Síťové analýzy

Síťové analýzy (tzv. routing) zajišťuje v prostředí PostGIS nadstavba označovaná jako pgRouting. Nadstavbu v databázi aktivujeme příkazem:

CREATE EXTENSION pgrouting;

Příprava dat

Jako podkladová data použijeme data OpenStreetMap pro území Hlavního města Prahy. Data stáhneme přes tzv. Overpass API. Území je dáno minimálním ohraničujícím obdélníkem (bbox), který můžeme zjistit např. ze stránek http://boundingbox.klokantech.com (formát CSV).

Příklad stažení dat:

wget --progress=dot:mega -O praha.osm \
"http://www.overpass-api.de/api/xapi?*[bbox=14.224435,49.941898,14.706787,50.177433][@meta]"

Data naimportujeme do databáze gismentors. Import dat zajišťuje specializovaný nástroj osm2routing, příklad volání:

osm2pgrouting -f praha.osm --schema routing -d gismentors -U postgres

Po importu se ve výstupním schématu objeví následující tabulky:

SELECT f_table_name,f_geometry_column,coord_dimension,srid,type
FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'routing';
  f_table_name  | f_geometry_column | coord_dimension | srid |  type
-------------------+-------------------+-----------------+------+------------
 pointsofinterest | the_geom     |        2 | 4326 | POINT
 ways_vertices_pgr | the_geom     |        2 | 4326 | POINT
 ways       | the_geom     |        2 | 4326 | LINESTRING

Poznámka

Jak je vidět, tak jsou data transformována do WGS-84 (EPSG:4326), geometrie je uložena ve sloupci the_geom. Pro zachování konzistence v databáze jej přejmenujeme na geom.

ALTER TABLE routing.pointsofinterest RENAME the_geom TO geom;
ALTER TABLE routing.ways_vertices_pgr RENAME the_geom TO geom;
ALTER TABLE routing.ways RENAME the_geom TO geom;

Nalezení optimální cesty

Algoritmus nalezení optimální cesty je implementován v pgRouting ve dvou variantách:

Poznámka

V následujících příkladech se bude pohybovat v okolí Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde školení GISMentors většinou probíhají: http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1029/14.3912

Příklad - chodec

Nejkratší trasa (jeden chodec)

Chodec se pohybuje z vlakového nádráží v Dejvicích k budově Fakulty stavební ČVUT v Praze. Hledáme nejkratší trasu, nákladem tedy bude délka segmentů trasy. Chodec se může pohybovat v obou směrech (budeme pracovat s neorientovaným grafem).

Nastavíme si cestu ke schématům.

SET search_path TO public,routing,ruian_praha;

Výchozí a cílový bod můžeme najít s využitím adresních míst RÚIAN. Dojde k vyhledání všech OSM bodů do vzdálenosti 10 m od zadané adresy.

SELECT o.osm_id, o.id, a.gml_id FROM
ruian_praha.adresnimista a,
ruian_praha.ulice u,
routing.ways_vertices_pgr o
WHERE a.cislodomovni = 2077 AND a.cisloorientacni = 7 AND u.nazev = 'Thákurova'
AND a.ulicekod = u.kod
AND ST_DWithin(ST_Transform(o.geom, 5514), a.geom, 20);
  osm_id  |  id  |  gml_id
------------+--------+-------------
 3776391915 | 152343 | AD.22210156
 3776391918 | 155642 | AD.22210156
 4173356388 | 157417 | AD.22210156
 4174654161 | 158057 | AD.22210156
 4173437520 | 159128 | AD.22210156
 4173361989 | 160879 | AD.22210156
 4174654158 | 162342 | AD.22210156

Důležité

Hodnoty atributu osm_id a id se mohou lišit. Zaleží s jakou verzí datasetu OSM pracujete.

Tip

Nalezení relevatního uzlu zpomaluje transformace uzlů ze souřadnicového systému EPSG:4326 do EPSG:5514. Pro urychlení výpočtu si geometrii uzlů v EPSG:5514 předpočítáme.

ALTER TABLE routing.ways_vertices_pgr ADD COLUMN geom5514 geometry(point, 5514);
UPDATE routing.ways_vertices_pgr set geom5514 = st_transform(geom, 5514);
CREATE INDEX on routing.ways_vertices_pgr using gist (geom5514);

Pro snadnější vyhledání id uzlu vytvoříme uživatelskou funkci find_node(). Limit posuneme na 30m.

