Vytváříme prostorovou tabulku

Záhadná vesmírná obludnost ukryla po Praze svoje zrůdná vejce. Podařilo se, s nasazením života, získat jejich souřadnice. Nyní musíme vytvořit v PostGISu tabulku, ze které si je budou moci zobrazit terénní agenti, aby vejce našli a zneškodnili, dřív, než se z nich vylíhnou malé, nepředstavitelně ohavné, obludky.

Import dat do PostgreSQL

Dejme tomu, že naše data budou vypadat nějak takto:

1  -750922.065478723    -1042251.84362287
2  -740606.682644681    -1050443.47116755
3  -734083.719970213    -1041569.20799415
4  -748191.52296383    -1055449.46577819
5  -739810.27441117    -1038080.18144734
...

S tím, že známe strukturu, která vypadá takto:

id  x    y

Oddělovačem je tabulátor.

Poznámka

Naimportovat tato data do PostgreSQL můžeme různými způsoby. Pomocí unixového programu sed můžeme např. převést jednotlivé řádky na INSERT statementy. Nebo můžeme použít Libre/OpenOffice, jak je popsáno zde (to je, mimochodem, velice užitečná technika, pokud někdy budete potřebovat do PostgreSQL převést větší množství dat z MS Excel, jako jsou číselníky ČÚZK, data se statistického úřadu apod). Tabulku můžeme otevřít v QGISu a ze souřadnic rovnou vytvořit geometrii, uložit do formátu Esri Shapefile a použít pro import do PostGISu nástroj shp2pgsql, který je součástí instalace PostGIS. To se hodí, obzvlášť pokud dostanete od někoho data opsané ručně z GPS navigace v minutách a vteřinách. QGIS umí načíst tato data rovnou a ušetříte si poměrně otravné přepočítávání. Nicméně nejpřímější cesta jak dostat textovou tabulku do PostgreSQL je použití příkazu COPY.

Nejdříve si vytvoříme pracovní schéma.

CREATE SCHEMA ukol_1;

Tabulku vytvoříme klasicky, příkazem CREATE TABLE.

CREATE TABLE ukol_1.vesmirne_zrudice(id INT PRIMARY KEY, x FLOAT, y FLOAT);

Poznámka

Je vhodné, pokud má tabulka celočíslený primární klíč (datový typ INTEGER). Pokud je primární klíč jiného datového typu nebo dokonce chybí úplně, tak některé programy nemusí s tabulkou pracovat korektně. Například u dat VFK, kde jsou primární klíče v typu NUMERIC(30). Zde ovšem můžeme narazit u skutečně objemných dat, nebo číselných řad sdílených mezi více tabulkami. Aktuální verze QGISu se, naštěstí, dokaže vypořádat s většinou celočíselných primárních klíčů. Přesto je dobré na tento problém pamatovat a v případě problémů jej prověřit.

COPY

Příkaz COPY může vypadat například takto

COPY ukol_1.vesmirne_zrudice FROM '/home/user/Downloads/body.csv' DELIMITER E'\t' csv;

COPY je příkaz pro kopírování dat mezi databázovou tabulku a textovým souborem. A to v obou směrech. Kopírovat můžeme z/do souboru, z výstupu skriptu či ze standardního vstupu/na standardní výstup. Je možné nastavovat přehršel možností, oddělovače polí, řádků, hodnoty NULL, přítomnost řádku s hlavičkou, kódování a další. V případě, že máme data v exotickém formátování, vyplatí se vyzkoušet, jestli se nám nepodaří je nakopírovat přímo příkazem COPY, než začnete používat specializované programy na přeformátování.

Příklad využití COPY pro přenos dat mezi dvěma databázovými servery z příkazové řádky

psql -h prvni_server.cz -c "COPY a TO STDOUT" db3 | \
psql -h druhy_server.cz -c "COPY b (a, b, c) FROM STDIN" db2

Poznámka pro pokročilé

Od verze 9.4 umí PostgreSQL jednu velice šikovnou věc a to COPY FROM PROGRAM, pomocí kterého nekopírujete ze souboru, ale ze spuštěného skriptu. Velice praktické například při pravidelném skenování stránek s nějakými uspořádanými daty (příklad použití). Je však třeba vzít v potaz, že skript je spouštěn pod uživatelem, pod kterým běží databázový server a je nutné, aby tomu odpovídalo nastavení práv.

