Spouštění geoalgoritmů

Jednotlivé algoritmy se spouštějí z okna nástrojů zpracování a to dvojitým kliknutím, nebo vyvoláním kontextového menu kliknutím pravým tlačítkem s výběrem možnosti Spustit. V kontextovém menu je také možnost Spustit jako dávkový proces, kterou si popíšeme v části Dávkové zpracování.

../_images/geoproc_spu.png

Obr. 17 Spouštění geoalgoritmů.

Dialogové okno

Dialogové okno se skládá z několika záložek. Na hlavní záložce Parametry zadáváme vstupní parametry (a výstupní soubor) algoritmu. Další záložkou je Záznam, kde vidíme výpis operací, které probíhájí při spuštění algoritmu. U některých algoritmů (např. u GRASS) je i záložka Nápověda, kde nalezneme online nápovědu k funkci. U některých funkcí (např. GDAL/OGR) se v pravé části okna zobrazí krátký popisek funkce. U algoritmů GDAL/OGR vidíme také ve spodní části okna výsledný příkaz podle námi zadaných parametrů. I když je každý algoritmus jiný a potřebuje specifické vstupy a nastavení, základní struktura dialogového okna se nemění.

../_images/geoproc_wind.png

Obr. 18 Dialogové okno algoritmu (GDAL - Oříznout rastr podle rozsahu).

../_images/geoproc_zaznam.png

Obr. 19 Záznam průběhu algoritmu (GDAL - Sklon).

Nejčastější parametry

Vstupní vrstva

Lze vybrat pomocí rolovací nabídky, kde se nám vypíšou vrstvy nahrané v projektu, v nabídce se nám zobrazí pouze ty vrstvy, které mohou do algoritmu vstoupit (je-li potřeba rastr, vektorové vrstvy se zde vypisovat nebudou a naopak). Za názvem vrstvy je v hranatých závorkách uveden EPSG vrstvy např. [EPSG:5514]. Pokud požadovanou vrstvu v projektu nemáme, můžeme použít tlačítko a vybrat odpovídající vrstvu uloženou na disku. U vektorových vrstev se můžeme setkat s tlačítkem iterate, které slouží ke spouštění iterace nad vrstvou. V takovém případě se algoritmus bude spouštět pro každý prvek ve vrstvě zvlášť. Při iteraci se ve výchozím nastavení processingu používají pouze vybrané prvky (pokud nějaký výběr máme).

../_images/geoproc_vstup_vrst.png

Obr. 20 Příklad vstupní zdrojové vrstvy (Distance to nearest hub).

Vícenásobný výběr vrstev

U některých algoritmů je možné (nebo nutné) vybrat jako vstup nebo parametr více vrstev. Pomocí tlačítka se nám otevře okno výběru vrstev.

../_images/geoproc_vstup_multi.png

Obr. 21 Příklad algoritmu kde vstupuje více vrstev (GDAL - Sloučit).

Rozsah

Rozsah se zadává v souřadnicích xmin, xmax, ymin, ymax. Tento parametr lze zadat ručně, pomocí tlačítka můžeme vybrat rozsah tažením v mapovém okně anebo zvolit rozsah daný jinou vrstvou či současným zobrazením v mapovém okně. V případě že se jedná o rozsah vstupní vrstvy a pole nevyplníme, automaticky se použije minimální rozsah vrstvy.

../_images/geoproc_vstup_ext.png

Obr. 22 Možnosti při výběru rozsahu.

../_images/geoproc_vstup_ext2.png

Obr. 23 Použití rozsahu vrstvy/mapového okna.

../_images/geoproc_vstup_ext3.png

Obr. 24 Zvolení rozsahu v mapovém okně.

Číselené hodnoty

Číselné hodnoty se mohou objevovat ve dvou formátech - celé číslo (int) a číslo s desetinnou čárkou (float). Zadat je lze ručně nebo pomocí tlačítek selectnumber. Pomocí tlačítka lze také použít jednoduchý kalkulátor, ve kterém můžeme vybírat i z nabídky odvozených hodnot z vlastností vrstev (rozsah, statistiky rastrových vrstev atd.).

../_images/geoproc_vstup_cis.png

Obr. 25 Zadání čísla pomocí vzorce nebo odvozených hodnot.

Poznámka

V případě, že parametr vyžaduje celé číslo, desetinné hodnoty z kalkulátoru se zaokrouhlují.

Výstupní soubor

Pokud nenastavíme cestu nebo název souboru, výstup se nám automaticky uloží na disk do dočasných souborů. Pokud zadáme do pole název, vrstva se nám uloží do předdefinované složky (výchozí nastavení .qgis2/processing/outputs). Pomocí tlačítka lze zvolit další možnosti uložení. Výstup je možné uložit do souboru, databáze Spatialite nebo PostGIS, případně lze zadání výstupu upravit pomocí vzorce (Use expression…). Chování tvorby výstupního souboru jde změnit v nastavení (viz. kapitola Nastavení, historie, prohlížení výsledků).

Tip

Pomocí položky Upravit vykreslovací styly pro výstupy v kontextovém menu algoritmu (pravý klik na algoritmus v seznamu), lze změnit výchozí styly jednotlivých výstupů použitím uložených stylů.

Další parametry

Dále se často můžeme setkat s výběrem nebo zadáváním různých parametrů pomocí checkboxů a rolovacích nabídek. V některých případech vstupují do algoritmu tabulky nebo je nutné zadat parametr výstupního SRS (EPSG). To probíhá standardně ze seznamu SRS.

Tip

Pomocí položky Create preconfigured algorithm v kontextovém menu algoritmu (pravý klik na algoritmus v seznamu), můžeme vytvářet přednastavené algoritmy pro rychlé spouštění. Pro přednastavené algoritmy se vytváří samostatné spouštěče v položce Preconfigured algorithms. Zde se dále dělí podle zvolených kategorií.

Praktická ukázka

Ořez rastru

Pomocí funkce GDAL gdal Oříznout rastr podle rozsahu vytvoříme výřez rastru EU-DEM pomocí rozsahu vybraným v mapovém okně. Výstupní soubor necháme uložit do dočasných souborů.

../_images/geoproc_pract_1.png

Obr. 26 Ořezání rastru pomocí funkce gdal Oříznout rastr podle rozsahu.

Využití iterace

Pomocí funkce GDAL gdal Oříznout rastr podle vrstvy masky ořežeme rastrovou vrstvu EU-DEM pomocí masky velkoplošných chráněných území. Pro ořezání rastru jen pro naše vybraná území využijeme možnosti iterace. Jak jsme již zmínili výše, při iteraci se ve výchozím nastavení processingu používají pouze vybrané prvky.

../_images/geoproc_pract_2.png

Obr. 27 Ořezání rastru vybranými prvky vrstvy pomocí funkce gdal Oříznout rastr podle vrstvy masky.

../_images/geoproc_pract_2_2.png

Obr. 28 Výsledek výřezu vybraných prvků.