CREATE OR REPLACE FUNCTION find_node(ulice varchar, cislo_domovni int, cislo_orient int,
                   OUT result integer)
AS $func$
BEGIN
EXECUTE format('
 SELECT o.id FROM
 ruian_praha.adresnimista a,
 ruian_praha.ulice u,
 routing.ways_vertices_pgr o
 WHERE a.cislodomovni = %s AND a.cisloorientacni = %s AND u.nazev = ''%s''
 AND a.ulicekod = u.kod
 AND ST_DWithin(geom5514, a.geom, 30) limit 1',
 cislo_domovni, cislo_orient, ulice)
INTO result;
END
$func$ LANGUAGE plpgsql;

Příklad vyhledání id uzlu vychozího a cílového bodu pomocí funkce find_node().

select find_node('Václavkova', 169, 1);
 find_node
-----------
  158921

Nejkratší trasu nalezneme voláním funkce pgr_dijkstra. Dijkstrův algoritmus vyžaduje definovat celkem čtyři atributy:

 • id - identifikátor hrany
 • source - identifikátor počátečního uzlu
 • target - identifikátor koncového uzlu
 • cost - atribut nákladů
SELECT * FROM pgr_dijkstra('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 length AS cost
 FROM routing.ways',
find_node('Thákurova', 2077, 7),
find_node('Václavkova', 169, 1),
directed := false);
 seq | path_seq | node | edge |     cost     |    agg_cost
-----+----------+--------+--------+----------------------+----------------------
  1 |    1 | 120249 | 110252 | 7.57929416242359e-05 |          0
  2 |    2 | 35204 | 34307 | 0.000258500986459147 | 7.57929416242359e-05
  ...
 59 |    59 | 97513 | 142754 |  8.676018672102e-05 |  0.0149044747275315
 60 |    60 | 128574 |   -1 |          0 |  0.0149912349142525

Náklady jsou počítány v mapových jednotkách souřadnicového systému, v tomto případě stupních. Délku v metrech je uložena v atributu length_m. Příklad výpočtu celkové délky nalezené trasy:

SELECT sum(cost) FROM (SELECT * FROM pgr_dijkstra('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 length_m AS cost
 FROM routing.ways',
find_node('Thákurova', 2077, 7),
find_node('Václavkova', 169, 1),
directed := false)) AS foo;
sum
------------------
1270.47520134678

Geometrii trasy získáte spojením výsledku hledání optimální trasy s původní tabulkou:

SELECT a.*, ST_AsText(b.geom) FROM pgr_dijkstra('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 length_m AS cost
 FROM routing.ways',
 find_node('Thákurova', 2077, 7),
 find_node('Václavkova', 169, 1),
 directed := false) AS a
LEFT JOIN routing.ways AS b
ON (a.edge = b.gid) ORDER BY seq;
../_images/route-single.png

Obr. 13 Vizualizace nalezené nejkratší trasy.

Poznámka

Pro hledání optimální trasy lze použít funkci pgr_astar, která pracuje s geografickou informací uzlů hran grafu. To umožňuje ve výpočtu preferovat hrany, které jsou blíže cíle trasy.

SELECT * FROM pgr_astar('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 length_m AS cost,
 x1, y1, x2, y2
 FROM routing.ways',
 find_node('Thákurova', 2077, 7),
 find_node('Václavkova', 169, 1),
 directed := false);

Nejkratší trasa (více chodců, jeden cíl)

Chodci se pohybují ze stanice metra Hradčanská, vlakového nádraží Dejvice k budově Fakulty stavební ČVUT v Praze.

SELECT find_node('Dejvická', 184, 4);
 find_node
-----------
  48313
SELECT * FROM pgr_dijkstra('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 length_m AS cost
 FROM routing.ways',
 ARRAY[find_node('Dejvická', 184, 4),
    find_node('Václavkova', 169, 1)],
 find_node('Thákurova', 2077, 7),
 directed := false);
../_images/route-multi.png

Obr. 14 Vizualizace nalezených nejkratších cest.

Nejrychlejší trasa (více chodců a cílů)

Chodci vycházejí od budovy Fakulty stavební ČVUT v Praze a ze stanice Hradčanská. Cílem jsou vlakové nádraží Dejvice a tramvajová zastávka Hradčanské náměstí. Rychlost pohybu chodců uvažujeme 1,2 m/s.

