Operátory datového typu geometry

S datovým typem geometry nám v PostgreSQL přibude několik poměrně zajímavých operátorů. Rozhodně není od věci se s nimi seznámit. Vesměs řeší vzájemnou polohu minimálních ohraničujících obdélníků (MOO) prvků. Kromě pohodlného a přehledného zápisu jsou obvykle velice rychlé.

Překryv MOO

Operátor &&

Operátor && vrací pravdivou hodnotu, pokud je MOO prvního prvku alespoň částečně překryt MOO druhého prvku nebo pokud se MOO prvků dotýkají. To se dá využít jako nejjednodušší prostorový filtr pro zobrazení, případně jako předvýběr dat pro další analýzu, pokud chceme optimalizovat dotaz. Setkáte se s ním například pokud budete logovat všechny dotazy v databázi, nad kterou někdo pracuje s QGISem.

SELECT adresnibod FROM ukol_1.adresy
 WHERE adresnibod && 'LINESTRING(-739719.43 -1046851.61,-735806.08 -1043755.06)'::geometry;
../_images/fig_002.png

Obr. 3 Adresní body vybrané pomocí MOO linie.

Dalším využitím je, jak již bylo řečeno optimalizace dotazů. Dejme tomu, že chceme spočítat počet adresních bodů v okruhu 250 metrů okolo bodu vesmírných vajec s id=1.

SET SEARCH_PATH = ukol_1, public;

-- neoptimalizovaný dotaz
EXPLAIN ANALYZE
 SELECT COUNT(*) FROM adresy a JOIN vesmirne_zrudice v
 ON v.id = 1
 AND ST_Distance(a.adresnibod, v.geom_p) <= 250;

-- optimalizovaný dotaz
EXPLAIN ANALYZE
 SELECT COUNT(*)
 FROM
 (
  SELECT geom_p, adresnibod FROM adresy a JOIN vesmirne_zrudice v
  ON v.id = 1
  AND a.adresnibod && ST_Expand(v.geom_p, 250)
 ) data
 WHERE ST_Distance(adresnibod, geom_p) <= 250;

Operátor @ a ~

Operátor @ funguje podobně jako operátor &&, ovšem s tím rozdílem, že vrací prvky, jejichž MOO je zcela překryt MOO druhého prvku.

Použití je podobné jako u předešlého operátoru, s tím rozdílem, že nevybereme prvky, které leží na hranici. Pokud bychom, například vybírali polygony, které leží celé uvnitř nějakého polygonu, zredukujeme počet analyzovaných prvků, už v rámci „hrubého“ filtru (a ušetříme výkon), o prvky které nemohou v obalové zóně ležet.

Operátor ~ funguje stejně jako @, ovšem s obráceným pořadím prvků. Vrací tedy jen takové prvky, jejichž MOO zcela zakrývá MOO prvku za operátorem.

Příklady:

SELECT 'LINESTRING(0 0, 1 1)'::geometry && 'LINESTRING(0 0, -1 -1)'::geometry;
SELECT 'LINESTRING(0 0, 1 1)'::geometry @ 'LINESTRING(0 0, -1 -1)'::geometry;
SELECT 'LINESTRING(0 0, 1 1)'::geometry @ 'LINESTRING(0 0, 2 2)'::geometry;
SELECT 'LINESTRING(0 0, 2 2)'::geometry @ 'LINESTRING(0 0, 1 1)'::geometry;
SELECT 'LINESTRING(0 0, -1 -1)'::geometry @ 'LINESTRING(0 0, 2 2)'::geometry;
SELECT 'LINESTRING(0 0, -1 -1)'::geometry && 'LINESTRING(0 0, 2 2)'::geometry;
SELECT 'LINESTRING(0 0, 2 2)'::geometry ~ 'LINESTRING(0 0, 1 1)'::geometry;
SELECT 'LINESTRING(0 0, 1 1)'::geometry ~ 'LINESTRING(0 0, 1 1)'::geometry;
SELECT 'LINESTRING(0 0, 1 1)'::geometry ~ 'LINESTRING(0 0, 2 2)'::geometry;

Operátory <-> a <#>, vzdálenost

Tyto dva operátory vrací vzdálenost. Operator <-> vrací vzdálenost centroidů, <#> vrací nejkratší vzdálenost MOO prvků. Využít je to možné například pro optimalizaci vyhledávání nejbližšího prvku.

-- vzdálenost mezi body
SELECT 'POINT(0 0)'::geometry <-> 'POINT(0 10)'::geometry;
SELECT 'POINT(0 0)'::geometry <#> 'POINT(0 10)'::geometry;
SELECT 'POINT(0 3)'::geometry <-> 'POINT(4 0)'::geometry;

-- vzdálenost mezi liniemi
SELECT 'LINESTRING(0 0,10 10)'::geometry <-> 'LINESTRING(0 5,10 15)'::geometry;
SELECT 'LINESTRING(0 0,10 10)'::geometry <#> 'LINESTRING(0 5,10 15)'::geometry;

-- vzdálenost mezi polygony
SELECT ST_Buffer('POINT(0 0)'::geometry, 10) <-> ST_Buffer('POINT(10 0)'::geometry, 10);
SELECT ST_Buffer('POINT(0 0)'::geometry, 10) <#> ST_Buffer('POINT(10 0)'::geometry, 10);

Varování

Centroid nemusí ležet uvnitř geometrie (např u různých dutých tvarů).

Důležité

Výčet operátorů není kompletní. Určitě není na škodu věnovat pozornost manuálové stránce.

Poznámka

Je zjevné, že u některých typů prvků předvýběr pomocí MOO nemusí být zase taková výhra (například dlouhé multilinie a obecně hodně členité prvky).

Na závěr si ukážeme, jak vyřešit úlohu s body v určité vzdálenosti od bodu pomocí operátoru a nikoliv funkce ST_Buffer. Je jedno, zdali použijeme <->, nebo <#>, protože se jedná o body.

SET SEARCH_PATH = ukol_1, public;
EXPLAIN ANALYZE
 SELECT COUNT(*) FROM adresy a, vesmirne_zrudice v
 WHERE v.id = 1
 AND (a.adresnibod <-> v.geom_p) <= 250;