Vlastnosti rastrové vrstvy

Dialog pro nastavení vlastností dané rastrové vrstvy vyvoláme buď levým dvouklikem nad danou vrstvou, nebo pravým klikem z kontextového menu zvolíme položku Vlastnosti.

Dialogové okno obsahuje šest záložek : Všeobecné, Styl, Průhlednost, Pyramidy, Histogram a Metadata.

Všeobecné

První záložka poskytuje základní informace o vrstvě jako je název souboru, název vrstvy v legendě s možností editace, zdroj vrstvy, počet sloupců a řádků, souřadnicový referenční systém (ten je možno změnit kliknutím na tlačítko CRS Vyberte SRS). V této záložce je možné nastavit i viditelnost v závislosti na měřítku (Obr. 102).

../_images/obecne_raster.png

Obr. 102 Vlastnosti rastrové vrstvy.

Styl

Tato záložka slouží na nastavení barevnosti rastrových dat v mapovém okně. Je možné nastavit vykreslování pásma, barvy nebo převzorkování. V dané vrstvě mohou být barvy invertované, dá se vylepšit kontrast, sytost, jas, rozsah vykreslovaných hodnot (Obr. 103).

../_images/styl_raster.png

Obr. 103 Různé styly té samé rastrové vrstvy: šedé pásmo (vlevo), pseudobarvy (vpravo).

Poznámka

Po nastavení barevné palety je potřebné nezapomenout na tlačítko Klasifikovat, které vygeneruje barvy pro konkrétní režim, v našem případě lineární barevná interpolace a invertovaná spojitá paleta RdYIGn. Nastavení hodnoty směrodatné odchylky dokáže zabezpečit, aby hodnoty, které se příliš liší od průměru pro vrstvu, nebyly zobrazené.

Poznámka pro pokročilé

Další možnosti stylování nabízí lišta Rastr, která se zapíná přes Zobrazit ‣ Nástrojové lišty ‣ Rastr. Například první položka zleva mActionLocalCumulativeCutStretch Local Cumulative Cut Stretch automaticky vylepší kontrast na základě minimální a maximální hodnoty buňky v aktuální lokální části rastru, přičemž bere do úvahy výchozí limity a odhadnuté hodnoty. Výsledek je na Obr. 104 vlevo. Volba mActionFullHistogramStretch Roztáhnout histogram na celý dataset nástrojové lišty vrátí změny zpět jak byly na Obr. 103, t.j. vyrovná kontrast vzhledem na celý rastr dle skutečných hodnot. Pokud pravým kliknutím na název vrstvy zvolíme z kontextového menu Zoom na nejvhodnější měřítko (100%), klikneme na mActionLocalCumulativeCutStretch Local Cumulative Cut Stretch a zvolíme mIconZoom Přiblížit na vrstvu, čímž vytvoříme styl znázorněný na Obr. 104 vpravo.

../_images/styl_rst_panel.png

Obr. 104 Změna stylu rastrové vrstvy pomocí nástrojové lišty Rastr.

Průhlednost

QGIS umožňuje zobrazovat každou vrstvu v mapovém okně s různým stupněm průhlednosti. To je velmi výhodné, pokud například chceme, aby kromě aktuální rastrové vrstvy byla viditelná i jiná vrstva. Typickým příkladem je překryv stínovaného reliéfu jakoukoli barevnou rastrovou vrstvou. Překryv a vhodné nastavení průhlednosti způsobí prostorový vzhled 2D vrstvy. Konkrétní příklad je uveden později.

Záložka umožňuje nastavit všeobecnou průhlednost, ale taktéž průhlednost pro každý pixel. V části o uživatelských nastaveních transparentnosti (viz Obr. 105 s paletovým typem vykreslení pásma pro rastr) je možné nastavit hodnoty pomocí tlačítek symbologyAdd Zadat hodnoty ručně nebo mActionContextHelp Přidat hodnoty z obrazovky, dále možno symbologyRemove Odstranit vybrané řádky, hodnoty mActionFileOpen Importovat z nebo mActionFileSave Exportovat do souboru. To má smysl hlavně u detailnějších, časově náročných prací. Tato záložka umožňuje taky nastavení no data hodnoty (tzv. žádná data).

../_images/rst_transparency.png

Obr. 105 Možnosti nastavení průhlednosti rastrové vrstvy.

Pyramidy

Pyramidy jsou datové struktury, které typicky obsahují menší množství dat. Cílem je snížit výpočetní náročnost při práci s daty. Podstatou je, že se kromě původního rastru v plném rozlišení vytvoří zjednodušená verze (kopie s nižším rozlišením pro konkrétní přiblížení). Na převzorkování se použijí různé metody, nejčastěji jde o metodu průměru (Average) nebo metodu nejbližšího souseda (Nearest Neighbour).

Poznámka

Pro vytvoření pyramid musíte mít právo zápisu do adresáře s původními daty.

Důležité

Je potřebné vědět, že vytvoření pyramid může pozměnit originální rastr, a proto se doporučuje vytvoření zálohy původní bezpyramidové verze dat.

Histogram

QGIS nabízí nástroj pro generování histogramu rastrové vrstvy (Obr. 106). Je vytvořen automaticky po kliknutí na volbu Vypočíst histogram.

../_images/rst_histogram.png

Obr. 106 Výpočet histogramu rastrové vrstvy digitálního výškového modelu terénu.

Metadata

Tato záložka by měla poskytovat informace o dané rastrové vrstvě (pokud existují). Jedná se zejména o základní popis dat (nadpis, abstrakt, seznam klíčových slov), URL metadat a legendy či jiné vlastnosti (ovladač, popis datasetu, velikost pixelu, souřadnicový systém, rozsah vrstvy a další).