SELECT find_node('Malostranské náměstí', 37, 23);
 find_node
-----------
   7304
SELECT * FROM pgr_dijkstra('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 length_m / 1.2 / 60 AS cost
 FROM routing.ways',
ARRAY[find_node('Thákurova', 2077, 7), find_node('Dejvická', 184, 4)],
ARRAY[find_node('Václavkova', 169, 1), find_node('Malostranské náměstí', 37, 23)],
directed := false);

Časovou náročnost tras získáme následujícím příkazem (náklady v minutách):

SELECT start_vid, end_vid, agg_cost FROM pgr_dijkstra('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 length_m / 1.2 / 60 AS cost
 FROM routing.ways',
 ARRAY[find_node('Thákurova', 2077, 7), find_node('Dejvická', 184, 4)],
 ARRAY[find_node('Václavkova', 169, 1), find_node('Malostranské náměstí', 37, 23)],
 directed := false)
WHERE edge=-1 ORDER BY agg_cost;
 start_vid | end_vid |   agg_cost
-----------+---------+------------------
   42531 | 120249 | 5.02036761819399
  128574 | 120249 | 17.6454889075942
   42531 |  22516 | 22.9976299203542
  128574 |  22516 | 36.7067900923121

Tip

Agregované náklady vrací přímo funkce pgr_dijkstraCost, příklad:

SELECT * FROM pgr_dijkstraCost('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 length_m / 1.2 / 60 AS cost
 FROM routing.ways',
 ARRAY[find_node('Thákurova', 2077, 7), find_node('Dejvická', 184, 4)],
 ARRAY[find_node('Václavkova', 169, 1), find_node('Malostranské náměstí', 37, 23)],
 directed := false)
ORDER BY agg_cost;

Příklad - automobil

Na rozdíl od chodce uvažujeme náklady ve směru (cost) a proti směru (reverse_cost) hrany. V případě obousměrných komunikací jsou oba náklady kladné, přičemž se ale mohou lišit. U jednosměrných komunikací jeden z nákladů nabývá záporné hodnoty.

V našem případě se bude vozidlo pohybovat z Letiště Václava Havla k historické budově Hlavní nádraží.

select find_node('Aviatická', 1017, 2);
 find_node
-----------
  153103
SELECT find_node('Wilsonova', 300, 8);
 find_node
-----------
  107098

Nejkratší trasa

SELECT a.*, b.geom AS geom FROM pgr_dijkstra('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 CASE WHEN cost > 0 THEN length_m ELSE -1 END AS cost,
 CASE WHEN reverse_cost > 0 THEN length_m ELSE -1 END AS reverse_cost
 FROM routing.ways',
 find_node('Aviatická', 1017, 2),
 find_node('Wilsonova', 300, 8),
 directed := true) AS a
LEFT JOIN routing.ways AS b
ON (a.edge = b.gid) ORDER BY seq;

Nejrychlejší trasa

Tabulka routing.ways obsahuje předpočítané náklady v sekundách, jde o atribut cost_s.

SELECT a.*, b.geom AS geom FROM pgr_dijkstra('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 cost_s AS cost,
 reverse_cost_s AS reverse_cost
 FROM routing.ways JOIN routing.configuration
 USING (tag_id)',
 find_node('Aviatická', 1017, 2),
 find_node('Wilsonova', 300, 8),
 directed := true) AS a
LEFT JOIN routing.ways AS b
ON (a.edge = b.gid) ORDER BY seq;

Zkusme závést penaltizaci, která povede k realističtějšímu výsledku.

ALTER TABLE routing.configuration ADD COLUMN penalty FLOAT;
UPDATE routing.configuration SET penalty=100;
UPDATE routing.configuration SET penalty=0.8 WHERE tag_key = 'highway' AND
 tag_value IN ('secondary', 'secondary_link',
        'tertiary', 'tertiary_link');
UPDATE routing.configuration SET penalty=0.6 WHERE tag_key = 'highway' AND
 tag_value IN ('primary','primary_link');
UPDATE routing.configuration SET penalty=0.4 WHERE tag_key = 'highway' AND
 tag_value IN ('trunk','trunk_link');
UPDATE routing.configuration SET penalty=0.3 WHERE tag_key = 'highway' AND
 tag_value IN ('motorway','motorway_junction','motorway_link');

Nalezená trasa by neměla vést přes území letiště.

