet. Dále určete plochu průniku u každého bodu a celkovou plochu všech zasažených podlaží.

Postup

Nahrajeme do databáze datovou vrstvu budov.

Načtení dat z PGDump z příkazové řádky

pg_restore -d pokusnik stav_objekty.dump

Indexy už v tabulce jsou.

SELECT
id
, originalnihranice
, ST_Intersection(originalnihranice, ST_Buffer(geom_p, 250, 100)) prunik
, pocetpodlazi

FROM
(
  SELECT b.*, v.geom_p, v.id
  FROM budovy b,
  vesmirne_zrudice v
  WHERE (v.geom_p<#>b.originalnihranice) <= 250
  AND originalnihranice IS NOT NULL
) a
WHERE ST_Relate(ST_Buffer(geom_p, 250, 100), originalnihranice, '2********');

Data ale obsahující chyby ve validnosti geometrií.

SELECT * FROM budovy WHERE NOT ST_IsValid(originalnihranice) ;

Chyby můžeme opravit nebo použít ST_MakeValid rovnou v dotazu.

SELECT
id
, COUNT(*) pocet_budov
, SUM(ST_Area(originalnihranice)) plocha_budov
, SUM(ST_Area(prunik)) plocha_pruniku
, SUM(ST_Area(prunik)*pocetpodlazi) plocha_zasazenych_podlazi
, SUM(
  CASE WHEN ((ST_Area(prunik)) / (ST_Area(originalnihranice))) > 0.5
   THEN 1
  ELSE 0
  END) pocet_zasazenych_vic_nez_z_poloviny
FROM
(
  SELECT
  id
  , originalnihranice
  , ST_Intersection(ST_MakeValid(originalnihranice), ST_Buffer(geom_p, 250, 100)) prunik
  , pocetpodlazi

  FROM
  (
   SELECT b.*, v.geom_p, v.id
   FROM budovy b,
   vesmirne_zrudice v
   WHERE (v.geom_p<#>b.originalnihranice) <= 250
   AND originalnihranice IS NOT NULL
  ) a
  WHERE ST_Relate(ST_Buffer(geom_p, 250, 100), originalnihranice, '2********')
)b
GROUP BY id
ORDER BY SUM(ST_Area(prunik)) DESC;

Poznámka

U mnoha budov ovšem nemáme polygon, ale pouze definiční bod.

Tip

Navrhněte, jak upravit dotaz tak, aby se použily definiční body u budov, u kterých nemáme geometrii. Pro výpočet plochy můžete použít zastavěnou plochu.

Tip

Navrhněte optimalizaci dotazu.

Nejbližší bod 2

U každého místa najděte nejbližší hasičskou stanici mimo kontaminovanou zónu.

Zadání

V tabulce osm.pozarni_stanice jsou body pro hasičské stanice. Navrhněte dotaz, ke každému bodu z tabulky vesmirne_zrudice najde nejbližší hasičskou stanici, která leží dále, než čtvrt kilometru.

Tip

Navrhněte různá řešení, srovnejte jejich rychlost a vracené záznamy.