Dávkové zpracování

Dávkové zpracování nám umožní spustit jeden algoritmus vícekrát najednou s různými parametry. Spustit dávkový preces lze přímo z okna nástrohů zpracování vyvoláním kontextové nabídky pravým kliknutím na požadovaný algoritmus a výběrem Spustit dávkový proces (Obr. 45). Další možnost jak dávkový proces spustit je přío z okna algoritmu, kde se nám v horní liště ukáže tlačítko Spustit jako dávkový proces (Obr. 46).

../_images/geoproc_batch.png

Obr. 45 Spuštění dávkového procesu z okna nástrojů zpracování.

../_images/geoproc_batch2.png

Obr. 46 Tlačítko Spustit jako dávkový proces v okně algoritmu.

Popis okna

V okně dávkového zpracování máme opět záložky Parametry a Záznam. V záložce Parametry se nám zobrazí všechny vstupní parametry vybraného algoritmu v jednom řádku, každý řádek potom odopovídá samostatnému procesu. Řádky lze přidávat a odebírat pomíc tlačítek symbologyAdd a symbologyRemove. Dále lze nakonfigurovaný dávkový proces uložit mActionFileSave do souboru ve formátu JSON nebo tento typ souboru nahrát mActionFileOpen. U algoritmů, kde je možná volba pokročilého nastavení se pro aktivaci těchto parametrů ukáže ikonka alg. Záložka záznam má totožnou funkci jako u samostatného procesu.

../_images/geoproc_batch_win.png

Obr. 47 Okno dávkového zpracování.

Varování

Při odebírání řádků se odebere vždy poslední řádek.

Zadávání parametrů

Zadávání parametrů funguje, až na malé odchylky, stejně jako u samostatného procesu. Některá specifika si popíšeme níže.

Tip

Poklikáním na název sloupce/parametru, se automaticky vyplní hodnoty prvního řádku do ostatních řádků.

Výběr vrstev

Výběr vrstev provádíme za pomocí tlačítka , kdy můžeme buď vybrat vrstvy nahrané v projektu (Obr. 49) nebo vyhledat soubory uložené na disku. V obou případech je možné (u některých algoritmů nutné) vybrat více vrstev. Pokud se jedná o algoritmus se vstupem jedné vrstvy, při výběru více vrstev se jednotlivé vrstvy přiřadí k vlastním procesům procesům.

../_images/geoproc_batch_lay.png

Obr. 48 Možnosti výběru vrstev.

../_images/geoproc_batch_lay2.png

Obr. 49 Výběr více vrstev v projektu.

../_images/geoproc_batch_lay3.png

Obr. 50 Při výběru více vrstev se každá přiřadí k vlastnímu procesu.

Výstupní soubor

Zde je, oproti samostatnému procesu, nutné zadat cestu k výstupnímu souboru pomocí tlačítka . Stačí však zadat uložení prvního výstupního souboru a objeví se nám okno pro automatické doplnění výstupních souborů (Obr. 51). Zde je možné automaticky vytvořit výstupní soubory s příponou pořadového čísla nebo na základě vybraného vstupního parametru (název vrstvy, velikost bufferu atd., viz Obr. 52).

Varování

Pokud v obecném nastavení možností zpracování neaktivujeme algPoužít název souboru pro název vrstvy budou výsledné vrstvy v panelu vrstev pojmenovávány podle algoritmu (viz. Nastavení, historie, prohlížení výsledků ). Samotné soubory však budou pojmenované podle naší konfigurace výstupu.

../_images/geoproc_batch_out.png

Obr. 51 Nastavení automatického vyplnění výstupního souboru.

../_images/geoproc_batch_out2.png

Obr. 52 Možnosti automatického vytvoření přípon výstupního souboru.

Poznámka

U vektorových dat vstupují pouze vybrané prvky (v závislosti na obecném nastavení).

Ostatní vstupy

Ostatní vstupy nelze vyplnit pro všechny procesy hromadně. U číselných vstupů nelze zadávat hodnoty pomocí kalkulátoru tak jako u samostatného procesu.

Praktická ukázka

V následujících příkladech si ukážeme možné praktické využití dávkového zpracování.

Tvorba vícenásobné obalové zóny

V případě, že potřebujeme kolem nějakého území vytvořít větší počet různě velkých obalových zón, je možné využít funkci qgisObalová zóna dle pevné vzdálenosti v režimu dávkového procesu. Z vrstvy velkoplošných chráněných území vybereme jedno území a vytvoříme tři obalové zóny (1, 5 a 10 km).

Spustíme dávkový proces algoritmu, nastavíme vstupní vrstvu s vybraným prvkem do tří řádků (pro každý proces) a požadované hodnoty vzdáleností obalové zóny v metrech (1000, 5000, 10000).

../_images/geoproc_batch_pract1.png

Obr. 53 Tvorba vícenásobné obalové zóny vybraného území.

Vybereme výstupní soubor a nastavíme automatickou výpň na základě parametru Vzdálenost a spustíme dávkový proces tlačítkem Run, zkontrolujeme záznama a zavřeme okno.

../_images/geoproc_batch_pract1_2.png

Obr. 54 Nastavení automatického vyplnění na základě paraetru - Vzdálenost.

../_images/geoproc_batch_pract1_3.png

Obr. 55 Výsledné názvy výstupních souborů

../_images/geoproc_batch_pract1_4.png

Obr. 56 Výsledek tvorby vícenásobné obalové zóny.

Ořezání více rastrových vrstev

K tomuto úkolu si nejdříve vytvoříme z digitálního modelu terénu (dmt) vybraného velkoplošného chráněného území vrstvu sklonu svahů (Slope) a orientace svahů (Aspect). K vytvoření vrstvy sklonu a orientace svahů jsme nyní schopni využít mnoho funkcí, mimo vestavěné funkce to jsou např. GDAL gdalSklon a gdalAspekt nebo využít externí grassr.slope.aspect nebo sagaSlope, aspect, curvature.

../_images/geoproc_batch_pract2.png

Obr. 57 Vybrané území.

Vytvořili jsme tedy 2 nové rastrové vrstvy pro dané území. Potřebujeme také výstup z vybrané části území. V tomto případě využijeme opět funkce raster-clip Oříznout rastr podle rozsahu, ale tentokrát jako dávkový proces na všechny rastrové vrstvy najednou.

Jako vstupní vrstvy vybereme rastrové vrstvy, které chceme ořezat (dmt, aspect, slope), a zvolíme rozsah ořezu v mapovém okně, hodnotu rozsahu potom nakopírujeme do dalších řádků (Obr. 58). Výstupním souborům necháme přidělit příponu podle paraetru Vstupní vrstva a spustíme proces.

../_images/geoproc_batch_pract2_3.png

Obr. 58 Vstupní vrstvy a zvolený rozsah pro dávkový zpracování raster-clip Oříznout rastr podle rozsahu.

../_images/geoproc_batch_pract2_4.png

Obr. 59 Automatické přidělení přípony výstupním souborům na základě vstupních vrstev.

../_images/geoproc_batch_pract2_5.png

Obr. 60 Výsledek hromadného ořezání rastrových vrstev.