SELECT a.*, b.geom AS geom FROM pgr_dijkstra('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 cost_s * penalty AS cost,
 reverse_cost_s * penalty AS reverse_cost
 FROM routing.ways JOIN routing.configuration
 USING (tag_id)',
 find_node('Aviatická', 1017, 2),
 find_node('Wilsonova', 300, 8),
 directed := true) AS a
LEFT JOIN routing.ways AS b
ON (a.edge = b.gid) ORDER BY seq;

Úkol

Zkuste zavést penaltizaci také do vyhledání nejkratší cesty.

../_images/route-auto.png

Obr. 15 Porovnání nejkratší (červeně) a nejrychlejší (modře) trasy z Letiště Václava Havla na Hlavní nádraží.

Servisní síť

Častou operací v síťových analýzách je výpočet servisní sítě. Zajímá nás, kam je možné se v rámci sítě dostat do určitého času. V našem případě nastavíme 300 sekund.

Upravíme penalizaci pro průchod, aby se více blížil realitě. Budeme uvažovat, že můžeme jet kdekoli jen o něco málo pomaleji než po hlavních silnicích a zásadně zvýhodníme jen dálnice.

UPDATE routing.configuration SET penalty=1.2;
UPDATE routing.configuration SET penalty=1.0 WHERE tag_key = 'highway' AND
 tag_value IN ('secondary', 'secondary_link', 'tertiary', 'tertiary_link');
UPDATE routing.configuration SET penalty=1.0 WHERE tag_key = 'highway' AND
 tag_value IN ('primary','primary_link');
UPDATE routing.configuration SET penalty=1.0 WHERE tag_key = 'highway' AND
 tag_value IN ('trunk','trunk_link');
UPDATE routing.configuration SET penalty=0.8 WHERE tag_key = 'highway' AND
 tag_value IN ('motorway','motorway_junction','motorway_link');
SELECT a.*, b.geom AS geom FROM pgr_drivingDistance('
 SELECT gid AS id,
 source,
 target,
 cost_s * penalty AS cost,
 reverse_cost_s * penalty AS reverse_cost
 FROM routing.ways JOIN routing.configuration
 USING (tag_id)',
 find_node('Thákurova', 2077, 7, 'routing.ways_vertices_pgr'),
 300,
 directed := true) AS a
LEFT JOIN routing.ways AS b
ON (a.edge = b.gid) ORDER BY seq;
../_images/route-distance.png

Obr. 16 Servisní síť z vybraného místa.

Poznámka

Algoritmus má limity, které jsme zatím podrobně netestovali, přesto pro určení přibližného servisního území (sítě) může posloužit.

Cesta obchodního cestujícího

Vyjíždíme z Dejvic (Thákurova 2077/7). Chceme se cestou zastavit na výstavišti v Holešovicích (U Výstaviště, 1286/21), v Europarku (Černokostelecká 128/161) a na Andělu (Plzeňská 344/1) a pak dojet zpátky do Dejvic. Algoritimus naplánuje cestu tak, abychom navštívili každé místo pouze jednou a urazili cestu s nejmenšími náklady.

SELECT find_node('Thákurova', 2077, 7);
SELECT find_node('U Výstaviště', 1286, 21);
SELECT find_node('Černokostelecká', 128, 161);
SELECT find_node('Plzeňská', 344, 1);
60880
41489
109366
161370

Využití vzdálenosti po síti

Navržená cesta je přes zastávky Anděl, Europark, Holešovice.

SELECT * FROM pgr_TSP(
  $$
  SELECT * FROM pgr_dijkstraCostMatrix(
    'SELECT gid as id, source, target, cost, reverse_cost FROM routing.ways',
    (SELECT array_agg(id) FROM routing.ways_vertices_pgr WHERE id IN
    (60880, 41489, 109366, 161370)),
    directed := false
  )
  $$,
  start_id := 60880,
  randomize := false
);
 seq | node |    cost    |   agg_cost
-----+--------+--------------------+--------------------
  1 | 12333 | 0.0484455749225172 |         0
  2 | 116748 | 0.148717683986367 | 0.0484455749225172
  3 | 144884 | 0.133988564693275 | 0.197163258908885
  4 |  7436 | 0.0443240851172554 |  0.33115182360216
  5 | 12333 |         0 | 0.375475908719415

Tip

S využitím cost_s a reverse_cost_s spočítejte náklady v sekundách.

