Generování vrstevnic

Z digitálního modelu terénu se dá pomocí volby Rastr ‣ Extrakce ‣ Izolinie vygenerovat vektorová vrstva izolinií. V dialogovém menu je zapotřebí nastavit vstupní a výstupní soubor, hodnotu intervalu mezi vrstevnicemi a případně název atributu výšky ve výsledné vektorové vrstvě. Po výpočtu se vektorová vrstva automaticky objeví v mapovém okně. Je potřebné nastavit jí styl, popis a další vlastnosti. Jak může výsledek vypadat, je uvedeno na Obr. 114.

../_images/izo.png

Obr. 114 Tvorba vektorové mapy vrstevnic z rastru digitálního modelu terénu.