\copy ukol_1.vesmirne_zrudice (id, x, y)
FROM program 'wget -qO- http://training.gismentors.eu/geodata/postgis/body.csv'

Nás ovšem bude zajímat kopírování ze souboru do tabulky. Příkaz COPY, jakkoliv je skvělý, má jedno omezení. Kopíruje totiž soubor, který je umístěn na databázovém serveru a jako uživatel, pod kterým je spuštěn PostgreSQL (obvykle postgres). Někdy může být problematické soubor na server dostat a udělit mu patřičná oprávnění. Řeší se to několika triky.

Dump formát

Upravíme data do podoby v jaké bývají produkována z pg_dump:

COPY ukol_1.vesmirne_zrudice (id, x, y) FROM stdin;
1  -750922.065478723    -1042251.84362287
2  -740606.682644681    -1050443.47116755
3  -734083.719970213    -1041569.20799415
4  -748191.52296383    -1055449.46577819
5  -739810.27441117    -1038080.18144734
\.

Jak patrno, stačí doplnit první řádek s COPY a poslední s označením konce vkládání (\.). Výsledný skript pustíme pomocí psql.

Tento postup je výhodný, pokud píšete skripty pro převody dat. Stačí doplnit dva jednoduché řádky, potom můžete snadno posílat výstup ze skriptu rovnou na psql, aniž by bylo třeba ho někam ukládat.

Roura

Další možnost je posílat data tzv. rourou. Tento postup je určen pouze pro operační systém unixového typu jako je např. GNU/Linux.

cat body.csv | psql -h server.cz -c "COPY ukol_1.vesmirne_zrudice (id, x, y) FROM STDIN" db

Metacommand \copy

Příkaz \copy funguje podobně jako COPY, ovšem s tím rozdílem, že kopírujete data z počítače, na kterém je spuštěno psql a pod právy uživatele, který jej spustil. Pokud tedy chcete naplnit tabulky daty, které máte na svém počítači, je toto nejefektivnější postup.

Varování

\copy je metacommand psql, nikoliv SQL dotaz, funguje tedy pouze v psql, není možné s ním počítat v rámci přístupu k databázi z programovacích jazyků, různých grafických nástrojů apod.

Vytváříme tabulku

Vytvořit tabulku, do které půjdou uložit prostorová data lze více způsoby. Sloupec s geometrii můžete od verze PostGIS 2.0 přidávat standardně pomocí ALTER TABLE … ADD COLUMN. Ve starších verzích (PostGIS a 1.5 a nižších) byla jedinou možností funkce AddGeometryColumn, která je nicméně pro zachování zpětné kompatibility součástí i novějších verzí.

Krom samotného přidání sloupce s typem geometry se vytvoří constrainty, neboli omezení, na geometrický typ, dimenzi prvků a souřadnicových systém. V praxi to obnáší dvě podstatné věci. Tou první je, jak by se dalo očekávat omezení vkládaných prvků na prvky splňující určitá kritéria (typ, SRID, počet dimenzí). Což zamezí tomu, aby Vám nezodpovědný uživatel vyrobil v databázi nepořádek, případně abyste si ho tam v záchvatu kreativity vyrobili sami.

Poznámka

Druhou věcí, kterou zmíněné constrainty řeší, je generování pohledu (view) s metadaty geometry_columns. V případě, že constrainty nejsou vytvořené, bude jako typ geometrie uvedeno obecné geometry a jako SRID „0“. S tím mohou mít některé programy přistupující k datům problém, například do QGISu se Vám takovou vrstvu nepodaří přidat, natož jí zobrazit. Nicméně, sluší se zmínit, že v některých, avšak velice vzácných, případech má použití takové tabulky své opodstatnění. Jedním z nich je tvorba databázového modelu, kde potřebujete kombinovat v jedné tabulce data různých geometrických typů, nebo dat v různých souřadnicových systémech. Databáze potom slouží jako úložiště a data jí opouštějí (například ve formátu GeoJSON) pomocí specifických procedur, kdy jsou potřebné informace doplněny a aparát na udržování geometrických metadat je tedy zbytečný. Dalším případem mohou být NOSQL databáze, kde vrstva v klasickém, relačním, pojetí pozbývá smyslu. Nicméně jedná se o případy specifické, ojedinělé a pokročilé, rozhodně nad rámec tohoto školení.