Využití euklidovské vzdálenosti

K dispozici je také výpočet cesty obchodního cestujícího, která využívá pouze euklidovský prostor. Tento výpočet je sice méně přesný, ale měl by být o dost rychlejší, zejména v případě většího počtu míst. Rychlost jsme netestovali.

Navržená cesta je přes Anděla, Holešovice a Europark. Tedy jinak než v případě předchozího algoritmu.

SELECT * FROM pgr_eucledianTSP('SELECT *
FROM (
 SELECT DISTINCT id AS source_id,
          ST_X(geom) AS x,
          ST_Y(geom) AS y FROM routing.ways_vertices_pgr
     WHERE id IN (60880, 41489, 109366, 161370)
) t
ORDER BY
CASE source_id
 WHEN 60880 THEN 1
 WHEN 41489 THEN 2
 WHEN 109366 THEN 3
 WHEN 161370 THEN 4
 END');
 seq | node |     cost     |   agg_cost
-----+------+-----------------------+--------------------
  1 |  1 |  0.0382006302085469 |         0
  2 |  4 |  0.0462512161967639 | 0.0382006302085469
  3 |  2 |   0.117270931512459 | 0.0844518464053108
  4 |  3 | 4.64686056594346e-310 |  0.20172277791777
  5 |  1 |           0 |  0.20172277791777

Vytvoření sítě

Ne vždy je možné pracovat se sítí postavenou nad daty OSM. Pokud máme vlastní síť, můžeme se pokusit vybudovat graf nad ní.

Příprava dat

Pokud nemáme data připravena pro síťové analýzy, např. nám chybí uzly v místech křížení silnic, pak je nutné před vlastním vybudováním grafu realizovat úpravu dat.

K dispozici je funce pgr_nodeNetwork, která dokáže doplnit uzly v místech křížení, případně dotáhnout linie k jiným liniím, v případě nedotahů.

V případě, že funkce selže, jako v následujícím ukázce nad ulicemi Prahy, můžeme zkusit alternativní postup popsaný dále.

SELECT pgr_nodeNetwork('ruian_praha.ulice', 1, 'ogc_fid', 'geom');
ERROR: line_locate_point: 1st arg isn't a line
CONTEXT: SQL statement "create temp table inter_loc on commit drop as ( select * from (
   (select l1id, l2id, st_linelocatepoint(line,source) as locus from intergeom)
   union
   (select l1id, l2id, st_linelocatepoint(line,target) as locus from intergeom)) as foo
   where locus<>0 and locus<>1)"
PL/pgSQL function pgr_nodenetwork(text,double precision,text,text,text,text,boolean) line 191 at EXECUTE

Alternativní způsob využívá běžných nástrojů PostGIS a snahu o vytvoření multilinie agregací z existující kolekce linií.

CREATE TABLE ulice_noded AS
SELECT d.path[1], geom FROM (
 SELECT ST_Union(geom) g FROM ruian_praha.ulice
) dta
, ST_Dump(g) d;

Vytvoření grafu

Před vytvořením grafu, který realizuje funkce pgr_createTopology, je nutné přidat sloupce source a target, kam jsou zapsány identifikátory uzlů.

Vhodné je také vytvořit primární klíč a indexovat geometrii.

ALTER TABLE ulice_noded ADD PRIMARY KEY (path);
CREATE INDEX ON ulice_noded USING gist(geom);
ALTER TABLE ulice_noded ADD COLUMN "source" integer;
ALTER TABLE ulice_noded ADD COLUMN "target" integer;

Graf se vytvoří pomocí funkce pgr_createTopology(), kde se zadají názvy sloupců s geometrií, id a sloupce pro zápis id nodů (source, target). Hodnota 1 ve funkci představuje toleranci pro tvorbu grafu (v mapových jednotkách, tj. v našem případě jde o 1 metr).

SELECT pgr_createTopology('ulice_noded', 1, 'geom', 'path', 'source', 'target');

Na závěr je vhodné ohodnotit graf pomocí např. délky úseků.

ALTER TABLE ulice_noded ADD COLUMN length FLOAT;
UPDATE ulice_noded SET length = ST_Length(geom);

Další materiály