Poznámka pro pokročilé

Ve verzích PostGIS nižších než 2.0 nebyl geometry_columns definován jako pohled, ale jako regulérní tabulka. Při přidání pohledů na data nebo při ruční registraci nových tabulek či sloupců s prostorovými daty bylo třeba do ní záznamy přidávat manuálně. To v aktuálních verzích PostGISu odpadá.

Sloupců s geometrií můžeme do tabulky přidat prakticky libovolné množství. Například k tabulce budov můžeme přidat sloupec s polygony pro obrys a s body pro definiční bod. Jedná se určitě o lepší řešení, než obojí uložit do jednoho sloupce do typu GEOMETRY COLLECTION.

Přidání sloupce z geometrií

K tabulce přidáme sloupec s geometrií, v tomto případě použijeme geometrický typ POINT.

ALTER TABLE ukol_1.vesmirne_zrudice ADD COLUMN geom_p geometry(point, 5514);

Poznámka

Nebo pomocí funkce AddGeometryColumn() (v PostGIS verze 1.x je to jediný způsob). Tento způsob již ale ve verzi PostGIS 2.0 a vyšší postrádá smysl.

SELECT AddGeometryColumn ('ukol_1','vesmirne_zrudice','geom_p',5514,'POINT',2);

Do tabulky vesmirne_zrudice ve schématu ukol_1 jsme přidali sloupec geom_p s 2D bodovými prvky v souřadnicovém systému se SRID 5514.

Poznámka

SRID ve většině případů odpovídá EPSG kódu.

Do vytvořené tabulky vložíme data jedním z dříve uvedených způsobů.

Tip

Přehled atributů s geometrií v databázi poskytuje tabulka (pohled) geometry_columns.

SELECT * FROM geometry_columns;
f_table_catalog  | pokusnik
f_table_schema  | ukol_1
f_table_name   | vesmirne_zrudice
f_geometry_column | geom_p
coord_dimension  | 2
srid       | 5514
type       | POINT

Vytváříme geometrii prvků

V následujícím kroku si ze souřadnic x a y vytvoříme geometrii prvků. Opět to lze provést několikerým způsobem.

Abychom nemuseli nadále vypisovat název schématu, přidáme si ho do SEARCH_PATH.

SET SEARCH_PATH = ukol_1, public;

ST_Point(x,y)

Nejobvyklejším způsobem je použití funkce ST_Point, která vytvoří z páru souřadnic geometrický prvek typu bod.

SELECT ST_Point(x,y) FROM vesmirne_zrudice;

ST_GeomFrom*

Další možností je sestavit si geometrii ve WKT použít funkci ST_GeomFromText. WKT je textový formát dle standardu OGC pro zápis vektorové geometrie.

Poznámka

Podobným způsobem můžeme využít také binární zápis geometrie WKB, a funkci ST_GeomFromWKB, což se může hodit například při migraci dat pomocí knihovny GDAL. Stejně se může hodit ST_GeomFromGML, případně ST_GeomFromGeoJSON atd. Další možnosti nabízí ST_GeomFromEWKT a ST_GeomFromEWKB. EWKT a EWKB je rozšíření OGC WKT/WKB o třetí rozměr a zápis souřadnicového systému. Je také třeba upozornit na fakt, že funkce ST_GeomFromGML neumí, na rozdíl například od knihovny GDAL všechny typy prvků, které se mohou v GML vyskytnout. Problematický je například kruh a také některé typy oblouků.

Geometrický prvek vytvoříme tedy například takto.

SELECT ST_GeomFromText('POINT('||x::text||' '||y::text||')') FROM vesmirne_zrudice;

Nebo také:

SELECT ST_GeomFromWKB('\x01010000005c6d862194ea26c13a56efaf97ce2fc1');

Tip

Elegantnějším a nepochybně přehlednějším způsobem zápisu, než je spojování řetězců je využití funkce format.

SELECT format(
  'POINT(%s %s)'
  , x
  , y
)::geometry
FROM vesmirne_zrudice;

ST_AsText

PostGIS si také umí inteligentně převádět řetězce na geometrii pomocí funkce ST_AsText. Můžeme tedy využít jednoduchý cast, který bude fungovat z WKB, WKT, EWKT a EWKB.

SELECT ST_AsText('01010000005c6d862194ea26c13a56efaf97ce2fc1'::geometry);

Případně:

SELECT ('POINT('||x::text||' '||y::text||')')::geometry FROM vesmirne_zrudice;

Přidáváme geometrii do tabulky

UPDATE

Geometrii můžeme tvořit různě, u průběžně aktualizované tabulky si můžeme například vytvořit trigger, který nám už při importu souřadnic geometrii sestaví. Pro jednorázový import je ovšem nejsnazší aktualizovat geometrii pomocí UPDATE.

UPDATE vesmirne_zrudice SET geom_p = ST_POINT(x,y);

A vida, nedaří se to.

ERROR: Geometry SRID (0) does not match column SRID (5514)

Důvod je zjevný. Naše geometrie nemá požadovaný souřadnicový systém. PostGIS totiž ukládá geometrii včetně SRID a to musí, při vkládání korespondovat s omezeními. Pokud není SRID nastaveno, je jako defaultní považováno SRID=0.

SRID nastavíme funkcí ST_SetSRID.

Tip

Srovnejte výstupy z následujících dotazů.

SELECT 'POINT(0 0)'::geometry;
SELECT ST_SetSRID('POINT(0 0)'::geometry, 5514);

Pokud tedy použijeme funkci ST_SetSRID v UPDATE, bude již dotaz pracovat dle očekávání.

UPDATE vesmirne_zrudice SET geom_p = ST_SETSRID(ST_POINT(x,y), 5514);

Poznámka pro pokročilé

Zde se opět nabízí využití této funkce v triggeru při importu obsáhlejších datasetů.

Geometrii lze přiřadit i dalšími již zmíněnými postupy.

Funkce ST_GeomFromText umožňuje použít SRID jako druhý argument.

UPDATE vesmirne_zrudice SET geom_p = ST_GeomFromText('POINT('||x::text||' '||y::text||')', 5514);

V rámci CAST si můžeme snadno vypomoci pomocí EWKT .

SELECT ('SRID=5514;POINT('||x::text||' '||y::text||')')::geometry FROM vesmirne_zrudice;

Při migraci do položky s geometrií se CAST provede automaticky.

UPDATE vesmirne_zrudice SET geom_p = 'SRID=5514;POINT('||x::text||' '||y::text||')';

Tip

Zkuste si přidat data do sloupce s geometrií všemi výše uvedenými způsoby.

Tip

Zobrazte si tabulku ve svém oblíbeném GIS desktopu.

../_images/fig_001.png

Obr. 2 Jako podklad jsou použité pražské ulice.

Trigger

S pomocí jednoduchého triggeru si můžeme usnadnit podstatně usnadnit život. Pokud budeme pravidelně vkládat data do tabulky zbavíme se nutnosti spouštět další dotazy a data budou převedena automaticky.

CREATE OR REPLACE FUNCTION geom_z_xy() RETURNS trigger
  LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER
  AS $BODY$
BEGIN
  NEW.geom_p := 'SRID=5514;POINT('||NEW.x::text||' '||NEW.y::text||')';
  RETURN NEW;
END;
$BODY$;

CREATE TRIGGER geom_z_xy
BEFORE INSERT OR UPDATE ON vesmirne_zrudice
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE geom_z_xy();

TRUNCATE vesmirne_zrudice;

\copy vesmirne_zrudice (id, x, y) FROM jelen_dta/gismentors/postgis/data/body.csv

SELECT *, ST_AsText(geom_p), ST_SRID(geom_p) FROM vesmirne_zrudice;

Prostorové indexy

Pro efektivní práci s prostorovými daty je nezbytné tato data indexovat (pakliže se bavíme o objemu dat od tisícovek záznamů výše). Obvykle používáme GIST index.

CREATE INDEX vesmirne_zrudice_geom_p_geom_idx ON vesmirne_zrudice USING gist (geom_p);

Tip

Při definování indexu můžete vynechat jeho název. V tomto případě si jej PostgreSQL doplní sám.

CREATE INDEX ON vesmirne_zrudice USING gist (geom_p);

Poznámka

Zda je tabulka indexovaná (a další podrobnosti o tabulce) zjistíme v psql pomocí metacomandu \d+:

SELECT pg_get_indexdef('vesmirne_zrudice_geom_p_geom_idx'::regclass);